Uchwała Nr XXXIV/200/2010

Rady Gminy Narew

z dnia 31 sierpnia 2010r.

 

w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1564, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.      Wyraża się zgodę na utworzenie wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach, zwaną dalej „Spółką”.

2.      Spółka tworzona jest w celu zapewnienia zdolności posiadanych przez Gminę Narew urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły, niezawodny oraz w celu zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, jak również innych zadań, które określi umowa Spółki.

§ 2.

Wyraża się zgodę na wniesienie do kapitału zakładowego Spółki kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w celu objęcia jednego udziału w Spółce.

§ 3.

Spółkę należy utworzyć do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew, który złoży w imieniu Gminy Narew wszelkie niezbędne oświadczenia woli zmierzające do utworzenia Spółki, o której mowa wyżej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-09-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-09-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-09-14