U c h w a ł a  Nr XXXIV/207/10

Rady Gminy Narew

z dnia 31 sierpnia 2010oku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew.

 

 Na podstawie art.18 ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230. Nr 106, poz.675  / oraz art.14 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004 roku Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492; z 2005 roku Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087;z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635; z 2007 roku Nr 127, poz.880 z 2008 roku Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413, 2010 roku Nr 24, poz.124, Nr 75,poz.474, Nr 106,poz.675, Nr 119,poz.804/ Rada Gminy Narew uchwala co następuje :

§1.Przystępuje   się   do   sporządzenia   następujących   miejscowych   planów zagospodarowania  przestrzennego z obszaru gminy Narew w następującym zakresie :

1/ tereny  w miejscowości Koźliki  obejmujące  działki oznaczone  numerami  ewidencyjnymi  113/2 i 114/2 , których  granicę określa załącznik Nr 1 w skali  1 : 5000 przeznacza się pod  eksploatację kruszywa. 

2/przeznacza się do likwidacji odcinek drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym  727, oraz przeznacza się działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 726/48, 726/49, 726/50,  726/54 i 725/7 na wydzielenie nowego odcinka drogi wewnętrznej położonego w miejscowości  Narew ,  którego   granicę  określa załącznik  Nr 2 w skali 1 : 5000. 

§2. Zakres   ustaleń   planu   obejmować będzie wymogi określone w art.15 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu   przestrzennym, z   uwzględnieniem   przepisów   Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury    z    dnia    26    sierpnia   2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Dz. U. Nr 164, poz.1587/.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-09-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-09-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-09-14