Uchwały z 2010 roku

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

XXX/170/10

1 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

XXX/171/10

1 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2010 rok.

XXX/172/10

1 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”.

XXX/173/10

1 lutego 2010r. w sprawie udzielenia  dotacji celowej dla Samorządowego Województwa Podlaskiego.

XXX/174/10

1 lutego 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew.

XXXI/175/10

8 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

XXXI/176/10

8 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problmemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2010.

XXXI/177/10

8 marca 2010r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

XXXI/178/10

8 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Puchły na lata 2010-2017.

XXXI/179/10

8 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2010-2017.

XXXI/180/10

8 marca 2010r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

XXXI/181/10

8 marca 2010r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Narew, Rybaki, Puchły, Janowo oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew.

XXXI/182/10

8 marca 2010r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

XXXI/183/10

8 marca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego.

XXXI/184/10

8 marca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew.

XXXII/185/10

23 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

XXXII/186/10

23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

XXXII/187/10

23 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego.

XXXII/188/10

23 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2010 rok oraz ustanowienia zabezpieczenia jej spłaty.

XXXII/189/10

23 kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś.

XXXII/190/10

23 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tyniewicze Duże na lata 2010-2017.

XXXII/191/10

23 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

XXXII/192/10

23 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew.

XXXII/193/10

23 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew.

XXXIII/194/10

28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

XXXIII/195/10

28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

XXXIII/196/10

28 czerwca 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

XXXIII/197/10

28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2010-2017.

XXXIII/198/10

28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tyniewicze Duże na lata 2010-2017.

XXXIV/199/10

31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

XXXIV/200/10

31 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. "Wodociągi Podlaskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach.

XXXIV/201/10

31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych przysługujących Gminie Narew i jej jednostkom organizacyjnym  mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

XXXIV/202/10

31 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Puchły na lata 2010-2017.

XXXIV/203/10

31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

XXXIV/204/10

31 sierpnia 2010r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

XXXIV/205/10

31 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

XXXIV/206/10

31 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew.

XXXIV/207/10

31 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew.

XXXIV/208/10

31 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąbin.

XXXV/209/10

5 września 2010r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Narwi.

XXXVI/210/10

1 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

XXXVI/211/10

1 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XXXVI/212/10

1 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Narew.

XXXVI/213/10

1 października 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

XXXVI/214/10

1 października 2010r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Narew.

XXXVII/215/10

14 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

XXXVII/216/10

14 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Narew.

XXXVII/217/10

14 października 2010r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Narew.

XXXVIII/218/10

9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

XXXVIII/219/10

9 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

XXXVIII/220/10

9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

XXXVIII/221/10

9 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla in blanco oraz określenia wysokosci sumy, do której Wójt Gminy Narew może zaciągnąć zobowiązanie.

 

   

I/1/10

2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

I/2/10

2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew.

I/3/10

2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

II/4/10

13 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.

III/5/10

22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

III/6/10

22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.

III/7/10

22 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Waśki na lata 2010-2020.

III/8/10

22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości.

III/9/10

22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

III/10/10

22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018.

III/11/10

22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2011.

III/12/10

22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-02-10

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2010-02-10

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2010-02-10