UCHWAŁA Nr XXXVI/211/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 1 października 2010 r

 

w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzenia  ścieków

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.Nr 142,poz.1591, z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153 ,poz.1271, Nr 214,poz .1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr  102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r Nr  172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r .Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 , Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458,  z  2009 r. Nr 52, poz.420, z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz.675/ oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  /Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 r. Nr 147, poz.1033, z 2009 r .Nr  18,poz.97, z 2010r Nr 47, poz. 278 / uchwala się, co następuje:

 

      §1.Zatwierdza się taryfy przedłożone przez Gospodarstwo Pomocnicze przy  Wojewódzkim Zarządzie  Melioracji  i Urządzeń  Wodnych  Eksploatacja Wodociągów  z siedzibą  w Białymstoku dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków we wsi Łosinka  określone w załączniku Nr 1  do  niniejszej  uchwały.

    

    §2.Zatwierdza się taryfy przedłożone przez Wójta Gminy Narew dla zbiorowego  odprowadzenia ścieków  we wsi Narew określone w załączniku Nr 2 do niniejszej  uchwały.

 

   §3.Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy  Narew.

  

   §4.Uchwała  wchodzi w życie z dniem  31 października 2010 r.

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-10-07

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-10-13

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-10-13

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-10-13