UCHWAŁA NR XXXIII/196/10

RADY GMINY NAREW

z dnia   28 czerwca 2010 r.

 

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591zm. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 223 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Na wydzielonych rachunkach bankowych gromadzi dochody pochodzące ze źródeł określonych w § 2 niniejszej uchwały, następująca samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami):

  1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Narwi,.

 

§ 2. Źródłami dochodów jednostki budżetowej wymienionej w § 1 niniejszej uchwały, gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:

1)      spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

2)      odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie,

3)      opłaty za dożywianie uczniów i personelu szkolnego w stołówce szkolnej,

4)      opłaty za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego oraz za korzystanie z komputerów,

5)      prowizja za ubezpieczenie uczniów, dzieci uczęszczających do przedszkoli i mienia,

6)      odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym,

7)      odpłatność za dożywianie dzieci w przedszkolu,

8)      opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego,

9)      z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich,

10)  z nagród i wyróżnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach oraz różnego rodzaju imprezach.

 

§ 3. 1. Dochody gromadzone przez jednostkę budżetową na wydzielonym rachunku są przeznaczone na:

1)      sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w § 2,

2)      cele wskazane przez darczyńcę,

3)      remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w § 2 pkt. 2,

4)      wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

 

2. Dochody gromadzone przez jednostki na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

 

§ 4.1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych opracowują łącznie z projektami planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych .

2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych są sporządzane w pełnej szczegółowości, tj.: dział, rozdział, paragraf.

3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych przekazywane są Wójtowi Gminy w terminie umożliwiającym ujęcie ich w załączniku do projektu uchwały budżetowej.

4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej, stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.

5. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej stanowią prognozę tych dochodów, są podstawą gospodarki finansowej i powinny być zatwierdzone przez kierownika jednostki w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej.

6. Upoważnienie do dokonywania zmian w planach dochodów i wydatków nimi finansowanych będzie zawarte co roku w uchwale budżetowej.

7. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, zawiadamiają burmistrza o dokonanych zmianach.

 

§ 5. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w § 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/135/05 Rady Gminy Narew  z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświacie

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-07-09

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-07-12

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-08-24

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-07-12