UCHWAŁA NR XXXI/180/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124), Rada Gminy Narew uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew” uchwalonego uchwałą Nr IX/69/99 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 1999r. z późniejszymi zmianami.

§ 2. Zmiana studium obejmuje obszar administracyjny Gminy Narew określony na rysunku zmiany studium w skali 1 : 25 000 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznikami do niejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 – rysunek studium w skali 1 : 25 000 z uwzględnieniem zmian graficznych wprowadzonych niniejszą uchwałą,

2) załącznik Nr 2 – jednolity tekst uchwały Nr IX/69/99 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 1999r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew” z późn. zm.

§ 4. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew zatwierdzonym uchwałą Nr IX/69/99 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 1999r. z późn. zm., zgodnie z uchwałą Rady Gminy Narew Nr XVI/104/08 z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew, polegającej na zmianie funkcji i przeznaczenia części terenów z obszaru gminy Narew, uchwala się następujące zmiany :

1) zmienia się funkcję i przeznaczenie terenów położonych w obrębie geodezyjnym gruntów wsi Narew (nr ewidencyjne: 734 i 725/5), będących dotychczas w użytkowaniu rolnym, na tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłowo – usługową. Obszar objęty zmianą oznacza się symbolami III/1 P,U i III/2 P,U w ujednoliconym rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego studium gminy Narew w skali 1 : 25 000 (zał. Nr 1),

2) zmienia się funkcję i przeznaczenie  terenów położonych w obrębie geodezyjnym wsi Rybaki (nr ewidencyjne: 85/2 i 83/2 oraz część nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 83/1), będących dotychczas w użytkowaniu rolnym, na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami nieuciążliwymi dla otoczenia. Obszar objęty zmianą oznacza się symbolem III/3 MN,U w ujednoliconym rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego studium gminy Narew we skali 1 : 25 000 (zał. Nr 1),

3) zmienia się funkcję i przeznaczenie terenów położonych w obrębie geodezyjnym gruntów wsi Puchły (nr ewidencyjny 73), będących dotychczas w użytkowaniu rolnym, na tereny przeznaczone pod zabudowę letniskową. Obszar objęty zmianą oznacza się symbolem III/4 ML w ujednoliconym rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego studium gminy Narew w skali 1 : 25 000 (zał. Nr 1),

4) zmienia się funkcję i przeznaczenie terenów położonych w obrębie geodezyjnym gruntów wsi Janowo (nr ewidencyjny 230), będących dotychczas w użytkowaniu rolnym, na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami nieuciążliwymi dla otoczenia. Obszar objęty zmianą oznacza się symbolem III/5 MN,U w ujednoliconym rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego studium gminy Narew w skali 1 : 25 000 (zał. Nr 1),

5) zmienia się funkcję i przeznaczenie terenów położonych w obrębie geodezyjnym wsi Puchły (nr ewidencyjny 407), będących dotychczas w użytkowaniu rolnym, na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami nieuciążliwymi dla otoczenia. Obszar objęty zmianą oznacza się symbolem III/6 MN,U w ujednoliconym rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego studium gminy Narew w skali 1 : 25 000 (zał.  Nr 1),

6) w/w zmiany nie wymagają zapisów w tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-03-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-04-19

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-04-19

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-04-19