UCHWAŁA NR XIV/100/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Narew do roku 2012 oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Narew na lata 2004-2014.

       Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, Nr 115 poz. 1229, z 2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 233 poz. 1957, z 2003r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 162 poz. 1568, Nr 175 poz. 1693, Nr 190 poz. 1865, Nr 217 poz. 2124, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 121 poz. 1263) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628, z 2002r. Nr 41 poz. 365, Nr 113 poz. 984, Nr 199 poz. 1671, z 2003r. Nr 7 poz. 78, z 2004r. Nr 96 poz. 959 i 116 poz. 959) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się „Program Ochrony Środowiska Gminy Narew do roku 2012” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią składową programu określonego w ust. 1 jest „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Narew na lata 2004-2014” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-10-19

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-10-19

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-10-19