UCHWAŁA NR XXXVI/210/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 01 pażdziernika 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 Nr 175 poz. 1417 Nr 181 poz.1337,z 2007 r. Nr 48 poz.327 Nr 138 poz.974 Nr 173poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 233 poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420 Nr 157 poz. 1241, z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675) i art. 211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 123 poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą

- po stronie dochodów – 10 666 897  zł.

- po stronie wydatków – 12 637 198  

- Niedobór budżetowy w wysokości 1 970 301 zł. zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetową – 566 814 zł.

- wolnymi  środkami –    720 091 zł.

- pożyczką bankową –  683 396 zł.

§ 4. Zmienia się

    -Zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3

   - Przychody i rozchody budżetu w 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4

    - Limit wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-10-07

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-10-13

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-12-01

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-10-13