U c h w a ł a  Nr XXXIV/206/10

Rady Gminy Narew

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części gminy   Narew.

 

Na podstawie art.18 , ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr  113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 , Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 , Nr 106, poz.675 / oraz art.14 ust.1, 2 i 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80,poz.717; z 2004 roku Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005 roku Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087; z 2006 roku , Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635; z 2007 roku Nr 127, poz.880, z 2008 roku Nr 199, poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220, poz.1413, z 2010 roku Nr 24, poz.124, Nr 75,poz.474, Nr 106,poz.675, Nr 119, poz.804 / Rada Gminy Narew uchwala co następuje :

§ 1 Przystępuje się do zmiany    miejscowego    planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew zatwierdzonego  uchwałą Nr XXIV/161/98  Rady Gminy Narew z dnia 30 kwietnia 1998 roku i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego Nr  9, poz.46  przedstawioną na rysunku zmiany planu w skali 1 : 5000, stanowiącym załącznik nr  1 , do  niniejszej uchwały. 

§ 2 W  miejscowości Hajdukowszczyzna  przystępuje  się  do  wprowadzenia zmiany polegającej na  przeznaczeniu części działki  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym 143/1  pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną  będącego  dotychczas w planie terenem leśnym zgodnie z załącznikiem Nr 1  do uchwały.   

§ 3. Zakres ustaleń planu obejmować będzie wymogi określone w art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym , z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie  wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Dz. U.  Nr 164, poz.1587/.

§ 4 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-09-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-09-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-09-14