Protokół Nr XXIX/09

Ad. 1. Otwarcie obrad.

XXIX Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 30 grudnia 2009 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 8.30 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni: Jarosław Kiryłowicz, Leszek Gołowaczyk i Włodzimierz Dudzicz (przybył w trakcie obrad rady). Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;

-        w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2010;

-        w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi;

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tyniewicze Duże.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.      Wolne wnioski, informacje.

9.      Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Przybył radny Włodzimierz Dudzicz w związku z czym ilość obecnych na sesji radnych wzrosła do 13.

 

Ad. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Wójt poinformował między innymi:

„Podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie wodociągowania wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Rybaki i Cimochy oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Trześciance. Otrzymujemy kwotę 1 519 730zł. W lutym lub marcu przyszłego roku ogłosimy przetarg, mniej więcej w połowie roku zaczną się prace wodociągowe w Puchłach, zostanie przeprowadzony wodociąg z Soc do Puchłów. W 2011 roku będzie budowany wodociąg z Wasiek do Cimoch, Rybak, Hajdukowszczyzny. Wodociągi do działek wczasowych w Rybakach nie są ujęte w tym projekcie, ale woda będzie mogła być doprowadzona z Rybak w ramach następnego mniejszego projektu. Razem ze skarbnikiem podpisaliśmy weksel in blanco na zabezpieczenie tej umowy na kwotę 1 519 730zł, o czym informuję Radę zgodnie z § 2 uchwały Nr XVI/109/04 z 23 grudnia 2004 roku. Poprzez weksel zabezpiecza się Urząd Marszałkowski.

Przygotowaliśmy do zatwierdzenia Plan Odnowy wsi Tyniewicze Duże. Odbyło się zebranie wiejskie, mieszkańcy bardzo pozytywnie przyjęli naszą inicjatywę. To już nie pierwszy plan, jest on warunkiem koniecznym, aby złożyć projekt.

Staramy się na bieżąco, aby drogi były przejezdne, aby skutki zimy były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

W sali, w której jesteśmy Narwiański Ośrodek Kultury zorganizował 18 grudnia Wieczór Wigilijny dla mieszkańców Gminy Narew, na którym były kolędy i jasełka. Bardzo ładnie zaprezentowała się nasza młodzież.

Wręczyliśmy medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 17 par.

28 grudnia odbyło się w Hajnówce spotkanie dotyczące wypracowania wspólnej dla całego powiatu oferty inwestycyjnej finansowanej z funduszy unijnych.

Odbyło się spotkanie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Największy problem stanowi teraz gospodarka śmieciowa. W Powiecie Hajnowskim utrzymały się tylko dwa wysypiska: w Narwi i w Narewce, ale nałożono na nie bardzo wysokie rygory. Chcemy na ten temat dzisiaj porozmawiać w związku z uchwałą w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi.

Przygotowaliśmy do zatwierdzenia budżet na 2010 rok, co będzie tematem kolejnego punktu obrad. Przy zatwierdzaniu budżetu szerzej powiem o inwestycjach wpisanych i nie wpisanych do budżetu.

W I kwartale nowego roku ruszy nabór wniosków do II edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, stąd prośba do sołtysów, aby rozpowszechnili informację i zebrali osoby, które są pewne, że chcą wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Unia Europejska dofinansuje 75% kosztów kwalifikowanych. Taka przydomowa oczyszczalnia ścieków kosztowałaby więc rolnika szacunkowo około 1500zł. Nie kalkuluje się doprowadzać do Narwi małych ilości ścieków. W Łosince mamy ogromne problemy z ilością ścieków, ponieważ na dobę do oczyszczalni spływa 5,8m3 ścieków, a była zaplanowana na 20 m3. W związku z tym jesteśmy przekonani, że budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest dobrym rozwiązaniem. Rozdamy oświadczenia, a na następną sesję przygotujemy umowy. Do tego czasu chcielibyśmy wiedzieć ile osób będzie chciało wybudować przydomowe oczyszczalnie, dlatego że będziemy wiedzieć jak pisać wniosek. Tylko gmina może dostać pieniądze, tylko gmina może być inwestorem i dlatego przez 5 lat będzie to gminne. Każdy jednak będzie musiał tego pilnować jak swego, ponieważ gmina nie będzie w stanie tego obsługiwać. W umowie zawrzemy zapis, że udzielamy pełnomocnictwa do obsługi. Najlepiej, żeby chętni nie czekali do następnej sesji, tylko już zgłaszali się do Urzędu.”

