UCHWAŁA NR  XXXII/188/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2010 rok oraz ustanowienia zabezpieczenia jej spłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, pkt.10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  jak niżej:

1)  242.297,00 PLN ( słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiace dwieście dziewięćdziesiąt siedem) z przeznaczeniem na budowę wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy i Rybaki oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskej w Trześciance.

2)  do kwoty 890.960,00 PLN ( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt ) z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Narew.

§ 2. Spłata pożyczki będzie dokonywana z dochodów budżetowych i wolnych środków Gminy Narew w latach 2011 – 2018.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętych pożyczek o których mowa w § 1 będą wystawione przez Gminę Narew weksle in blanco podpisane przez Wójta Gminy Narew wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-04-23

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-05-13

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-07-01

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-05-13