UCHWAŁA NR XXX/172/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 1 lutego 2010r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr. 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz, 1241)) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316; z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-02-10

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-02-10

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-02-10

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-02-10