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Skarbnik poprosiła o naniesienie zmian do projektu uchwały, zgodnie z nowym projektem uchwały stanowiącym załącznikiem nr 2 do protokołu.

Skarbnik powiedziała: „Dochody zmieniamy ponieważ dostaliśmy 28 grudnia pieniądze na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego. Wypłaciliśmy to wcześniej ze swoich pieniędzy. Dostaliśmy też subwencję ogólną oraz dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wykonanie dochodów na koniec roku mamy na minusie w kwocie około 50 tys. zł.

Budżet po zmianach po stronie dochodów będzie wynosił 10 172 103zł, a po stronie wydatków 10 780 054zł. Niedobór budżetowy w wysokości 607 951zł zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zmieniamy zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w 2009r. ponieważ zmieniły się dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej i dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury na remont świetlic środowiskowych. W świetlicy w Łosince oraz w świetlicy w ośrodku kultury były wymieniane okna.

Zmieniamy plan przychodów i rozchodów budżetu w 2009r. Mieliśmy tam zaplanowane pożyczki, teraz je wykreślamy. W tym roku żadnej pożyczki nie zaciągaliśmy.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Co to jest komisja planistyczna?”

Wójt odpowiedział: „Przy wszelkiego rodzaju projektach, przy planach zagospodarowania przestrzennego jest wymóg uzyskania opinii komisji planistycznej. W ramach Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska podpisaliśmy umowę w której wszystkie gminy zgodziły się wypłacać w formie ryczałtu składki dla stałej komisji planistycznej, które wykonuje za to zlecone jej prace.”

Skarbnik powiedziała: „Jest to kwota 1500zł w skali roku.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nowy projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIX/166/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2010.

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje rady pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2010 rok. Opinie stanowią załączniki Nr 4 - Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zaopiniował projekt budżetu Gminy Narew na 2010 rok. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Wójt powiedział: „Policzyliśmy ile jesteśmy w stanie zebrać w przyszłym roku pieniędzy, utrzymując takie same podatki i popatrzyliśmy realnie, co za nie można zrobić. Ten budżet ujmuje następujące najważniejsze inwestycje: I etap wodociągu, o którym mówiłem na początku sesji, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, rozpoczęte inwestycje, takie jak remonty świetlic i drogi, przede wszystkim, powiatowe. Powiat zwrócił się do nas o 150 tys. zł, ponieważ chce dokończyć remont drogi do Puchłów i zacząć drogę z Iwanek w kierunku Białek. W najgorszym wariancie realizacji naszego budżetu, czyli przy najniższych skalkulowanych dochodach będziemy mogli zrobić te inwestycje zadłużając się 24,25 % zostając w kondycji ponieważ możemy zadłużyć się do 60%. Chcemy jeszcze zrobić projekt drogi w Ancutach, ponieważ już są tam podkłady geodezyjne, rozbudować i zmodernizować świetlicę w Trześciance i z pieniędzy z działania „Odnowa wsi” dokończyć remont świetlicy w Tyniewiczach a także zrobić inne remonty.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXIX/167/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2010 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

-        w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi.

