Protokół nr XIII/16

Protokół Nr XIII/16

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 25 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Halinę Niesteruk, radnych, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny usprawiedliwiony – Michał Kozyrski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Przewodnicząca odczytała wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zaproponowała, aby wymienione we wniosku uchwały były podejmowane jako pierwsze.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie powierzenia Gminie Czyże zarządzania drogą publiczną;

- w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Narew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2016;

- w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Narew w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”;

- w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2016r.;

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2016 rok;

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2016 rok.

 1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz planu pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2016 rok.
 2. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Narew za 2015 rok.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Narew na 2016 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski, informacje.
 6. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XII sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz powitał wszystkich serdecznie. Na początku powiedział, iż wszelkie działania były wstrzymane ze względu na to, że budżet nie został uchwalony na sesji grudniowej i ma nadzieję, że budżet zostanie uchwalony w dniu dzisiejszym. Dodał, że próbował ukierunkować to co jest ujęte w prowizorium i w jakimś stopniu nadać dalszy bieg.

Kolejno Wójt poinformował, że wpłynęły już wszystkie dokumentacje na drogi publiczne we wsiach Soce, Odrynki i Lachy, a od 18 stycznia rozpoczął się nabór na dofinansowanie na drogi publiczne. Dodał, że na razie wstrzymał się, ponieważ należy postarać się o współpracę ze starostwem, aby ocena wniosku była wyżej punktowana.

Następnie nadmienił, iż przy dużym wsparciu ze strony Pani Tamary Leszczyńskiej szukamy dofinasowania na drogę w Socach. Nie będzie to łatwa sprawa, ze względu na wpisanie tej przebudowy i miejscowości Soce do rejestru zabytków.

Dalej Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, iż pojawił się program na dofinansowanie, który pomoże rozwiązać problem społeczny w miejscowości Łosinka. Mianowicie jest możliwość pozyskania 75% dofinansowania plus koszty kwalifikowane dokumentacji na dobudowę filii bibliotecznej do istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Łosince. Dodał, że jako wkład własny powinny posłużyć środki finansowe ze sprzedaży byłego Ośrodka Zdrowia w Łosince. Powiedział, że wnioski należy składać poprzez generator do końca miesiąca i będzie musiał postarać się aby zdążyć. Nadmienił, iż biuro projektowe, które było już dwukrotnie w miejscowości Łosinka, na razie musi się wstrzymać ze względu na nie uchwalony budżet. Dodał, że ma wstępną koncepcję i tutaj jest jeszcze do omówienia, aby to wszystko było funkcjonalne i nie było problemów z ogrzewaniem. Ogrzewanie ma być nowoczesne, czyli gruntowa pompa ciepła, która pozwoli uniknąć oleju, peletu i obsługi, plus zostanie ogrzewanie kominkowe.

W dalszej kolejności Wójt powiedział, że pojawiła się możliwość pozyskania środków finansowych na tak zwaną małą infrastrukturę. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi na około 60 tys. zł, gdzie wkład własny wyniesie około 9 tys. zł. Dodał, że zgłosił do tego projektu istniejącą infrastrukturę nad rzeką. Po przebudowie wiata będzie spełniała funkcję estrady dla imprez organizowanych przez NOK i GBP w Narwi. Nie będzie trzeba ponosić kosztów na wynajem estrady, montaż itp. Nadmienił również, że jest możliwość pozyskania dofinansowania na parking, wymianę asfaltu na kostkę brukową.

Następnie Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, iż zasięgnął opinii w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odnośnie pozyskania dofinansowania na agregaty prądotwórcze i w tej chwili nie ma takiego dofinansowania.

Wójt Andrzej Pleskowicz wspomniał o złym stanie drogi od miejscowości Gramotne do mostu łączącego gminę Narew z gminą Narewka. Stwierdził, że nowy dyrektor Lasów Państwowych jest zainteresowany, aby wspólnie dożwirować tą drogę.

Wójt powiedział, że o ile będą możliwości finansowe i rada wyrazi zgodę, to rozpoczniemy działania na tzw. modernizację "ryneczku". Zakres robót obejmowałby zdjęcie eternitu, wstawienie dwóch bram suwanych, ułożenie polbruku i wstawienie dwóch sanitariatów.

Nadmienił również, że w tym roku będzie nabór z programu transgranicznego na obiekty sportowe i dofinansowanie wyniesie 90-95%.

Na koniec Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Łosinka oraz gruntów w miejscowości Makówka. Nadmienił, że Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli jest dalej zainteresowane kupnem gruntów w miejscowości Makówka. Wójt prosił jeszcze, aby uchwalić budżet, ponieważ w innym przypadku budżet uchwali Regionalna Izba Obrachunkowa i zostanie nam tylko administrowanie, a dokumentacja i całe wysiłki pójdą na marne.

 

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół Nr 9/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 20 stycznia 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół Nr 15/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 stycznia 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół Nr 9/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, która odbyła się 18 stycznia 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Nawiązując do protokołu Radny Roman Ostapczuk zadał pytanie, gdzie w budżecie jest ujęta rozbudowa biblioteki i OSP w Łosince. Dodał, że Wójt Andrzej Pleskowicz stwierdził, że nie może rozpocząć procedury, bo budżet nie jest uchwalony.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że nie jest to zawarte w budżecie, ale ustawa mówi o tym, że wójt może w przypadku nie uchwalenia budżetu podjąć jakiekolwiek działania w oparciu o prowizorium budżetowe. Nadmienił, że rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosince o bibliotekę nie ma w budżecie i przepisy całkowicie zabraniają jakichkolwiek procedur.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że nie chciałby, aby to było pretekstem do uchwalenia budżetu, a później nie wdrożenie tego tematu.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że rozmawiał z mieszkańcami miejscowości Łosinka i uzasadniał dlaczego ta inwestycja jest potrzebna. Dodał, że ze względu na liczne działania mieszkańców dla wsi, licznych dorobków zespołów muzycznych tam działających, inwestycja ta jest potrzebna.

Radny Roman Ostapczuk kontynuował odczytywanie protokołu z posiedzenia komisji.

Wójt Andrzej Pleskowicz odnosząc się do protokołu Komisji Budżetu i Finansów odpowiedział, że skonsultuje temat przyłączenia do kanalizacji z radcą prawnym. Nadmienił, że raczej nie ma sensu wysyłać takiego nakazu do ludzi, których jedynym dochodem jest pomoc z GOPS-u.

