Uchwały Rady Gminy

Na podstawie upoważnień ustawowych (ustawa o samorządzie gminnym oraz inne ustawy, a także przepisy prawne wydawane na podstawie ustaw) Radzie Gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy. Należą do nich uchwały Rady Gminy zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, adresowane do nieokreślonej grupy podmiotów oraz przepisy porządkowe, pozostające w kompetencji Rady Gminy. Przepisy porządkowe mogą być wydawane w zakresie nieuregulowanym w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli ich ustanowienie jest niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Uchwały to najważniejsza forma, za pomocą której Rada wyraża swoją wolę. Inne możliwe formy to postanowienia proceduralne, deklaracje, oświadczenia, apele, rezolucje, opinie, itp.

Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady.

Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

Wójt przekazuje uchwały Rady Gminy organom nadzoru – Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – stosownie do zakresu nadzoru. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli Rada Gminy nie złoży skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2003-12-19

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Data wprowadzenia: 2003-12-19

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2021-02-04

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2003-12-19