Protokół Nr XXVII/09

Ad. 1. Otwarcie obrad.

XXVII Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 30 września 2009 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXVII Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 8.30 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni: Eugeniusz Gryniewicki, Jarosław Kołnier i Joanna Krystyna Szafrańska (przybyła później). Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;

-        w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew;

-        w sprawie miejscowego planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Narew; Łosinka i Ancuty;

-        w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

6.      Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2008 rok.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.      Wolne wnioski, informacje.

10.  Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXVI Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Wójt poinformował między innymi:

„Poprzednia sesja była bardzo krótka, a chodziło o to, że ojciec Gabriel nie mógł się zameldować w pustelni, ponieważ nie miał adresu. Wobec tego w Odrynkach nadaliśmy nazwę ulicy „Śww. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich”. Rodzi się miejsce, które oprócz miejsca kultu może być największym punktem promocji Gminy.

Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z tzw. funduszu „schetynówka” na dwie drogi: na drogę do Odrynek i na ul. Żeromskiego.

Biblioteka przy pomocy technicznej pracowników urzędu rozstrzygnęła przetarg na remont świetlicy w Łosince. Kosztorys był opracowany na 149 tys. zł. Po przetargu cena wynosi 121 tys. zł.

Założyliśmy podwójny przepust w Tyniewiczach Małych.

Na bieżąco zajmowaliśmy się naprawą i równaniem dróg, uzupełnianiem emulsji asfaltowej. Wspólnie z Powiatem wykonaliśmy rozjazd w okolicy Podborowiska, położyliśmy tam emulsję. Rozbudziliśmy tym apetyty: wczoraj była delegacja z Podborowiska z prośbą aby przez całą wieś położyć emulsję. Kosztowałoby to około 20 tys. zł, ale jest to w obszarze Natura 2000, więc trzeba opracować prognozę oddziaływania na środowisko i projekty techniczne.

Zamontowaliśmy do kotłowni osiedlowej agregat prądotwórczy. Przy wyłączeniach prądu zimą kotłownia by stanęła, a agregat zapewnia funkcjonowanie kotłowni.

Mieliśmy kontrolę z Ministerstwa Obrony Narodowej. Wyników jeszcze nie znamy, ale myślę, że będzie dobrze. Jest dużo spraw, o których się nie mówi, a którymi gmina się zajmuje. Np. w czasie działań wojennych gmina musi rozwinąć akcję kurierską i dostarczyć powołania do wojska, zapewnić funkcjonowanie administracji samorządowej, musimy też być przygotowani na klęski żywiołowe.

Nabiera rozmachu współpraca z Gminą Czerni. Pięcioosobowa delegacja z Gminy Narew brała udział w zawodach sportowych zorganizowanych nad Jeziorem Białym. Zajęliśmy drugie miejsce. Jest to kolejny krok w rozwijaniu współpracy. Myślę, że jedno- lub dwudniową wycieczkę trzeba byłoby odbyć z radnymi.

Chcę odczytać pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adresowane do Wójta Gminy. Przy negocjacjach w sprawie rozszerzenia Puszczy Białowieskiej zgłosiliśmy zapotrzebowanie na dofinansowanie naszych inwestycji. W związku z tym zaczniemy składać wnioski. Jakie potrzeby zgłosiliśmy, takie przyjęto. Wójt odczytał pismo, które stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Odbyły się zawody pożarnicze w Hajnówce. Nasze drużyny uplasowały się w środku klasyfikacji”.

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Skarbnik poprosiła o naniesienie zmian do projektu uchwały. Powiedziała: „Budżet po zmianach po stronie wydatków będzie wynosił 10 692 628zł. Niedobór budżetowy w wysokości 824 154zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 824 154zł. W załączniku Nr 2 dział 010 rozdział 01010 § 2910 proszę wprowadzić zwiększenie o 7800zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Dla zrównoważenia budżetu w dziale 600 rozdział 60016 § 4210 zamiast kwoty 16 922zł wpisać kwotę 16 523zł. W rubryce „razem” zamiast 25 254zł wpisać 32 655zł.”

Radny Andrzej Ostaszewski zapytał: „Czy coś wiadomo z kosiarką?”

Skarbnik odpowiedziała: „Na razie nie, ponieważ nie widzę środków na nią. Nie można sztucznie zwiększać dochodów, jak widać, że nie są one wykonywane. Od osób prawnych dochody są wykonane w 2 %. Wstrzymałabym się z zakupem, ponieważ w tym roku ona nie będzie używana.”

