UCHWAŁA NR  XXXIV/204/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 31 sierpnia  2010 r.

w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie  art. 81  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474) oraz uchwały Nr VIII/50/07 Rady Gminy Narew z dnia 28 października 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 230 poz. 2369) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację budżetową w kwocie 15.000,00PLN ( słownie: piętnaście tysięcy ) na rzecz Parafii Prawosławnej w Tyniewiczach Dużych p.w. Św. Ap.Ew. Łukasza, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania części robót budowlanych polegających na przebudowie na kamienne podłoża alejek od wejścia głównego na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Tyniewiczach Dużych w kierunku  i wokół zabytkowej  cerkwi  drewnianej p.w. Św. Ap.Ew. Łukasza w Tyniewiczach Dużych celem zachowania i utrwalenia substancji zabytku.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Narew do podpisania z Parafią  umowy określającej szczegółowe warunki  przekazania i rozliczenie dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-09-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-09-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-09-14