Radna Halina Turbaczewska podała propozycję rozwiązania tego tematu. Powiedziała, że należy ustalić stawkę, ile te osoby mogą przekroczyć i ograniczyć opłatę za energię, wodę.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że rozmawiał z radcą prawnym w sprawie przyłączy do kanalizacji, który stwierdził, że w innej gminie, w której również pracuje, są tylko 3 osoby nie podłączone. Dodał, że oczywiście są takie osoby na terenie gminy, które nie mają możliwości przyłączenia do kanalizacji, a dużo osób jest podłączonych ale nie płacą za kanalizację z premedytacją. Nadmienił, że rozmawiając na komisji wszyscy stwierdzili, że chodzi tu również w dużym stopniu o podłączenie firmy „Pronar”. Zauważył, że na modernizację oczyszczalni ścieków poszły duże nakłady pieniężne, a firma „Pronar” do tej pory nie podłączyła się.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że oczyszczalnia jest biologiczno – mechaniczna i musi być odpowiedni skład ścieków. Dopóki nie ustabilizuje się skład ścieków z firmiy „Pronar”, to nie mogą się podłączyć. Dodał, że ma na biurku ostatnie badania z i jest już w miarę przyzwoicie.

Radny Roman Ostapczuk zadał pytanie, co firma „Pronar” robi z tymi ściekami na dzień dzisiejszy oraz czy nie jest to pompowane do oczyszczalni, a firma nie płaci za to.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że w żadnym wypadku nie są pompowane ścieki do oczyszczalni.

Radna Halina Turbaczewska dodała, że była przy oczyszczalni ścieków i przy firmie „Pronar” i tam wypływały ropopochodne.

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał.

- w sprawie powierzenia Gminie Czyże zarządzania drogą publiczną.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Wójta Andrzeja Pleskowicza o zabranie głosu.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że Wójt Gminy Czyże i Rada Gminy Czyże chcą realizować przebudowę drogi i część tej drogi przebiega w granicy administracyjnej naszej gminy. Dodał, że gmina Narew nie poniesie kosztów. Niezbędne jest podjęcie tej uchwały, aby gmina Czyże mogła ubiegać się o dofinansowanie.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/59/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Czyże zarządzania drogą publiczną stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

- w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Narew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego o zabranie głosu.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały wynika z tego, że z dniem 1 stycznia 2016r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze, wynikające z nowelizacji do ustawy o systemie oświaty. Dało to ministrowi możliwość określenia harmonogramu takich naborów, opublikowania i podania do publicznej wiadomości przez organy wykonawcze gmin do końca stycznia.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Radna Halina Turbaczewska zadała pytanie, dlaczego jest wymagana deklaracja rodziców o uczestnictwie dziecka tylko w dodatkowej nauce języka białoruskiego.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że chodzi tutaj o subwencję. Subwencja jest wyższa jeżeli jest więcej dzieci.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/60/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Narew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2016.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Elżbietę Lewicką o zabranie głosu.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka wyjaśniła, że w projekcie znalazł się błąd pisarski w planie, a poprawiona wersja leży na stole.

Radny Roman Ostapczuk zapytał o uposażenie za komisję alkoholową, gdyż w gminie Narewka członkowie otrzymują niecałe 50 zł. Dodał, że komisje rady otrzymują również po 50 zł za posiedzenie komisji, dlatego dziwi kwota 170 zł za posiedzenie komisji alkoholowej.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka wyjaśniła, że członkom komisji przysługuje wynagrodzenie, a nie dieta. Wynagrodzenie jak wiadomo jest płatne co miesiąc, stawki były określane do stawek radnego i były niższe niż stawki radnego, kiedy za komisje rady nie było dodatkowo płatne.

Radny Roman Ostapczuk odpowiedział, że jest różnica miedzy sesją a komisją.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka nadmieniła, że w komisji alkoholowej są osoby, które to robią społecznie i są to osoby powołane, które dobrowolnie wyraziły zgodę na uczestnictwo. Kierownik GOPS dodała, że od tej kwoty jest potrącany podatek, bo to jest wynagrodzenie, a nie dieta.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała radcę prawnego czy można to zmienić?

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że można to zmienić i rada ustala wysokość tego wynagrodzenia. Dodał, że to musi być, bo to jest element obligatoryjny uchwały.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka dodała, że w skład komisji wchodzą: dzielnicowy, przedstawiciel służby zdrowia, szkoły, pomocy społecznej i jeżeli kwota zostanie obniżona do kwoty 50 zł za komisję, aby nie doszło do takiej sytuacji, że trzeba będzie powołać nową komisję.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że tak jak powiedziała radna Halina Turbaczewska, może ktoś z radnych chciałby zasiąść w tej komisji.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka odpowiedziała, że to było poruszane na poprzednich sesjach i jeżeli ktoś chciałby wstąpić do tej komisji, to musi przejść szkolenie.

Radna Halina Turbaczewska nadmieniła, że w tej chwili jest zmiana dzielnicowego i dobrze byłoby wprowadzić.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka odpowiedziała, że jak tylko znajdzie się jakiekolwiek szkolenie, które będzie można przeprowadzić, to przeprowadzimy i zmienimy. Nadmieniła, że kiedy weszły przepisy odnośnie predyspozycji aby być w komisji, to było bardzo dużo szkoleń. W tej chwili nie ma już takich potrzeb i jeżeli są jakieś szkolenia, to są one np. w Zakopanym, kilkudniowe i kosztują około 1 000 zł.

Radna Zenaida Iwaniuk dodała, że w Narewce przyjeżdża terapeuta, który ma uprawnienia do przeprowadzenia takiego szkolenia.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka zapytała, czy jest to osoba, która przeprowadza tego typu szkolenia i wystawia zaświadczenia.

Radna Zenaida Iwaniuk odpowiedziała, że tak.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka podziękowała za podpowiedź i powiedziała, że skontaktuje się z nim.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XIII/61/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2016 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

- w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Narew w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/62/15 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Narew w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2016 r.”

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Radna Halina Turbaczewska zapytała, czy taka uchwała musi być podejmowana co roku.

Sekretarz Wojciech Popławski odpowiedział, że co roku trzeba ją podejmować.

Radny Roman Ostapczuk zapytał, czy została wyjaśniona sprawa przekazywania psów miedzy schroniskami.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że w wyniku przetargu zmieniliśmy odbiorcę bezdomnych psów, co podyktowane było faktem, iż w obecnej firmie są lepsze warunki ekonomiczne. Dodał, że czasami w miesiącu jest bardzo dużo zgłoszeń i sumy wynoszą około 20 tys. zł. Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że zdarzają się takie przypadki i nie wierzy, że na czyimś podwórku oszczeniła się suka i biegają podrośnięte szczeniaki. Nadmienił, że jest młodzież w Narwi, która działa i próbuje znaleźć domy dla takich piesków. Zauważył również, iż przy takim wydatku na zabranie bezdomnych psów, można byłoby zakupić dwa agregaty prądotwórcze.