Wójt powiedział: „Nie mamy wątpliwości, że trzeba ją kupić i kupimy, ale później.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVII/159/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

Architekt Joanna Jasiewicz powiedziała: „Zmiana dotyczy dwóch terenów. Pierwszy teren położony jest w miejscowości Narew. Do tej pory przeznaczony był częściowo pod zabudowę mieszkaniową jako teren rolny, przeznacza się go teraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy produkcyjno – usługowej nieuciążliwej dla otoczenia. Drugi teren położony jest w miejscowości Łosinka. Był wcześniej przeznaczony pod zabudowę usługową z zakresu oświaty. Przeznacza się go również pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy produkcyjno – usługowej nieuciążliwej dla otoczenia. W tekście Studium wprowadza się dwie zmiany. W CZĘŚCI I „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Narew”, w punkcie 1.6. „Lasy” dodaje się akapit o następującej treści: „Pod zalesienia przeznacza się grunt rolny klasy VIz, VI i V, a także IV jeżeli jego powierzchnia w łącznej powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia nie przekracza 10%, z zachowaniem ustaleń określonych art. 31 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003r Nr 162, poz. 1568 z poźn. zm.)”. Chodzi o to, aby nie zalesiać gruntów, na których mogą znajdować się zabytki archeologiczne. W CZĘŚCI II „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Narew” w punkcie 2.1.1.2 „Lasy – element podstawowy w systemie ekologiczno – przyrodniczym gminy” – lit. b tiret 6 otrzymuje następujące brzmienie: „możliwości stosowania w planach miejscowych i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zakazów lub ograniczeń dotyczących głównie następujących czynności”. Dodaje się tu wyraz „możliwości”.

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „W rozdziale 1.6 lasy jest zapis, że plany urządzeniowe są zatwierdzane przez Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych, a jest to błąd ponieważ zatwierdza je Minister Ochrony Środowiska.”

Architekt Joanna Jasiewicz powiedziała: „Jest to stary tekst Studium i nie był on w całości zmieniany, zmieniamy go teraz tylko w jednym fragmencie. Aby zmienić ten zapis należałoby zrobić zmianę Studium. Zmieniamy w Studium tylko część zaznaczoną na kolor niebieski.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVII/160/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie miejscowego planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Narew, Łosinka i Ancuty.

Architekt Joanna Jasiewicz powiedziała: „W miejscowości Ancuty teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno – usługowej nieuciążliwej dla otoczenia. Projektowana jest zwarta zabudowa, są zaprojektowane trzy ulice dojazdowe, teren jest położny wzdłuż istniejącej ulicy. Zostawia się możliwość dalszej rozbudowy. W miejscowości Łosinka teren przeznacza się również pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy produkcyjno – usługowej nieuciążliwej dla otoczenia. Teren położony w Narwi wcześniej był przeznaczony pod drogi dojazdowe. Właściciel wystąpił z wnioskiem, aby zrezygnować z dróg i przeznaczyć teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Drugi teren w miejscowości Narew położony jest między drogą wojewódzką Zabłudów – Hajnówka i ulicą Gnilica. Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowo – produkcyjnej nieuciążliwej dla otoczenia. Na tym terenie jest linia energetyczna, która nie została przełożona, wyznacza się trzy drogi dojazdowe oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Wojewódzkiego wyznacza się studnię do celów ewentualnego zagrożenia pożarowego. Kolejny teren położony jest przy drodze wojewódzkiej, jest tam istniejąca droga gminna, jest ciek wodny, projektuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy produkcyjno – usługowej. Kolejny teren również dotyka drogi wojewódzkiej i jest przeznaczony pod zabudowę usługowo – produkcyjną.”

Zastępca Wójta powiedział: „Chciałbym zgłosić formalne poprawki. Na stronie 14 powinna być „ulica Gnilica”, a nie „ulica Gnilna”. Poprawimy też podstawę prawną poprzez wpisanie brakujących dzienników ustaw oraz poprawimy oczywiste omyłki pisarskie.”

Radny Jarosław Kiryłowicz zapytał: „Czy zmiany są na wniosek właścicieli?”

Inspektor Piotr Pawłowski odpowiedział: „Tak.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVII/161/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Narew, Łosinka i Ancuty stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Przybyła radna Joanna Krystyna Szafrańska.

 

-        w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wójt powiedział: „Uchwała ta może budzić emocje, ponieważ z roku na rok ceny wody i ścieków idą w górę. Jesteśmy w sytuacji bez wyjścia dlatego, że jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowe obliczy stawki i tych stawek rada nie przyjmie to one i tak wchodzą w życie. Poprosiliśmy szefów przedsiębiorstwa wodociągowego z Białegostoku o przybycie na sesję i wyjaśnienie skąd się biorą te stawki.”

