UCHWAŁA NR XXXI/184/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 8 marca 2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz, 1241) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692; z 2005r. Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539; z 2009r. Nr 195, poz. 1501) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Narew z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-03-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-03-23

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-03-23

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-03-23