UCHWAŁA NR XXXII/185/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz, 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 19 poz. 100) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu realizacji budżetu za 2009 rok.

§ 2. Przekazuje się niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-04-23

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-05-13

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-05-13

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-05-13