UCHWAŁA NR XXXVIII/221/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 listopada  2010 r.

 

                w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla in blanco oraz określenia wysokości sumy do której Wójt Gminy Narew może zaciągnąć zobowiązanie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 w zw. z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52 poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675)  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Narew do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu i na rzecz Gminy Narew w formie weksla in blanco do kwoty 55.000,00 zł celem zabezpieczenia roszczeń zwrotnych Wystawcy gwarancji ubezpieczeniowej  w stosunku do Gminy Narew w związku z udzieleniem gwarancji związanej z funkcjonowaniem składowiska odpadów w Narwi.

 

§ 2

Realizacja zabezpieczenia będzie następować z dochodów własnych Gminy Narew.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-11-16

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-11-17

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-11-17

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-11-17