UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY NAREW

z dnia
22 grudnia 2010 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) w związku z art. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/124/08 Rady Gminy Narew z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj.Podl. z 8 grudnia 2008 r. Nr 308, poz. 3195) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
 

„ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,90 od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Urbanowicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2010-12-22

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2010-12-29

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-12-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-12-29