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego Eksploatacja Wodociągów Tadeusz Kłosek powiedział: „Jak co roku zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków przedkładamy państwu taryfę, która zawiera ceny wody i ścieków. Nasze przedsiębiorstwo jest jednostką finansów publicznych. Funkcjonujemy przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w związku z czym obowiązują nas takie same reżimy, jak jednostki samorządowe. Proponowane ceny wynikają z wyliczeń kosztów jakie zostały poniesione w poprzednim roku obrachunkowym. Przedłożyliśmy te koszty Wójtowi Gminy. Wójt koszty te weryfikuje. Taryfa po zweryfikowaniu jest przedkładana Radzie Gminy do zatwierdzenia. Złożyliśmy szczegółowe wyjaśnienia, co pod którą cyfrą się mieści. Jest tu dość spory wzrost z 1,63 zł netto do 1,98 zł netto. Wziął się on z tego, że w poprzednim roku obrachunkowym odnieśliśmy 27 500zł strat. Teren jest rozległy, linie wodociągowe są długie, mamy 1612 odbiorców. Średnia faktura jednego odbiorcy wynosi 12-13 zł miesięcznie, czyli trzydzieści parę złotych kwartalnie. Problem charakterystyczny dla Gminy Narew to rozdrobnienie. Zasada tworzenia taryfy jest taka, że liczy się koszty poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, waloryzuje się o wskaźnik inflacji i planuje się koszty przyszłe. Największym problemem jest koszt energii elektrycznej, która wzrosła o ponad 20% w ubiegłym roku. Koszt energii elektrycznej w ubiegłym roku to 70 tys. zł. Aby wyjść na „styk” musimy mieć przychody 295 tys. zł z tego energia to 70 tys. zł, wynagrodzenia - 93 tys. zł. Płacimy podatek w wysokości 0,10zł za 1 m3 na rzecz gminy. Te pieniądze gmina wykorzystuje na budowę dalszych wodociągów. Mamy jeszcze jeden problem którym jest oczyszczalnia ścieków w Łosince. Tam koszty są niewyobrażalne. Trzeba tam położyć jakiś kanał i podłączyć ją do innej sieci.”

Radny Mirosław Szelengowicz: „Mówi Pan, że firma jest nierentowna. Dowiadujemy się w tej chwili, że my rolnicy jesteśmy rentowni. Dlatego, że za litr wody musimy oddać cztery litry mleka. Czy nie jest to za duży skok cen?”

Kierownik Tadeusz Kłosek powiedział: „Żeby do obejścia dostarczyć jeden metr sześcienny wody to trzeba zapłacić 50 groszy za samą energię. Gospodarstwo Pomocnicze jest takim tworem, który jeżeli wypracuje na koniec roku zysk to musi go dać do opodatkowania, a potem połowę z tego co zostanie odprowadzić do Urzędu Marszałkowskiego. W tej chwili przygotowujemy się do przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiadałby samorząd województwa. Średnia pensja w Gospodarstwie Pomocniczym wynosi brutto 2100zł łącznie ze wszystkimi dodatkami. Od 2005 roku nie było żadnych regulacji. ”

Radny Jerzy Sakowski: „70 tys. zł wynosi energia. W takim wypadku ilu ludzi jest zatrudnionych, że aż 90 tys. zł wynoszą wynagrodzenia? Ilu ludzi jest zatrudnionych na terenie gminy do obsługi wodociągów.”

Kierownik Tadeusz Kłosek powiedział: „Tutaj zatrudnione są 3 osoby. W związku z tym 93 tys. zł podzielić na trzy to daje 31 tys. zł. Tyle kosztuje pracownik z narzutami.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Na co jest wykorzystywana opłata abonamentowa?”

Kierownik Tadeusz Kłosek powiedział: „Opłata abonamentowa wykorzystywana jest na utrzymanie urządzenia i przyłącza w gotowości. Jeśli jest awaria, to odpowiadamy nie tylko za sieć ale też za przyłącze, za wodomierz, za jego wymianę, odczyt i całą biurokrację związaną z odczytem, wymianą i dostarczeniem faktury.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „A jeżeli wodomierz zamarznie ?”

Kierownik Tadeusz Kłosek powiedział: „Wtedy nie odpowiadamy, ponieważ użytkownik musi dobrze go okrywać.”

Radna Walentyna Timofiejuk powiedziała: „Mam własny wodomierz. Jest opłata abonamentowa, więc chciałabym wymienić na wasz wodomierz. Pracownik powiedział, że wymieni, ale mój zabierze. Proszę mi wyjaśnić dlaczego? Swój ja chcę założyć gdzie indziej.”

Kierownik Tadeusz Kłosek powiedział: „Abonament to nie tylko koszt wymiany wodomierza. To koszt utrzymania całego przyłącza w gotowości. Mamy takie sytuacje, że przez cały rok mamy pobór wody 2m3 wody, czyli za 4 zł, ale jak stanie się awaria to podnosi się wrzask. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, jeżeli wodomierz jest zepsuty lub skończyła się legalizacja to go wymienimy, zabierając stary, bo taka jest praktyka.”

