UCHWAŁA  NR XXXII/191/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

 

            Na podstawie art. 18 ust. pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz, U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 / oraz  art. 9 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717; z 2004 roku Nr 6, poz.41, N141, poz.1492, z 2005 roku Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007 roku Nr 127, poz.880 , z 2008 roku Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413, z 2010 roku Nr 24, poz.124/ Rada Gminy Narew uchwala co następuje :

§ 1.Przystępuje    się    do    sporządzenia    zmian    w    Studium    uwarunkowań  i   kierunków  zagospodarowania    przestrzennego   Gminy   Narew przyjętego uchwałą Nr IX/69/99 Rady   Gminy Narew  z dnia 07 grudnia 1999 roku.

§ 2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew   sporządzona będzie w zakresie :

     1/ zmiany   przeznaczenia   terenu   pod   eksploatację kruszywa obejmującą nieruchomość    oznaczoną  numerem  ewidencyjnym 1039  położoną   w   obrębie  geodezyjnym wsi   Waniewo będącej dotychczas w Studium  terenem rolnym i leśnym.                                                                                                                                                                                                                                   

     2/ zmiany   przeznaczenia   terenu   pod   zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z    usługami nie uciążliwymi dla otoczenia  obejmującą nieruchomości oznaczone numerami    ewidencyjnymi  137, 138, 141, 144, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 180, 181, 229, 228, 227,     położone w obrębie geodezyjnym wsi Narew  będących dotychczas w  Studium terenem    rolnym.

     3/ zmiany    przeznaczenia    terenów    pod    zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wraz z    usługami nie nieuciążliwymi dla otoczenia obejmującą nieruchomość  oznaczoną numerem   ewidencyjnym 71  położoną  w obrębie geodezyjnym  wsi Rybaki  będących   dotychczas Studium  terenem rolnym.      

     4/ zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami      nieuciążliwymi dla otoczenia obejmującą nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym        68  położoną w obrębie geodezyjnym wsi Cimochy będącej dotychczas w Studium terenem    rolnym .

      5/zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę obiektów sakralnych i obiektów kościelnych        obejmującą nieruchomości  oznaczone  numerami ewidencyjnymi 650/2 , 454/2 i 416/1          położone w obrębie geodezyjnym wsi Odrynki będących dotychczas w Studium terenem         rolnym.

      6/ zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego w planie części Gminy Narew dot.wsi Odrynki        symbolem UT,ML będącym  terenem przeznaczonym  pod usługi turystyczne i zabudowę         letniskową pod zabudowę obiektów sakralnych i obiektów kościelnych będących dotychczas         w  Studium terenem rolnym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-04-23

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-05-13

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-05-13

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-05-13