Radna Halina Turbaczewska zapytała, czy jesteśmy w kontakcie z innymi gminami i czy mają one takie umowy.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że to odbywa się na zasadzie przetargu i w zależności jaki będzie wynik przetargu, gminy podpisują umowy z firmami odławiającymi bezdomne psy. Dodał, że w tej chwili za odłowienie jednego psa koszt wynosi około 1 200 zł, ale nie są już ponoszone koszty za utrzymanie.

Radny Witold Bubnicki dodał, że jedynym rozwiązaniem jest zakładanie chipów psom.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odpowiedziała, że to nie są tylko nasze psy. Ludzie po prostu jadąc w tym kierunku wyrzucają je.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że aby zahamować rozwój tych niechcianych zwierząt, mamy kontakt z Panią doktor weterynarii i gdyby mieszkaniec chciał zostawić sobie psa, mogłoby to odbywać się na zasadzie sterylizacji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/63/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2016 r.” stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk oddała głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Witoldowi Bubnickiemu.

Radny Witold Bubnicki nawiązując do prośby Komisji Budżetu i Finansów odpowiedział, że proponuje, aby kontrola oświetlenia ulicznego nie była dodatkową kontrolą. Można to zrobić przy okazji kontroli Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narew i zaproponował przenieść tę kontrolę z trzeciego kwartału na pierwszy.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że inne komisje, tak jak komisja rewizyjna mają według statutu również takie prawo do kontrolowania. Można tak to zrobić, bo komisja rewizyjna ma i tak wystarczająco dużo pracy.

Radny Roman Ostapczuk odpowiedział, że komisja rewizyjna kontroluje ciągle te same podmioty.

Radny Witold Bubnicki zapytał jakie podmioty są kontrolowane co roku.

Radny Roman Ostapczuk wyjaśnił, że na przykład komisja, którą Pani reprezentuje jak również jednostki podległe. Natomiast jeżeli chodzi o urząd gminy, to na terenie gminy jest wiele placówek, które komisja rewizyjna mogłaby skontrolować.

Radny Witold Bubnicki odpowiedział, że plan pracy i możliwości komisji nie są z gumy. Dodał, że w sprawozdaniu będzie ujęta ilość kontroli i posiedzeń. Nadmienił, że komisja rewizyjna ma czas do 5 dni na przeprowadzenie kontroli. Radny Witold Bubnicki dodał również, że przez wiele lat dieta za posiedzenie komisji była wypłacana za każdy dzień, a teraz nastąpiła zmiana i będzie dieta 50 zł za posiedzenie, bez względu na to ile dni będzie trwała kontrola. Stwierdził, że komisja według wszystkich powinna działać krótko, sprawnie, szybko, uścisnąć rękę dyrektorowi jednostki, wypić kawę i napisać protokół w kilka godzin. Radny Witold Bubnicki skierował się do radnego Romana Ostapczuka i stwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów działa 2-3 godziny. Dodał, że miał być zaproszony na posiedzenie komisji budżetu.

Radny Roman Ostapczuk odparł dlaczego tak się nie stało, ponieważ odbyło się spotkanie kilku radnych, nie wiadomo na jakiej zasadzie w sprawie budżetu. Dodał, że skoro radny Witold Bubnicki wysuwa sugestie przeciwko, to w odwrocie zapyta dlaczego kilku radnych robi tak samo. Zapytał również dlaczego na tym spotkaniu było tylko ośmiu radnych.

Radny Witold Bubnicki zapytał o jakie spotkanie chodzi.

Radny Roman Ostapczuk odpowiedział, że rzekomo odbyło się posiedzenie w sprawie budżetu.

Kolejno głos zabrała radna Tamara Leszczyńska stwierdzając i prosząc radcę prawnego o wyjaśnienie kwestii, że zgodnie z ustawą komisja budżetu powinna odbyć ostatnia posiedzenie w sprawie budżetu, a pozostałe komisje powinny zaprosić Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów i przedstawić swoje sugestie.

Wójt Andrzej Pleskowicz oznajmił, że chciałby wcześniej opuścić sesję. Wyjaśnił, że ma pilną sprawę odnośnie dobudowy biblioteki w Łosince oraz musi sfinalizować rozmowy odnośnie jednego rolnika z terenu gminy Narew, któremu brakuje pokarmu dla bydła.

Radny Witold Bubnicki odparł, że do uchwalenia budżetu Wójt powinien zostać.

Następnie głos zabrał radca prawny Jakub Ławniczak udzielając wyjaśnień do kwestii poruszonej przez radną Tamarę Leszczyńską. Wyjaśnił, że prawo przewiduje dwa przypadki obligatoryjnej konsultacji uchwały budżetowej i to nie jest jeden z nich. Dodał, że dobrą praktyką byłoby, aby każda komisja w ramach swoich kompetencji konsultowała budżet z innymi komisjami. Nadmienił natomiast, że nie ma takiego ustawowego obowiązku i jest to kwestia jak to będzie zawarte w statucie.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że można to ująć, ale nie koniecznie.

Radna Joanna Szafrańska przedstawiła pismo, w którym mowa jest o tym, że w komisji budżetu na której opiniowany będzie budżet, obowiązkowo uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji. Dodała, że u nas mamy 3 komisje.

Radca prawny Jakub Ławniczak stwierdził, że myślał iż chodzi o to, aby doprowadzić do stanu, żeby wszyscy radni uczestniczyli.

Radna Joanna Szafrańska nadmieniła, że jest to najważniejsza z uchwał i tu powinny być zachowane pewne zasady i procedury, aby nie doszło do takiej sytuacji jak jest w tym roku, że budżet nie został uchwalony do końca roku.

Następnie głos zabrał radny Roman Ostapczuk mówiąc o tym, iż będzie zmieniany statut i zaproponował, aby w statucie był zapis o wcześniejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju i wypracowaniu stanowiska względem budżetu, a Komisja Budżetu i Finansów po zapoznaniu się z opiniami wypracowuje swoje stanowisko. Dodał również, że należy uporządkować w statucie temat kontroli przez Komisję Rewizyjną. Zaznaczył, podając przykład kontroli urzędu gminy, że radni powinni wiedzieć czy w ramach tejże kontroli będą kontrolowane jednostki organizacyjne. Zauważył, że Komisja Rewizyjna jest jedyną komisją, której plan pracy zatwierdzany jest uchwałą przez radnych i nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, że przy okazji kontroli jakiejkolwiek jednostki, kontroluje się inną jednostkę. Dodał, że komisja rewizyjna nie powinna wydłużać kontroli lub żądać za to dodatkowego wynagrodzenia. Podkreślił, że wiele razy uczestniczył w różnych komisjach i nie wymagał dodatkowego wynagrodzenia.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk oznajmiła, że urząd gminy będzie kontrolowany przez instytucję z zewnątrz w pierwszym kwartale 2016 roku. Dodała, że ma nadzieję, iż ta kontrola rozwieje wszelkie wątpliwości.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że nie ma sensu kontrolowanie przez komisję rewizyjną jeżeli ma odbyć się kontrola z zewnątrz.

