UCHWAŁA NR III/6/10
RADY GMINY NAREW

z dnia
22 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675)  w związku  z art. 36 ust. 2, 3 i 4 i art. 38 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458/ oraz  § 3 ust. 1 pkt 2 i  § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych / Dz. U. z 2009 r.  Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz.1721/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wojtowi Gminy Narew w następującej wysokości:

1) Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4200 zł,
2) Dodatek funkcyjny w wysokości 1000 zł,
3) Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1560 zł,
 

§ 2. 1 Wójtowi Gminy przysługuje prawo do dodatku za wieloletnią pracę, nagród jubileuszowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, na zasadach i w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 13 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Urbanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2010-12-22

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2010-12-29

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-12-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-12-29