UCHWAŁA NR XXXV/ 209 / 10

RADY GMINY NAREW

z dnia 5 września  2010 r.

 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Narwi.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52 poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz § 1 ust. 3 załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, zm. z 2002 r. 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75, z 2007 r. Nr 35, poz. 222) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i  Samorządu Uczniowskiego,  Gimnazjum w Narwi z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 81  nadaje się imię Abp. Gen. Dyw. Mirona Chodakowskiego, w wyniku czego placówka przyjmuje nazwę: Gimnazjum im. Abp. Gen. Dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-09-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-09-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-09-14