Skarbnik Halina Niesteruk nadmieniła, że będzie to kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej w pierwszym kwartale tego roku.

Radny Roman Ostapczuk poprosił radnego Witolda Bubnickiego o kontrolę urzędu gminy pod kontem oświetlenia ulicznego tj. na jakiej zasadzie przeprowadzono przetarg, umowy, koszta, gdzie brakuje lamp itd.

Radny Witold Bubnicki odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej po zmianach.

Radny Roman Ostapczuk poprosił Wójta o wyjaśnienie, co będzie kontrolowane z zewnątrz, aby Komisja Rewizyjna nie kontrolowała tego samego.

Kolejno głos zabrała radna Joanna Szafrańska stwierdzając, że Komisja Rewizyjna złoży rezygnację, bo przy takich warunkach nikt nie będzie chciał w niej pracować.

Następnie głos zabrał Wójt Andrzej Pleskowicz, który wyjaśnił, że będzie kontrolowany urząd gminy pod kontem gospodarki finansowej. W pierwszej kolejności będą kontrolowane "pieniądze znaczone", czyli z budżetu państwa oraz inwestycje.

Skarbnik Halina Niesteruk dodała, że będzie to kontrola kompleksowa.

Radna Joanna Szafrańska nawiązała jeszcze do tematu oświetlenia ulicznego mówiąc, iż sprawa wykonania dokumentacji na oświetlenie była już wielokrotnie poruszana. Wszystkie wykonane dokumentacje uległy przedawnieniu. Ostatnio wykonana dokumentacja została zrealizowana we wsi Saki.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że na samym początku kadencji zasięgnęła informacji odnośnie wykonanych dokumentacji na oświetlenie uliczne. Nadmieniła, iż owe dokumentacje zostały wykonane za poprzedniego wójta i są już nieważne.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że diametralnie zmienia się skład rady i w poprzednich kadencjach priorytetem rady było oświetlenie uliczne. Dodał, że należy dokumentację robić dopiero, gdy zamierzenia inwestycyjne będą pewne.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że rada nie podjęła takich uchwał i nie jest to ujęte w budżecie.

Radny Witold Bubnicki stwierdził, że skoro jest mowa o planie pracy Komisji Rewizyjnej, to ta sprawa nie jest dla Komisji Rewizyjnej, a bardziej dla Komisji Rozwoju Gminy.

Radna Joanna Szafrańska uzupełniła, że Komisja Rewizyjna jest od gospodarki finansowej i kontroluje pod względem legalności, rzetelności i celowości wydatków.

Radny Witold Bubnicki dodał, że Komisja Rewizyjna może zwrócić uwagę przy okazji kontroli Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narew.

Sekretarz Wojciech Popławski uzupełnił, że temat oświetlenia ulicznego nie jest tematem dla Komisji Rewizyjnej.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że przy okazji kontroli Komisja Rewizyjna wykryła nieprawidłowości z ogrzewaniem gazowym w Łosince, więc byłoby zasadne sprawdzenie na przykład dlaczego były zrobione dokumentacje na oświetlenie, które przepadły.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że w ramach ustępstwa, w planie pracy komisji można z III kwartału przenieść do I kwartału kontrolę Referatu Gospodarki Komunalnej. Dodał, że będzie to kontrola ogólna, w której komisja ujmie również kontrolę oświetlenia ulicznego. Dalej przedstawił kolejne kwartały planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały po zmianach.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały po zmianach. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XIII/64/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2016 rok stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz uzupełniając temat dokumentacji stwierdził, że za kadencji poprzedniego wójta marszałek województwa nakazał, że chcąc eksploatować składowisko odpadów należy wykonać dokumentację oraz wprowadzić wodę, prąd i boksy. Zostały wykonane 3 dokumentacje i w międzyczasie ukazało się rozporządzenie ministerialne dla samorządów z zakazem eksploatowania i użytkowania składowiska odpadów. Dodał, że właśnie takie sytuacje niespodziewanie spływają na samorządy.

 

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są pytania do uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XIII/65/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2016 rok stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

W tym punkcie głos jeszcze zabrali kolejno:

Wójt Andrzej Pleskowicz, który zapytał czy są jeszcze do niego jakieś ważne pytania, ponieważ jak wspomniał, ze względu na pośpiech i zapotrzebowanie na złożenie wniosku odnośnie dobudowy biblioteki i pomoc rolnikowi musi już wyjść.

Radna Halina Turbaczewska dodała, że wójt nie powinien wszystkiego sam załatwiać.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że ze względu na fakt, a wstępnie jest to przekazanie paszy na około 6 tys. zł, nie może puścić pracownika, aby rozmawiał na temat takich dużych kwot z ludźmi dobrej woli.

Kolejno głos zabrał sołtys wsi Doratynka Witalis Selewoniuk, który zgłosił zapytanie, czy gospodarz posiadający kurniki we wsi Doratynka może korzystać ze swojej drogi dojazdowej. Zapytał czy radca prawny może wypowiedzieć się w tej kwestii.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że nie można ograniczyć korzystania z dróg publicznych. Jeżeli samochód jest powyżej dopuszczalnej masy, to jest możliwość wyłączenia go z ruchu, ale ustawa o drogach publicznych dopuszcza obciążenie 8 ton na osi. Radca prawny dodał, że gospodarza, który ma swoją drogę dojazdową nie można pozbawić uprawnień do korzystania z dróg publicznych.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał jeszcze, iż ta droga nie jest drogą właściciela kurników, tylko to jest gminna droga. Jeżeli rada gminy podejmie decyzję i znajdą się fundusze finansowe na budowę tejże drogi, a trzeba budować ją od podstaw, to zrobimy. Nadmienił, że nie ma takiej możliwości prawnej, aby zabronić gospodarzowi korzystania z drogi publicznej.

