UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY W NARWI

z dnia 22 grudnia 2010

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości  10 897 600  zł. z tego :

- bieżące w wysokości 10 169 467.zł.

- majątkowe w wysokości 728 133 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości  11 592 158  zł. z tego :

- bieżące w wysokości 10 411 395. zł.

 

- majątkowe w wysokości 1 180 763 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości – 32 700 zł.

2)   celową w wysokości – 27 300 zł.

z przeznaczeniem na:

a)  zarządzanie kryzysowe  w kwocie – 27 300 zł.

 

§ 4

1)    Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3

 

§ 5

1.  Deficyt budżetu w wysokości 694 558 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        zaciąganych pożyczek w kwocie - 123 867zł.

2)        wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  - 570 691.zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 871 878zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości 177 320 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 4.

 

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100 000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 123 867 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 177 320 zł.

 

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000 zł. na:

a. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68 000 zł

b. realizację zadań określonych w  gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

w kwocie 2 000 zł

2. ustala się zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1 000 zł

3. Ustala się dochody w kwocie 63 000 zł. i wydatki w kwocie 63 000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 200. zł na realizacje zadań związanych z gospodarką odpadami.

 

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 10

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 150 000 zł. wydatki – 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1.   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 100 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu -  w kwocie 123 867 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie - 177 320  zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100 000 zł

 

3.      b)  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4.       dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5.    dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6.    przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

7.    przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8.    udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty - 10 000 zł,

9.    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Urbanowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2010-12-22

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2010-12-29

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-12-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-12-29