Protokół Nr XXVIII/09

Ad. 1. Otwarcie obrad.

XXVIII Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 30 listopada 2009 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 11.30 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni: Walentyna Timofiejuk i Leszek Gołowaczyk. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;

-        w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

-        w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

6.      Informacja Urzędu Skarbowego w Hajnówce o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2008 rok.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.      Wolne wnioski, informacje.

10.  Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXVII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Wójt poinformował między innymi:

„W okresie międzysesyjnym opracowaliśmy projekt budżetu na 2010 rok w oparciu o stawki podatkowe z 2009 roku. W tym roku nie zgłaszałem potrzeby sesji podatkowej. W podatku rolnym w 2009 roku mieliśmy obniżoną stawkę ustawową 55,80zł do 50zł za 1 kwintal żyta. W tym roku stawka ustawowa wynosi 34,10zł za kwintal, czyli jest o około 15zł niższa od zeszłorocznej obniżonej. Za 1 hektar przeliczeniowy rolnicy płacili w 2009r. około 125zł. W przyszłym roku będą płacić około 85zł. Pozostałe stawki były umiarkowane, a ze względu na obecną kryzysową sytuację postanowiłem nie przedstawiać propozycji podwyżek ani też obniżek. Chodzi o to, aby gminę spokojnie przeprowadzić przez kryzys.

Dopłaty do paliwa to zadanie zlecone. Zadaniem gminy jest zbieranie wniosków, naliczenie wysokości dopłat i wydanie decyzji. Okazało się, że z budżetu państwa otrzymaliśmy tylko połowę środków, a wójt jest zobowiązany wypłacić wszystkim rolnikom całość należnej kwoty. Musieliśmy znaleźć 67 330zł na wypłaty dla rolników. Dzisiaj zamieściliśmy tę zmianę w budżecie, aby się z tego obowiązku wywiązać. Będziemy czekać na zwrot pieniędzy.

Przekryliśmy dach świetlicy w Gorodzisku: był eternit, teraz jest blacha. Budynek jest więc zabezpieczony.

Równamy cały czas i nawozimy drogi, m.in. do Cis, Paszkowszczyzny, Podborowika. Duże zniszczenia robią ciężkie samochody, szczególnie na nawierzchniach emulsyjnych.

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, do której należymy otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt pod nazwą „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi” w ramach, którego Gmina Narew ma zarezerwowane 130 tys. zł na budowę wiat, pomostu i suszarki dla kajaków na terenach przy moście. Jesteśmy na etapie załatwiania spraw formalno-prawnych.

Nie otrzymaliśmy dofinansowania mimo poprawnie złożonych projektów na dwie schetynówki: na drogę do Odrynek i na ul. Żeromskiego w Narwi. Natomiast mamy dużą szansę na otrzymanie dofinansowania na inwestycje wodociągowe w kwocie 2 472 096zł. Chcemy zrobić w 2010r. wodociąg Puchły – Soce i przydomową oczyszczalnię w Trześciance  za kwotę 747 858zł, z czego kwota dofinansowania wyniosłaby około 460tys. zł. W kolejnym etapie w2011r. planujemy zrobić wodociąg Rybaki, Cimochy, Hajdukowszczyzna za około 1700tys. zł, z czego dotacja unijna to1059tys. zł. Zostanie nam jeszcze podłączyć osiedle domków letniskowych do sieci wodociągowej w Rybakach.

Narwiański Ośrodek Kultury zakończył i rozliczył projekt „Żywie jaszcze tradycja”. Obecnie realizuje projekt „Pamiętamy - śladami historii Gminy Narew.” Aktywnie działa Gminna Biblioteka Publiczna. Realizuje cykl warsztatów z Działaj Lokalnie VI.

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” szykujemy projekt na rozbudowę i remont świetlicy w Trześciance.

Nie możemy sobie do końca poradzić z wałęsającymi się psami we wszystkich miejscowościach.

Dużym problemem okazała się awaria skrzyni biegów w ładowarce.

Następna sesja będzie poświęcona budżetowi na 2010 rok.”

Wójt Poprosił o wysłuchanie Zastępcy Wójta Mariusza Żukowskiego.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Zastępcy Wójta Mariuszowi Żukowskiemu, który powiedział: „Uczestniczę w posiedzeniach Komitetu Monitorującego, którego zadaniem jest zatwierdzanie kryteriów podziału środków finansowych. Ostatnio tematem był Internet szerokopasmowy. Środki zgromadzone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego miały być „przerobione” tylko przez Urząd Marszałkowski. To Urząd Marszałkowski planował zbudowanie sieci szerokopasmowego Internetu, a gminy mogły się podłączyć lub nie. Nie było planów, że gminy będą same wnioskowały, żeby zbudować Internet. Jeszcze rok temu mówione było, że Internet będzie budowany, przysyłano wstępne umowy, w których od gmin oczekiwano zapewnienia środków. Nie bardzo było wiadomo jak te pieniądze będą spożytkowane i kto będzie później zarządzał siecią. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Marszałek przeprosił gminy i powiedział, że Urząd Marszałkowski nie będzie w stanie przeprowadzić takiego projektu, ponieważ przede wszystkim nie ma dostatecznie dużo informatyków. Przygotowanie takiego projektu przekracza siły samorządu województwa, a 50 mln zł na Województwo Podlaskie to będzie za mało. Środki te zostaną rozdysponowane przez konkursy. Marszałek przestrzegał, że jeżeli gminy będą się decydować na składanie wniosków, to jedna gmina nie poradzi sobie z przygotowaniem i realizacją takiego projektu. Były też ustanawiane kryteria dotyczące projektów ze szkolnictwa. Postanowiono, że najbardziej efektywnie będzie jeżeli środki trafią do szkół zawodowych. Okazuje się, że trzeba wspomagać te szkoły, ponieważ brakuje na rynku pracy prawdziwych fachowców.”