Wójt powiedział: „Radni otrzymali kalkulację kosztów wysypiska na 2010 rok. Wynika z niej, że za każdą tonę odpadów musimy odprowadzić 104 zł do Urzędu Marszałkowskiego. Oprócz tego cały czas mamy kontrole z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które nakładają na nas nowe obowiązki np. doprowadzenia wody, prądu, wybudowania odgazowni. Dlatego przedstawiamy kalkulację rzeczywistych kosztów, które wynoszą 351,18zł za tonę. Dotychczas pobieraliśmy od przedsiębiorstw odbierających od mieszkańców śmieci 130zł za tonę. Do każdej tony dopłacamy około 220zł. Chcemy ten dystans zmniejszyć i dlatego proponuję stawkę 245zł.”

Radny Andrzej Ostaszewski powiedział: „Czy nie można byłoby ustalić dwóch stawek: dla przedsiębiorstw podnieść, a dla mieszkańców zostawić?”

Wójt odpowiedział: „Gdyby tak można było zrobić to byśmy zrobili, ale nie można. Śmieci są z terenu Gminy Narew. Z innych gmin nie przyjmujemy.”

Przewodniczący Rady powiedział: „Czy nie przyczyni się to do tego, że nasza gmina będzie bardziej zaśmiecona? Czy nie przełoży się to na wyższe koszty dla indywidualnych odbiorców?”

Wójt odpowiedział: „Uważam, że tych, których nie było stać na zapłacenie 130zł, nie będzie też stać na zapłacenie 245zł.”

Przewodniczący Rady powiedział: „Czy zaproponowana stawka 245zł w całości pokrywa nasze koszty?”

Wójt odpowiedział: „Nie. Koszty całkowite to 351,18zł.”

Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „Firmy odbierające śmieci wyrzucają śmieci na nasze wysypisko, a my im płacimy.”

Zastępca Wójta powiedział: „Nie, to one płacą dla gminy.”

Wójt odpowiedział: „Samochody tych firm przyjeżdżają puste, zbierają śmieci od naszych mieszkańców, przywożą na nasze wysypisko i wnoszą nam za to opłatę. Samochód jest ważony na pusto, potem jest ważony pełny. Jeżeli utrzymamy niską stawkę, to mogą się zdarzyć przypadki „przemycania” do nas śmieci z innych gmin, a jeżeli zbliżymy do innych stawek to będzie im wszystko jedno, gdzie te śmieci zostaną oddane.”

Radny Jarosław Kołnier powiedział: „Kierowca może do nas je „przemycić”, ale czy my mamy obowiązek przyjąć te śmieci?”

Wójt odpowiedział: „Z obcych gmin śmieci mamy obowiązek odrzucić.”

Radny Jarosław Kołnier powiedział: „Czy mamy obowiązek przyjmować śmieci z własnego terenu?”

Wójt odpowiedział: „Tak. Taki jest cel budowy wysypiska.”

Radny Jarosław Kołnier powiedział: „Ustawiamy zaporę w postaci wysokich kwot. Uważam, że to nie jest droga we właściwym kierunku. To potem będzie się odbijało na mieszkańcach.”

Zastępca Wójta powiedział: „Wyczuwam, że Państwo boicie się, że ta stawka przełoży się na wysokość opłat pobieranych przez firmy od mieszkańców. To nie ma bezpośredniego przełożenia. Ustalamy tak naprawdę stawkę dla firm. Rada gminy ma prawo ustalić stawki maksymalne pobierane przez firmy od mieszkańców. Na razie tego nie robiliśmy, stawki są rynkowe, niższe niż np. w Białymstoku. Gdyby był drastyczny wzrost, to rada ma prawo to uregulować, czyli ustalić maksymalny próg, którego nie mogą przekroczyć.”

Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „Czy możemy zmienić tę stawkę w ciągu roku?”

Zastępca Wójta powiedział: „Tak.”

Radna Joanna Krystyna Szafrańska: „Jest to ciężka decyzja, ponieważ było wiele problemów z podpisywaniem umów na pojemniki. Rozumiem, że skoro podniesiemy stawkę dla firmy to firma podniesie dla mieszkańców.”

