UCHWAŁA  NR XXXIV/208/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Gminie Gąbin

 

Na podstawie art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Rada Gminy Narew udziela Gminie Gąbin (województwo mazowieckie ) pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł ) z przeznaczeniem na zadania w zakresie budownictwa mieszkaniowego w związku z koniecznością usuwania katastrofalnych skutków powodzi, która dotknęła w roku 2010 szereg gmin RP, w tym gminę Gąbin.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Narew do podpisania umowy określającej w szczególności cel, zasady oraz sposób rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-09-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-09-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-09-14