UCHWAŁA NR  XXXIV/203/10
RADY GMINY NAREW
z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

     Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Narew  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Opracowanie projektu budżetu

1)      Projekt budżetu opracowuje, przy pomocy urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, Wójt.

2)      Wnioski radnych, sołectw, społecznych komitetów w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych Gminy składane są Wójtowi w terminie do dnia 15 września każdego roku.

3)      Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim, wnioski do budżetu na nadchodzący rok składają Wójtowi w terminie do 1 października.

4)      Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych składają w terminie do 10 października zbiorcze projekty finansowe dochodów i wydatków budżetu Gminy, w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf.

5)      Zbiorcze projekty planów finansowych zawierają plan finansowy urzędu, plany finansowe jednostek organizacyjnych, wnioski, o których mowa w punkcie 2, a także inne planowane dochody i wydatki wynikające z nowych zadań lub zmian organizacyjnych.

6)      W terminie do 10 października Wójt określa zadania Gminy realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, a także zakres pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

7)      Skarbnik w terminie do 10 października opracowuje prognozę wysokości dochodów Gminy z poszczególnych źródeł oraz zestawia obligatoryjne wydatki Gminy w roku budżetowym, wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz realizacji obowiązkowych zadań Gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami.

8)      Na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych złożonych przez kierowników wydziałów, uwzględniając prognozę dochodów i zestawienie obligatoryjnych wydatków sporządzonych przez Skarbnika, Wójt ustala projekt budżetu w formie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i przedkłada Radzie i regionalnej izbie obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

9)      Zapisy ujęte w projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne, w zakresie zadań/przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

§ 2. Projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy:

1)      Kierownicy podległych jednostek budżetowych w terminie do 1 października przekazują Skarbnikowi wstępne projekty planów finansowych, w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf oddzielnie dla:

a) dochodów,

b) wydatków,

c) dochodów wyodrębnionych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

2)      W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Wójt przekazuje jednostkom budżetowym informację zawierającą kwoty dochodów i wydatków z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe.

3)      Jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, lecz nie później niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

4)      Wójt weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika jednostki budżetowej.

5)      Zweryfikowane plany finansowe, o których mowa w ust. 3, stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.

§ 3. Projekt budżetu i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu :

1)      Projekt budżetu gminy składa się z projektu uchwały budżetowej oraz z objaśnień.

2)      Szczegółowy plan dochodów i wydatków Wójt opracowuje w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

3)      W skład materiałów towarzyszących projektowi budżetu wchodzą: informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

4)      Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Wójt może dokonywać, na wniosek komisji Rady oraz z własnej inicjatywy, zmian w projekcie budżetu, powiadamiając o dokonanych zmianach Radę.

§ 4. Uchwalanie budżetu:

1)      Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła radnym przedłożony przez Wójta projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i innymi materiałami towarzyszącymi.

2)      Komisje Rady zapoznają się z projektem budżetu i w terminie do 5 grudnia przedstawiają na piśmie komisji właściwej do spraw budżetu opinię o projekcie.

3)      Komisja Rady, proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązana jest wskazać źródła jego finansowania.

4)      Komisja właściwa do spraw budżetu może zorganizować z Przewodniczącym Rady i Wójtem posiedzenie przewodniczących wszystkich komisji Rady, wiceprzewodniczącego Rady, Skarbnika Gminy w celu omówienia i zajęcia stanowiska w formie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych przez poszczególne komisje Rady.

5)      W przypadku gdy z ustaleń prac nad budżetem wynika konieczność dokonania w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu, dla ich wprowadzenia niezbędna jest zgoda Wójta.

6)      Przewodniczący Rady w terminie ustawowym zwołuje sesję budżetową.

7)      Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:

-        przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

-        odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,

-        odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

-        dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

-        głosowanie nad uchwałą budżetową.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Traci moc: Uchwała Nr VI/41/07 Rady Gminy Narew z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Narew, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-09-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-09-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-09-14