UCHWAŁA  NR XXXI/183/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 8 marca  2010r.

w sprawie udzielenia  dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego .

 

Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Narew udziela Powiatowi Hajnowskiemu dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Narew:

            - drogi powiatowej nr 675 Rohozy-Iwanki - Ogrodniki

            - drogi powiatowej nr 436 Trześcianka – Puchły.

2. W przypadku niewykorzystania w całości przez Powiat Hajnowski kwoty, o której mowa w ust. 1 środki te podlegaja zwrotowi. Środki te nie mogą być wykorzystane na inne cele.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Narew do podpisania umowy określającej szczegółowo przedmiot dofinansowania, zasady przekazania środków finansowych oraz ich rozliczenia, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów robót budowlanych zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-03-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-03-23

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-03-23

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-03-23