UCHWAŁA NR XXX/173/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 1 lutego 2010r.

w sprawie udzielenia  dotacji celowej dla Samorządowego Województwa Podlaskiego.

 

Na podstawie art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Narew udziela Samorządowemu Województwu Podlaskiemu dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 685 w miejscowości Trześcianka.

2. W przypadku niewykorzystania w całości przez Województwo Podlaskie kwoty, o której mowa w ust. 1 środki te podlegaja zwrotowi. Środki te nie mogą być wykorzystane na inne cele.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Narew do podpisania szczegółowej umowy określającej zasady przekazania środków finansowych oraz ich rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-02-10

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-02-10

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-02-10

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-02-10