 

Ad. 7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz planu pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Romana Ostapczuka o przedstawienie planu pracy komisji na 2016 rok.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił plan pracy komisji na 2016 rok, który stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie plan pracy komisji.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że skoro plan pracy nie jest podejmowany uchwałą to nie ma obowiązku głosowania.

Kolejno Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Halinę Turbaczewską o przedstawienie planu pracy komisji na 2016 rok.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła plan pracy komisji na 2016 rok, który stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Uwag do planów pracy poszczególnych komisji nie zgłoszono.

 

Ad. 8. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Narew za 2015 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Halinę Turbaczewską o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2015 rok.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2015 rok, które stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Romana Ostapczuka o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2015 rok.

Przed przedstawieniem sprawozdania Radny Roman Ostapczuk zapytał, czy koniecznością jest przedstawianie takiego sprawozdania mimo, że na każdej sesji odczytywane są protokoły z posiedzeń komisji.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że teraz jest realizowany porządek obrad.

Radny Roman Ostapczuk dodał, żeby to ująć w statucie i nie trzeba byłoby przedstawiać takich sprawozdań.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że to zależy od radnych.

Radny Witold Bubnicki dodał, że raz w roku każda komisja powinna przedstawić swoje działania realizowane w ciągu roku.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2015 rok, które stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Bubnickiego o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

Radny Witold Bubnicki przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok, które stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Uzupełniając, radny Witold Bubnicki dodał, że różnica pomiędzy komisją rewizyjną a pozostałymi komisjami jest taka, że komisja rewizyjna nie potrafi kontrolować danych podmiotów z narzuceniem czasu. Podkreślił fakt, że komisja rewizyjna przeprowadziła 12 posiedzeń w 18 dni, a komisja rozwoju i komisja budżetu po 7 posiedzeń w 7 dni. Dodał, że komisja rewizyjna przeprowadza posiedzenia sumiennie i szczerze, a jeżeli ktoś jest niezadowolony z tej pracy, to należy zmienić członków komisji rewizyjnej.

 

Ad. 9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Narew na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk przedstawiła plan pracy Rady Gminy Narew na 2016 rok. Uwag do planu pracy nie było.

Plan Pracy Rady Gminy Narew stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

 

Ad. 10 Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tych punktach porządku obrad głos zabrali:

Radna Tamara Leszczyńska zgłosiła odkrzaczanie rowów przy drodze Soce – Puchły oraz Soce – Żywkowo. Radna zadała pytanie Sekretarzowi odnośnie oświetlenia ulicznego, jak jest podpisana umowa. Dodała, że wcześniej gmina płaciła mniej za serwis i za obsługę, a w tej chwili gmina płaci więcej, ponieważ płacone jest do PGE i do Tauronu. Nadmieniła, że chciałaby uzyskać informację czy opłata jest na dwa rachunki.

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Pani Halina Niesteruk. Zaznaczyła, że jest różnica między oświetleniem, a konserwacją oświetlenia. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to gmina płaci dla Tauronu za kW zużytej energii, a dla PGE płaci za przesył. Skarbnik dodała, że są dwa rachunki i dwie faktury. W kwestii konserwacji Skarbnik wyjaśniła, że wcześniej zajmowało się tym PGE i jak nie było oświetlenia energooszczędnego gmina płaciła około 3 600 zł miesięcznie. Jak zostało zrobione oświetlenie energooszczędne umowa została podpisana na 1 800 zł za miesiąc i to trwało przez 2-3 lata. Nadmieniła, że PGE przestała konserwować oświetlenie uliczne i nigdzie już nie konserwuje. Dodała, że w tej sytuacji należało przeprowadzić przetarg, w którym wygrała firma z Węgrowa i opłata w tej chwili wynosi 3 444 zł miesięcznie.

Radna Joanna Szafrańska zapytała jaka jest różnica w Tauronie motywacji przejścia.

Skarbnik Halina Niesteruk odpowiedziała, że w tej chwili ze Stowarzyszenia Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej był przetarg i płacimy dużo mniej. Dodała, że na ten moment za roczne zużycie energii płacimy w granicach 160 tys. zł. Wyjaśniła również, że ta kwota była wyższa, gdy nie było oświetlenia energooszczędnego.

Radna Natalia Siemienowicz zapytała na jak długo jest zawarta umowa.

Skarbnik Halina Niesteruk odpowiedziała, że umowa jest zawarta na 3 lata.

Radny Witold Bubnicki zapytał ile firm startowało do przetargu.

Skarbnik odparła, że w tej chwili trudno jest jej powiedzieć ile firm startowało.

Kolejno głos zabrała radna Tamara Leszczyńska, która zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej Komisji Rozwoju, aby uwzględnić remont drogi w miejscowości Soce. Wyjaśniła, że są prowadzone poczynania odnośnie pozyskania dofinansowania na remont ulic w Socach, ale to nie jest pewne i w związku z tym radna prosi, aby wygenerować środki na rezerwie. Dodała, że droga w miejscowości Soce nie była robiona od 70 lat, a droga jest w stanie fatalnym.

Radna Halina Turbaczewska wyjaśniła dlaczego mieszkańcy wsi Soce kiedyś nie chcieli remontu drogi do Narwi. Powiedziała, że mieszkańcy chcieli remontu drogi Soce – Żywkowo, ponieważ jeżdżą do lekarza do Białegostoku.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że zaszła pomyłka, bo to nie o te drogi chodzi. Wyjaśniła, że chodzi o dwie ulice we wsi Soce. Dodała, że ciągle się słyszy o remoncie drogi we wsi Lachy.

Radna Anna Jakoniuk odpowiedziała, że cały czas mowa jest o Socach, a odnośnie krzaków komisja rozwoju wystąpiła z wnioskiem o zatrudnienie specjalisty, który ma uprawnienia na piłę motorową do odkrzaczania rowów na gminnych drogach. Dodała, że na drodze do Tyniewicz jak mijają się samochody, to jeden z nich musi się zatrzymać, bo nie ma możliwości przejazdu. Radna Anna Jakoniuk nadmieniła również, że to komisja rozwoju występowała z wnioskiem, aby pozyskać dofinasowanie z "dziedzictwa narodowego". Wyraziła podziękowania za to, że to radna Tamara Leszczyńska pojechała do "dziedzictwa narodowego", a nie Wójt.

Kolejno głos zabrała Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodając, aby nie licytować się, która droga jest ważniejsza. Zaznaczyła, że są zaplanowane trzy wsie i należy zrobić wszystko, aby drogi w tychże wsiach zostały zrobione. Dodała, że czas pokaże jak to wyjdzie.

Radny Roman Ostapczuk dodał, aby Sekretarz wyjaśnił jeszcze temat odkrzaczania.