Radny Jan Selwestruk zaproponował stawkę 200zł.

Przewodniczący Rady powiedział, że są dwie propozycje stawki: 200zł i 245zł.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję stawki 200zł.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za głosowało 9 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 1.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXIX/168/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tyniewicze Duże.

Wójt powiedział: „Zadania zaplanowane w planie do realizacji we wsi Tyniewicze Duże w latach 2010-2016 to remont świetlicy wiejskiej, wymiana oświetlenia ulicznego, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych, poprawa nawierzchni dróg powiatowych, przebudowa budynku strażnicy OSP, prace konserwatorskie oraz zagospodarowanie terenu przy cerkwi i budowa małej infrastruktury turystycznej. Chcemy wystąpić do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska o dofinansowanie.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIX/169/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tyniewicze Duże stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Jan Selwestruk powiedział: „Ludzie, którzy kupili od gminy działki w Narwi na ul. Piaski nie mogą się budować dopóki nie będzie uzbrojenia.”

Radny Eugeniusz Gryniewicki powiedział: „Dlaczego w budżecie nie został ujęty remont świetlicy w Krzywcu.”

Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „Jeżeli starostwo byłoby w stanie wykonać jeszcze parę kilometrów dróg na naszym terenie, to czy byśmy im pomogli?

Czy w Ogrodnikach we wsi jest na pewno droga powiatowa?”

 

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na interpelację Jana Selwestruk Wójt odpowiedział: „Przy budowie Starosta zadaje pytanie skąd będzie woda i co będzie ze ściekami. Upoważniłem Inspektora Andrzeja Pleskowicza do wydawania zezwoleń na wykonanie studni kopanych i przydomowych szamb bądź przydomowych oczyszczalni ścieków, żeby te przeszkody usunąć. Będziemy się starali jak najszybciej ten teren uzbroić.”

Na interpelację Eugeniusza Gryniewickiego Wójt odpowiedział: „Remont świetlicy w Krzywcu zostanie wprowadzony w zmianach do budżetu. Zrobimy projekt, będziemy znali koszt i wtedy wpiszemy.”

Na interpelację Mirosława Szelengowicza Wójt odpowiedział: „Tak. Z tego, co wiem to starostwo ma jeszcze w planach położenie asfaltu w Nowinach i Kowele.

Zarząd Dróg Powiatowych ma ewidencję dróg powiatowych, a Wydział Geodezji Starostwa ma ewidencję własności gruntów. W Paszkowszczyźnie np. grunt jest własnością powiatu, a w Zarządzie Dróg Powiatowych mówią, że nie mają tej drogi w wykazie. Tak samo jest np. w Ogrodnikach, Koźlikach.”

 

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

Radna Joanna Szafrańska podziękowała Wójtowi za to, że popiera remont chodnika w Trześciance.

Sołtys wsi Gorodzisko Włodzimierz Tesluk podziękował za przekrycie świetlicy. Zapytał: „Czy przy budowie oczyszczalni będzie potrzebne pozwolenie na budowę?”

Wójt odpowiedział: „Nie. Tylko zgłoszenie. Mamy projekt i go udostępnimy.”

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Trzeba zwracać uwagę, gdzie miałaby być umiejscowiona przydomowa oczyszczalnia, brać pod uwagę ukształtowanie terenu, bo pod górkę nie będzie płynęła woda. U takiej osoby z przyczyn technicznych nie będzie można wybudować przydomowej oczyszczalni.”

Radny Piotr Ostaszewski powiedział: „Jeżeli dwóch sąsiadów chciałoby wybudować jedną oczyszczalnię, czy byłoby to możliwe?”

Wójt odpowiedział: „To ich sprawa. Jeżeli się miedzy sobą dogadają to nie ma problemu.”

 

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 9.40.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-03-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-04-16

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-04-16

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-04-16