UCHWAŁA N XII/82/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 22 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

- po stronie dochodów – 6 096 251,00

- po stronie wydatków – 6 629 608,00

§ 4. Różnica w planie dochodów w wysokości 533 357,00 zostanie pokryta:

- pożyczką bankową – 413 357,00

- wolnymi środkami – 120 000,00

§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych oraz finansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                                   (podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-06-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-06-25