UCHWAŁA NR III/10/10
RADY GMINY NAREW
z dnia 22 grudnia 2010

w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2011 – 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1241)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew  na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Urbanowicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2010-12-22

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2010-12-29

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-12-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-12-29