UCHWAŁA NR XXXVIII/220/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 listopada 2010 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 oraz 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52 poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.                          Postanawia się zatwierdzić projekt pt: „Dziecięcy Uniwersytet Medyczny – Narew”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2011.

2.                          Beneficjentem (Liderem) projektu, o którym mowa w ust. 1 będzie Szkoła Podstawowa im. gen. Zygmunta Berlinga w Narwi, zaś Partnerem projektu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

3.                          Budżet projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 46 336 zł, w tym: budżet Lidera – 18 862 zł, zaś budżet Partnera – 27 474 zł.

4.                          Czas trwania projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi trzy miesiące, tj. od 4 kwietnia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-11-15

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-11-17

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-11-17

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-11-17