Radna Tamara Leszczyńska stwierdziła, że w urzędzie gminy są pracownicy z uprawnieniami.

Radna Anna Jakoniuk dodała, że rozmawiała z mieszkańcem, który chciał się zatrudnić przy odkrzaczaniu.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że ten temat zostanie jak najszybciej poruszony. Nadmienił, że jeżeli, tak jak radna Anna Jakoniuk twierdzi, zgłosi się człowiek z uprawnieniami, to jak najbardziej, a jeżeli takiego nie będzie, to będzie trzeba przygotować ogłoszenie na zatrudnienie takiej osoby.

Radna Halina Turbaczewska stwierdziła, że komisja wnioskowała na początku kadencji o odkrzaczanie.

Kolejno głos zabrała Radna Joanna Szafrańska, która powiedziała, że zgłosiła interpelację i oczekuje odpowiedzi pisemnej w sprawie odkrzaczania rowów.

Następnie radna Anna Jakoniuk poinformowała wszystkich o ścieżce rowerowej w stronę Bielska Podlaskiego oraz że Gmina Narew została przyłączona do Wschodniego Szlaku Turystycznego. Dodała, że jak ktoś jeździ rowerem tym szlakiem, to widzi ile tam jest połamanych drzew.

Dalej głos zabrał Radny Roman Ostapczuk pytając Sekretarza czy prawdą jest, że osoba, która została zatrudniona do koszenia przy świetlicach dalej pracuje. Dodał, że na dzień dzisiejszy pracowników z gospodarki komunalnej nikt nie nadzoruje.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że tę osobę zatrudniał wójt i przekaże wójtowi pytanie zadane przez Radnego Romana Ostapczuka. Dodał, że jeżeli są negatywne opinie co do tej osoby, to wójt podejmie odpowiednie kroki.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że jeżeli ta osoba nie ma prawa jazdy i trzeba ją wozić, to coś jest nie tak. Następnie radny zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i poprosił, aby radca prawny ustosunkował się do tego. Stwierdził, że Komisja Rewizyjna jest jedyną komisją, której plan jest zatwierdzany uchwałą Rady Gminy. Dodał, iż chciałby ująć w statucie fakt, aby kontrola przeprowadzana przez komisję w poszczególnych jednostkach odbywała się tak, jak to jest ujęte w planie, a nie przy każdej okazji. Nadmienił również, że jeżeli Komisja Rewizyjna chce przeprowadzić dodatkową kontrolę, to powinna wystąpić na sesji do Rady Gminy Narew o zezwolenie.

Radca prawny Jakub Ławniczak odnosząc się do ogólnych zasad kontroli wyjaśnił, że plan pracy komisji jest uchwalany uchwałą, ale nie jest do końca wiążący. Dodał, że jest coś takiego jak doraźna kontrola jednostek i jeżeli jest taka potrzeba to można to zrobić.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powiedziała, że na skuteczność pracy rady gminy składa się w dużej części praca komisji rewizyjnej. Zaznaczyła, że jeżeli komisja rewizyjna kontroluje daną jednostkę i wydaje zalecenia, to te zalecenia mają zostać wykonane. Później komisja rewizyjna może sprawdzić czy te zalecenia zostały wykonane.

Radna Joanna Szafrańska uzupełniając stwierdziła, iż należy wziąć pod uwagę definicję kontroli i wizytacji. Dodała, że Komisja Rewizyjna na zlecenie Rady Gminy Narew kontrolowała Urząd Gminy w zakresie Ochotniczej Straży Pożarnej i przy okazji chciała się zapoznać ze stanem faktyczny świetlic wiejskich.

Radca prawny Jakub Ławniczak dodał jeszcze, że trzeba pamiętać, iż opieramy się o plan pracy, a późniejsze sprawdzenie czy zalecenia zostały wykonane można podłączyć pod kontrolę.

Radna Joanna Szafrańska odpowiedziała, że Komisja Rewizyjna nic nie kontrolowała i była w świetlicach, aby tylko zobaczyć.

Radny Witold Bubnicki zapytał czy komisja może ująć w protokole, to co zobaczyła na temat świetlic przy okazji kontroli OSP.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że można ująć to w protokole.

Następnie radny Witold Bubnicki odniósł się do wypowiedzi radnego Romana Ostapczuka. Stwierdził on, że ma do czynienia z obrońcami biblioteki i wytłumaczył, że biblioteka została skontrolowana raz, a treść zawarta w protokole mówi o dokonaniu wizyty w bibliotece. Dodał, że to nie jego wina, że najwięcej wniosków dotyczy biblioteki.

Radny Roman Ostapczuk odpowiedział, że to jest mobbing.

Radny Witold Bubnicki zwracając się do radnego Romana Ostapczuka zapytał, czy uważa, że biblioteka to jest królestwo. Dodał, że będzie nagrywał wszystkie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, jeżeli w tych posiedzeniach będzie brała udział Pani Anna Andrzejuk-Sawicka. Wyjaśnił jak wyglądają te posiedzenia mówiąc, że jeżeli posiedzenie dotyczy budżetu, to Pani Anna Andrzejuk-Sawicka odpowiadając na pytania mówi, że nie wiedziała, że takie pytania będą zadawane i jest nieprzygotowana. Wówczas komisja zaprasza Panią Annę Andrzejuk-Sawicką na drugie posiedzenie, zadaje pytania i dostaje odpowiedź, albo nie. Zaznaczył, że Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przychodzi na posiedzenie komisji przygotowany i o każdej sprawie można porozmawiać. Również z Panią Agatą Smoktunowicz można porozmawiać na każdy temat i do zaleceń dostosuje się, bo wie że takie jest jej zadanie. Na koniec dodał, że z protokołami z posiedzeń komisji można zapoznać się w każdej chwili.

Radny Roman Ostapczuk zwracając się do radnego Witolda Bubnickiego odpowiedział, że w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej było odczytane około 6 razy na temat biblioteki. Dodał, że nie rozumie rozumowania radnego Witolda Bubnickiego i chciałby, aby radny wyjaśniał w jeden miesiąc, dwa miesiące, a nie w 7 miesięcy.

Radny Witold Bubnicki odpowiedział, że komisja rewizyjna funkcjonuje 12 miesięcy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że jeśli komisja rewizyjna wydaje jakiekolwiek zalecenia, to jednostki organizacyjne mają je bezwzględnie wykonać zgodnie z prawem.

Radca prawny Jakub Ławniczak potwierdził wypowiedź Przewodniczącej Rady Walentyny Timofiejuk.

Radna Joanna Szafrańska zaznaczyła, że od tej pory komisja będzie bardziej kontrolować, bo ma do tego prawo.

