UCHWAŁA NR XXXVI/ 214/ 10

RADY GMINY NAREW

z dnia 1 października  2010 r.

 w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Narew.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568;

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;

z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,

Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52 poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w zw. z art. 3 ustaw z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31 poz. 130, zm. 1998 r. Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268, z 2001 Nr 123 poz. 1353, z 2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz § 3 pkt 14 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319, zm. z 2003 r. Nr 69 poz. 636, z 2006 r. Nr 127, poz. 885)   po zasięgnięciu opinii Ministra właściwego do spraw administracji  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 Ustanawia się herb Gminy Narew według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Ustanawia się flagę Gminy Narew według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Ustanawia się  okolicznościową pieczęć urzędową Urzędu Gminy Narew według załącznika nr 3  oraz Wójta Gminy Narew według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzucz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-10-07

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-10-13

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-10-13

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-10-13