UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY NAREW

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 6 ust. 13  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr  95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) w związku z art. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/7/06 Rady Gminy Narew z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz.Urz. Woj. Podl. z 14 grudnia 2006 r. Nr 295, poz. 2991) wprowadza się następujące zmiany:

1) ustala się nowy wzór „Deklaracji na podatek od nieruchomości” określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Urbanowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2010-12-22

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2010-12-29

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-12-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-12-29