UCHWAŁA NR XII/85/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 22 czerwca 2004r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 roku Nr 125, poz. 1371, z 2002 roku Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenie robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 – 4.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                                                        -         1.50 zł;

2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50 % szerokości                                      -         2.00 zł.;

3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni                        -         2.50 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 1.00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym                                                                    -         16.00 zł;

2) w obszarze zabudowanym                                                                          -         16.00 zł;

3) na drogowym obiekcie inżynierskim                                                            -         200.00 zł;

4) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawkę w wysokości 30 % określonej w pkt 1 oraz stawki w wysokości 50 %określonych w pkt 2
i 3.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy / wliczając miejsce niepełne/ umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza teren zabudowanym                                                                     -         0.20 zł,

b) w terenie zabudowanym                                                                      -         0.20 zł;

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów                    -         0.20 zł;

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe /koperty/ -   0.20 zł;

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe                        -         3.00 zł.

3. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości                                                        -         1.50 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

    (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-06-28

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-28

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-06-28