UCHWAŁA NR XII/81/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 22 czerwca 2004r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Narew na lata 2004-2013 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do składania corocznych sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                  (podpis nieczytelny)

Zmiany:

Uchwała Nr XIX/138/05

Uchwała Nr XXII/146/05

Uchwała Nr XXVI/167/06

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-06-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-02-08

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-06-25