Następnie głos zabrała radna Tamara Leszczyńska pytając, czy Gminna Biblioteka Publiczna dostaje fundusze z urzędu gminy na zakup książek, na które Pani dyrektor powinna dostać z ministerstwa oświaty.

Skarbnik Halina Niesteruk odpowiedziała, że to jest samodzielna jednostka i nic na ten temat nie wie. Dodała, że to jest instytucja kultury i ma swój budżet.

Kolejno głos zabrała radna Wiera Dudzicz, pytając radnego Witolda Bubnickiego czy zostały zrealizowane wnioski dotyczące GBP, stawiane przez Komisję Rewizyjną.

Radny Witold Bubnicki odpowiedział, że Wójt zapoznał się z tymi wnioskami i zostały wysłane pisma do dyrektor GBP Pani Anny Andrzejuk-Sawickiej oraz do dyrektor NOK Pani Agaty Smoktunowicz. Dodał, że wniosek w sprawie konsultowania wydatków powyżej 2 000 zł i parafowanie przez wójta i skarbnik nie jest przestrzegany.

Skarbnik Halina Niesteruk odpowiedziała, że zalecenia muszą być zgodne z prawem.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że jest przygotowany do tego typu odpowiedzi i poprosił Radną Joannę Szafrańską o odczytanie.

Radna Joanna Szafrańska: „Zobowiązania finansowe jednostek samorządu terytorialnego powinno być opatrzone kontrasygnatą skarbnika owej jednostki, albo głównego księgowego, wobec osoby odpowiedzialnej za jej finanse. Art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż kontrasygnata taka potrzebna jest do skuteczności takiego zobowiązania. Dotyczy to również kierowników jednostek organizacyjnych, nie tylko wójta. To zobowiązanie powstaje dopiero w wyniku czynności prawnej jakim jest podpisanie umowy, do zawarcia której upoważnieni są członkowie organu wykonawczego, stosownie do zapisu ustaw ustrojowych lub jednoosobowo kierownik jednostki organizacyjnej. Podpis głównego księgowego złożony na umowie rodzącej zobowiązania finansowe potwierdza stan zgodności przyszłego zobowiązania z kwotą ujętą w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków oraz potwierdza, że jednostka posiada środki finansowe na uregulowanie przyszłych zobowiązań.” Następnie radna Joanna Szafrańska dodała, że ma przykładowe zapisy w statutach bibliotek. Odczytała przykłady: „Do dokonywania czynności prawnych w imieniu biblioteki upoważniony jest samodzielny dyrektor lub jego pracownik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa” , „Jeśli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.” lub „Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych składa w imieniu biblioteki dyrektor przy kontrasygnacie głównego księgowego.”

Skarbnik Halina Niesteruk nawiązując do przeczytanych przykładów wyjaśniła, że nie jest ona główną księgową jednostek organizacyjnych. To są samodzielne instytucje kultury i mają swoich głównych księgowych.

Radny Witold Bubnicki skierował pytanie do radcy prawnego, czy jeżeli wójt wysyła pismo z zaleceniami do dyrektorów jednostek, to czy mają oni obowiązek dostosować się do takich zaleceń.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że biblioteka nie jest zakładem budżetowym.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że to nie o to chodzi. Dodała, że są to jednostki podlegające pod ustawę o finansach publicznych.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że chodzi o jednostki organizacyjne, które są zakładami budżetowymi, których głównym księgowym jest skarbnik.

Radna Joanna Szafrańska odpowiedziała, że to nie o to chodzi i później porozmawia z radcą prawnym.

Radny Witold Bubnicki zapytał, czy to znaczy, że wójt nie ma żadnego wpływu na finanse jednostek podległych.

Radna Joanna Szafrańska przytoczyła art. 5 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: „Sektor samorządowy finansów publicznych obejmuje jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne. Zarówno instytucje kultury jak i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej tworzone są przez jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych. Jakkolwiek z chwilą wpisania do rejestru podmioty te uzyskują osobowość prawną z uwagi na dysponowanie w dużym stopniu środkami publicznymi w postaci dotacji organizatora jaka jest dla instytucji kultury oraz dotacji organu, który je utworzył. Należy je traktować jako podległe jednostki organizacyjne wchodzące w skład samorządowego sektora finansów publicznych, a to jest właśnie kryterium przynależności jednostek organizacyjnych do sektora finansów publicznych, jest podległość organów samorządu terytorialnego.”

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że radna mówi o dwóch ustawach, ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych. Nadmienił, że ustawa o finansach publicznych w tym przypadku do kontrasygnaty nic nie ma. Po prostu Pani dyrektor ma się dostosować do ustawy o finansach publicznych. Natomiast kontrasygnata wynikająca z ustawy o samorządzie gminnym dotyczy jednostek organizacyjnych, które są zakładami budżetowymi. Dodał, że ta jednostka nie jest takim zakładem. Zaznaczył, że rozporządzając mieniem Pani dyrektor powinna stosować regulamin zamówień publicznych poniżej 30 000 euro, ale nie ma obowiązku do otrzymywania kontrasygnaty skarbnika gminy.

Radna Joanna Szafrańska wyjaśniła dlaczego ta sprawa wyszła. Stwierdziła, że były bardzo duże, nieuzasadnione oraz niekonsultowane wydatki i dlatego zauważono, że są sytuacje rozrzutności, albo składanie wniosków na dofinansowanie i informowanie radnych w ostatniej chwili, że potrzebny jest wkład własny.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że radni przyznają budżet poszczególnym jednostkom i na tym kończy się rola rady, prócz kontroli, którą może przeprowadzić komisja rewizyjna. Dodał, że jeżeli zakład budżetowy całość swoich dochodów i wydatków ujmuje w budżecie gminy to do tego potrzebna jest kontrasygnata, natomiast jeżeli radni wyodrębniają budżet dla jednostki i jednostka mieści się w budżecie to takiej kontrasygnaty nie potrzebuje.

Radna Joanna Szafrańska zapytała co należy zrobić, jeśli ten budżet przekracza.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że to rada ustala budżet i to rada może w końcu powiedzieć dość. Nadmienił, że Pani dyrektor powinna gospodarnie wydatkować, powinna przestrzegać przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych. Dodał, że jeżeli dyrektor łamie prawo, to jest to kwestia odpowiedzialności.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że jest taka możliwość, ale tu odpowiedzialność będzie po fakcie, bo został dokonany wydatek. Rada Gminy została postawiona przed faktem, że jednostka nie ma już pieniędzy, ponieważ zostały wydane bez wiedzy rady.