Przewodniczący Rady zapytał: „Na czym polega uciążliwość oczyszczalni ścieków w Łosince?”

Kierownik Tadeusz Kłosek powiedział: „Tam jest niecałe 2500m3 ścieków rocznie, a trzeba ją utrzymać na okrągło.”

Wójt powiedział: „Podejrzeliśmy jakie były stawki w ubiegłym roku w innych gminach. Stawka brutto za wodę w Narewce wynosiła 2,60zł za m3, w Czyżach 1,87zł, w Hajnówce 1,86zł, w Zabłudowie 2,05zł, w Bielsku Podlaskim 2,14zł. Także jeszcze na razie nasze stawki nie są tak wygórowane, zobaczymy co będzie dalej.”

Kierownik Tadeusz Kłosek powiedział: „Uzupełnię, że w Hajnówce jest już 2,10zł.”

Radny Leszek Gołowaczyk zapytał: „Ile metrów rocznie jest przerobu?”

Kierownik Tadeusz Kłosek powiedział: „137 tys. metrów.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXVII/162/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

Ad. 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2008 rok.

Przewodniczący Rady oraz Wójt przedstawili informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Informacje stanowią załączniki Nr 7 i 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał informację Wojewody, która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „Jak wygląda sytuacja po przeliczeniu kosztów dowozu uczniów przez nasz tabor i przez PKS. Czy jesteśmy na plusie, czy na minusie?”

 

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na interpelację Mirosława Szelengowicza Skarbik odpowiedziała: „Nie przeliczałam tego. Pracownicy zostali u nas oprócz jednego, który przeszedł do PKS-u. Wykonują oni inną pracę, a dawniej rano i po południu dowozili dzieci. 16 tys. zł miesięcznie musimy płacić firmie za dowóz.”

Na interpelację Mirosława Szelengowicza Wójt odpowiedział: „Koszty dowozu to były koszty eksploatacji autobusów, zakupu paliwa, zatrudnienia kierowców i one się zmniejszyły. Nastąpiło natomiast zwiększenie zatrudnienia. Wszystkim pracownikom, którzy obsługiwali autobusy zostały przydzielone maszyny i wykonują oni teraz więcej pracy. Gdyby tę pracę sprzedać jako usługi lub gdybyśmy mieli ją zakupić to zapłacilibyśmy dużo więcej. Myślę, że jesteśmy na plusie i zdjęliśmy z siebie wielką odpowiedzialność. Pan Przewodniczący przekazał sygnał od mieszkańców, że firma dowożąca dzieci pobiera wyższe opłaty za bilety i mieszkańcy rezygnują z ich usług. Zareagowałem w ten sposób, że zwróciłem się do dyrekcji PKS-u w Siemiatyczach o dokonanie ponownej analizy kosztów i zweryfikowanie stawek tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z mniej więcej takich samych stawek jak u innych przewoźników.”

 

Ad. 9. Wolne wnioski, informacje.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo Mirosławy Świdzińskiej. Pismo stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Wójt powiedział: „Myślę, że takie listy zostały skierowane do wszystkich gmin. Jest to rodzaj apelu. Bazując na tym powinniśmy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie i jeżeli tak to jakiej pomocy udzielić. Może wśród przedsiębiorców są tacy, którzy potrzebują fachowców i dają dach nad głową. Gmina takich rzeczy nie praktykowała. Osoby korzystające z pomocy społecznej uważają, że gmina musi ich wyręczyć w utrzymaniu. A ma to być tylko pomoc tak jak sama nazwa wskazuje. Pomoc nie zastąpi aktywności indywidualnej. Przychodzą do mnie często osoby młode i żądają więcej środków. Jeżeli ktoś wykaże minimum aktywności, to wystarczy, że zwróci się do rolnika, który da zatrudnienie.”

Sołtys wsi Ancuty Władysława Dubowska zapytała: „Co będzie z drogą w Ancutach? Trzeba ją przynajmniej połatać.”

Wójt odpowiedział: „Podkłady geodezyjne już są zrobione. Myślę, że Rada w planach inwestycyjnych na rok przyszły uwzględni drogę w Ancutach. Przez zimę zrobię projekt i będziemy próbować znaleźć na to pieniądze. Projekt jest ważny trzy lata. Jeżeli będą pieniądze to zrobimy. Minister Środowiska nie finansuje dróg. Jeżeli ruszą inwestycje, które Minister obiecuje dofinansować, to będziemy musieli dołożyć wkład własny i wtedy zrobienie drogi się przesunie. Teraz spróbujemy ją połatać.”

 

Ad. 10. Zamknięcie obrad.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 10.00.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-11-30

Wprowadzający: Joanna Majewska

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-25

Opublikował: Andrzej Rusaczyk

Data publikacji: 2016-05-25