UCHWAŁA NR XV/104/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 7 grudnia 2004r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431; zm. z 1994r. Nr 1 poz. 3; zm. z 1996r. Nr 91 poz. 409; zm. z 1997r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926; zm. z 1998r. Nr 108 poz.681; zm. z 2001r. Nr 81 poz. 875; zm. z 2002r. Nr 200 poz. 1680; zm. z 2003r. Nr 110 poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. (M. P. Nr 43 poz. 765) z kwoty 37,67 zł za 1 kwintal do kwoty 34,50 zł za 1 kwintal, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/55/03 Rady Gminy Narew z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-12-09

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-12-09

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-12-09