UCHWAŁA NR XXXII/189/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz, 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się VI edycję konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś na terenie Gminy Narew.

§ 2. Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad regulaminu konkursowego zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/133/05 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu gminnego konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę” zmienionego uchwałą Nr IV/28/07 z dnia 23 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu gminnego konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę” oraz uchwałą Nr XV/96/08 z dnia 14 maja 2008r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-04-23

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-05-13

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-05-13

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-05-13