UCHWAŁA NR III/12/10
RADY GMINY NAREW

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52 poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/4/10  Rady Gminy Narew z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2. Powołuje się Komisję Rozwoju Gminy w następującym składzie:

             1)  Dawid Kuczewski - Przewodniczący

2)      Sławomir Chodakowski

3)      Mirosław Kozłow

4)      Bożena Pogorzelska

5)      Piotr Ostaszewski”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Ewa Urbanowicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2010-12-22

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2010-12-29

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-12-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-12-29