UCHWAŁA NR XXXIII/195/10

Rady Gminy Narew

z dnia 28 czerwca 2010 roku

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

 

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Narew uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Wójt Gminy Narew przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia każdego roku pisemną informację:

a)   o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za I półrocze,

b)   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

c)   o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 lit b ma zastosowanie po raz pierwszy do  informacji sporządzonych za I półrocze 2011 r.

 

§   2.  1.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za I półrocze powinna obejmować:

1)    Część tabelaryczną zawierającą:

a)    zestawienie wykonania dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej jak w uchwale budżetowej,

b)    zestawienie wykonania głównych zadań inwestycyjnych,

c)    zestawienie wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy.

2)    Część opisową zawierającą:

a)    omówienie stopnia realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy

b)    omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy,

c)    przedstawienie planowanej i wykonanej kwoty deficytu lub nadwyżki,

d)    przedstawienie stanu należności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stanu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień,

e)    omówienie przychodów i rozchodów budżetowych.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna obejmować stopień realizacji przedsięwzięć określonych uchwałą Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym:

1)    Projekty związane z:

a)    programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,

b)    umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

2)    Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,

3)    Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę.

3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze powinna obejmować dla każdej odrębnie:

1)    Część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania planów finansowych instytucji, w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2)    Część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planów finansowych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu.

 

§  3.     Traci moc uchwała Nr VI/40//07 Rady Gminy Narew  z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

 

§  4.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§  5.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-07-09

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-07-12

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-07-12

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-07-12