UCHWAŁA  NR XXXIV/205/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 31 sierpnia  2010roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

 

Na podstawie art. 18 ust. pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz, U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230,Nr 106, poz.675 / oraz  art. 9 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717; z 2004 roku Nr 6, poz.41, N141, poz.1492, z 2005 roku Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007 roku Nr 127, poz.880 , z 2008 roku Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413, z 2010 roku Nr 24, poz.124, ńr 75, poz.474, Nr 106, poz.675 i Nr 119, poz.804/ Rada Gminy Narew uchwala co następuje :

§ 1.Przystępuje się do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew przyjętego uchwałą Nr IX/69/99 Rady  Gminy Narew  z dnia 07 grudnia 1999 roku.

§ 2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew  sporządzona będzie w zakresie :

     1/ zmiany przeznaczenia terenu pod eksploatację kruszywa obejmującą nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 113/2 i 114/2  położone w obrębie  geodezyjnym wsi Koźliki będącej dotychczas w Studium  terenem rolnym i leśnym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-09-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-09-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-09-14