Radny Witold Bubnicki dodał, że rozumie iż nie może zostać przekroczony budżet.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że tutaj zostaje tylko kwestia odpowiedzialności Pani dyrektor.

Skarbnik Halina Niesteruk dodała, że dokąd nie zostanie wykonany wydatek nie ma przekroczenia budżetu.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że w związku z zapisem zawartym w budżecie może być zakwestionowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że trzeba poczekać i zobaczyć jak Regionalna Izba Obrachunkowa odniesie się do tego zapisu.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że w tym roku nie będzie problemu z nadmiernym wydatkowaniem, ponieważ przyznany budżet jest znacząco okrojony w porównaniu do lat ubiegłych.

Radna Joanna Szafrańska odpowiedziała, że nie są okrojone i to tylko na razie, aby móc kontrolować i w razie potrzeby kierownik mógł uzasadnić.

Radny Roman Ostapczuk odpowiedział, że uważa iż budżety są okrojone. Podkreślił, iż w ubiegłym roku miał zastrzeżenia co do wydatków dyrektorów GBP i NOK bez wiedzy rady. Zaznaczył jednak, iż rada przekazuje budżet jednostkom i dyrektorzy są odpowiedzialni, natomiast wydawanie przez nich pieniędzy ponad budżet to już jest inna różnica i za to powinny być ponoszone konsekwencje. Dalej nadmienił, że jeżeli dyrektorzy jednostek ściągną jakiekolwiek fundusze, to należy pozwolić im działać i z tego nikt nie będzie rozliczał.

Radna Joanna Szafrańska odpowiedziała, że radni chcieliby o tym wiedzieć.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że chcieliby wiedzieć, czy z budżetu gminy będzie trzeba wnosić wkład własny.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że radny Roman Ostapczuk sam postulował za tym, żeby w razie konieczności, czy możliwości pisania projektu unijnego, jak było w przypadku dyrektor NOK, że Pani dyrektor przychodziła na komisje i informowała, że chce złożyć taki wniosek.

Radny Roman Ostapczuk nadmienił, że w poprzednim roku dla NOK zostało dołożone 67 tys. zł bez żadnej wiedzy.

Radna Joanna Szafrańska wyjaśniła, że to zobowiązanie powstało w poprzedniej kadencji, która narzuciła dla dyrektora NOK zrobienie porządku z boiskiem.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że budżet z ubiegłego roku rada przyjmowała taki jaki dostała, nie mając pojęcia jakie są wydatki. W tej chwili budżety zostały przeanalizowane, naniesione poprawki i ma nadzieję, że są one realne do zrealizowania w 2016 roku.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że komisja rewizyjna ma czasami takie zastrzeżenia i na przykład za te pieniądze można byłoby zrealizować inne zamierzenia. Zadał pytanie do Pani Skarbnik, kto wyremontował scenę w świetlicy wiejskiej w Łosince.

Skarbnik Halina Niesteruk odpowiedziała, że scena została wyremontowana z budżetu gminy.

 

Ad. 11. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radny Roman Ostapczuk powiedział, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, że przekazuje się budżet, a potem zabrania się wydatków. Dodał, że komisja rewizyjna powinna rozliczać jednostki z tego co wykonali, a nie z tego na co chcą przekazać pieniądze.

Radny Witold Bubnicki odpowiedział, że radny Roman Ostapczuk słyszał co powiedziała Pani Skarbnik i nie potrafi wyciągnąć wniosków.

Kolejno głos zabrała radna Wiera Dudzicz odnośnie sporządzania protokołu. Zapytała jak wyborcy mają się dowiedzieć o czym jest mowa na sesji, skoro protokół pisany jest w formie streszczenia. Dodała, że po zasięgnięciu informacji, według polonistów streszczenie to jest dowolna interpretacja.

Protokolant Magdalena Snarska odpowiedziała, że można zapoznać się z protokołem.

Radna Wiera Dudzicz zapytała czy to samo ukazuje się na stronie gminy.

Protokolant Magdalena Snarska wyjaśniła, że protokół podpisuje Przewodnicząca Rady oraz protokolant i jest on zamieszczany na stronie internetowej.

Skarbnik Halina Niesteruk poprosiła protokolanta o wyjaśnienie czy protokół jest pisany z nagrania na dyktafonie.

Protokolant Magdalena Snarska odpowiedziała, że protokół sporządzany jest na podstawie nagrania z sesji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że każda sesja i każde posiedzenie komisji jest otwarte. Jeśli kogokolwiek interesuje czym zajmują się radni, to może przyjść na takie posiedzenie.

Sekretarz Wojciech Popławski dodał, że w statucie jest zapisane jak powinien być sporządzany protokół.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk nadmieniła, że protokolant sporządza protokół tak jak jest zapisane w statucie.

Radna Wiera Dudzicz odpowiedziała, że nie wszyscy wyborcy mogą przyjść i słuchać co dzieje się na sesji.

Radca prawny Jakub Ławniczak ustosunkował się do tego i powiedział, że rada zatwierdza protokół i jeżeli radni nie zgadzają się z jego treścią, to mogą wnieść uwagi lub nie przyjąć protokołu.

Radna Joanna Szafrańska zapytała, czy jest taka możliwość prawna, aby na wniosek osoby obecnej na sesji przedstawić fragment w protokole w formie stenogramu.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że w statucie jest opisane jak sporządzać protokół. Dodał, że jeżeli komuś zależy na jakimś fragmencie, dostępna jest wersja nagrania audio. Nadmienił, że pracownik ma obowiązek sporządzenia protokołu, a protokół to nie jest słowo w słowo.

Radna Joanna Szafrańska uzupełniając zapytała, czy osoba zainteresowana sporządza sobie sama stenogram z posiedzenia sesji.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że tak.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że powstaje nowy statut i w związku z tym zapytał, czy kierownicy powinni zostać zaproszeni na sesję, jeżeli poruszane są sprawy związane z jednostkami i czy można to ująć w nowym statucie.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że zmiany w statucie nad którymi w tej chwili pracuje wynikają z tego, że poprzednie zmiany dotyczyły uwag, które skierował organ nadzoru. Dodał, że nie ma możliwości nakazu uczestniczenia komukolwiek w sesji poza radnymi, ale przewodniczący zapraszać może każdego.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że jest zapis, konkretnie o komisji rewizyjnej, z którego wynika, że tylko na zaproszenie komisji osoby trzecie mogą uczestniczyć w posiedzeniu.

 

Ad. 12. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XIII sesji Rady Gminy Narew o godz. 11.40.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 19 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 20 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Magdalena Snarska - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2016-02-29

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2016-02-29

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-02-29

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2016-02-29