UCHWAŁA NR XXX/171/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 1 lutego 2010 r.

                                                       w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2010 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz, 1241) oraz § 67 i § 98 Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2002r. Nr 76 poz. 1552; z 2004r. Nr 156 poz. 2080, z 2007r. Nr 21 poz. 204) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2010 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-02-10

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-02-10

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-02-10

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-02-10