UCHWAŁA NR XI/79/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew.

     Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Uchwale Nr X/66/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Narew:

a) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług obejmujących działki nr 43, 137, 138, 139, 140, 245, 246 i 247, których granice określa załącznik Nr 1 w skali 1:5000,

b) terenów zakładów przemysłowych i składów obejmujących działkę nr 725/1, której granice określa załącznik Nr 8 w skali 1:5000.

                2.  Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew:

a) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług  we wsi Kaczały obejmujących działki nr 104/5, 105/1, 717, 718, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/11, 719/12, 719/13, i 719/14, których granice określa załącznik Nr 2 w skali 1:5000,

b) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Janowo obejmującą działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 78/1, której granicę określa załącznik Nr 3 w skali 1:5000,

c) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Odrynki obejmujących działki nr: 284, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 289/2, 289/1, 304/2, 304/1, 303 i 302, których granice określa załącznik Nr 4 w skali 1:5000,

d) terenów zabudowy turystyczno – wypoczynkowej z dopuszczeniem letniskowej we Rybaki obejmujących działki nr: 82/5 i 82/6, których granice określa załącznik Nr 5 w skali 1:5000,

e) terenów zabudowy turystyczno – wypoczynkowej z dopuszczeniem letniskowej we wsi Puchły obejmujących działki nr: 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 102/8, 102/9, 102/11, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/16, 102/17, 102/18, 102/19, 102/20, 102/21, 102/22, 102/23, 102/24, 102/25, i 122, których granice określa załącznik Nr 6 w skali 1:5000,

f) tereny pod zabudowę usługowo – przemysłową we wsi Skaryszewo obejmujących działki nr: 81/4, 90, 89, 203, 95, 96 i 198, których granice określa załącznik Nr 7 w skali 1:5000.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                  mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                             (podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-05