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Skarbnik poprosiła o naniesienie zmian do projektu uchwały, zgodnie z nowym projektem uchwały stanowiącym załącznikiem nr 2 do protokołu.

Skarbnik powiedziała: „Budżet po zmianach po stronie dochodów będzie wynosił 10 077 152zł, a po stronie wydatków 10 901 306zł. Niedobór budżetowy w wysokości 824 154zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 824 154zł.”

Radny Mirosław Szelengowicz zapytał: „Jak wygląda sytuacja z wypłatami dla nauczycieli?”

Skarbnik odpowiedziała: „Wypłata tzw. czternastej pensji została przesunięta do 31 stycznia, a jej rozliczenie do 10 lutego2010r. Nie mamy jej ujętej w budżecie.”

Radny Andrzej Ostaszewski powiedział: „Może by wyłączyć oświetlenie uliczne i na tym zaoszczędzić.”

Wójt powiedział: „Możemy wyłączyć, ale nie oszczędzajmy na wszystkim. Nie jest aż tak źle.”

Przewodniczący Rady powiedział: „Dni są krótkie, światło jest potrzebne. Jest bezpieczniej, ponieważ widać pieszych i rowerzystów.”

Skarbnik powiedziała: „Będzie oszczędniej od przyszłego roku, gdy wymienimy oświetlenie na energooszczędne.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nowy projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVIII/163/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 listopada 2009 roku sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wójt powiedział: „Tymi uchwałami zakończylibyśmy akcję pomocy przy oświetleniu zabytków. Proboszcz z Tyniewicz Dużych prosi o dotację na odnowienie zabytkowej cerkwi.”

Radny Jan Selwestruk powiedział: „W Koźlikach niszczeje drewniany krzyż. Wymaga remontu.”

Wójt powiedział: „Proboszcz musi wystąpić z wnioskiem. To już będzie rozpatrywane w przyszłorocznym budżecie.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVIII/165/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6. Informacja Urzędu Skarbowego w Hajnówce o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2008 rok.

Przewodniczący Rady i Wójt przedstawili informację Urzędu Skarbowego w Hajnówce o złożonych oświadczeniach majątkowych. Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „W każdej miejscowości jest inna specyfika dróg, dlatego co innego trzeba wykonywać. Mam propozycję, aby przed wykonaniem naprawy drogi w danym rejonie poinformować sołtysa i wspólnie z nim przejechać się tymi drogami i zobaczyć, co gdzie trzeba zrobić: gdzie nawieźć, a gdzie wyrównać.”

Radny Jan Selwestruk powiedział: „Jedne drogi trzeba wyrównać na boki, a inne zebrać na środek i potem wyrównać.”

Radny Eugeniusz Gryniewicki powiedział: „Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej proszą o zainstalowanie oświetlenia ulicznego przed blokami. Są słupy, więc chodzi tylko o podłączenie trzech lub czterech latarni.”

 

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na interpelację Mirosława Szelengowicza Wójt odpowiedział: „Jest to dobry pomysł. Z sołtysem może skontaktować się zarówno Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej jak i operator sprzętu.”

Na interpelację Jana Selwestruk Wójt odpowiedział: „Jeżeli chodzi o technikę równania, to w przyszłym roku planujemy kupić talerzówkę. Pobocza zarastają i robi się koryto z wodą.”

Na interpelację Eugeniusza Gryniewickiego Wójt odpowiedział: „Jest to teren spółdzielni. Sprawdzaliśmy ten temat. Nie wiadomo, kto jest właścicielem słupów. Gmina oświetla drogi publiczne i gminne place. Potrzebne tam jest oświetlenie, ale gmina nie może się tym zająć. Spółdzielnia w ramach swojej działalności musi rozstrzygnąć sprawę.”

Wójt powiedział: „Otrzymaliśmy e-maila od radnego Leszka Gołowaczyka.” Wójt odczytał wniosek radnego, który stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. Wójt powiedział: „Przekazuję ten wniosek dla Komisji Rozwoju Gminy, ponieważ chodzi o lata 2010-2012. We wniosku jest mowa o drodze od Doratynki do Tyniewicz Dużych. Chcielibyśmy, żeby wszystkie drogi można było zrobić o zwiększonym tonażu. Ta droga powinna być w drugiej lub trzeciej kolejności do wykonania, ponieważ do Tyniewicz są trzy asfaltowe wjazdy: wjazd od strony Bielska Podlaskiego, od strony szosy bielskiej przez olszynę i od strony cerkwi oraz jeden wjazd żwirowy, który cały czas równamy. Po drugie dopóki w Tyniewiczach jest eksploatowana kopalnia żwiru nie można tam robić drogi asfaltowej. Radni zapewne pamiętają, że odcinek ul. Ogrodowej kosztował około 70 tys. zł. Rozmawiamy teraz z Powiatem, aby wykonał drogi emulsyjne przynajmniej w obrębie zabudowań, m.in. w Łopuchówce, Ancutach, Istoku, Ogrodnikach, Kotłówce, Kowele, Nowinach i innych miejscowościach.”

 

Ad. 9. Wolne wnioski, informacje.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce z prośbą o sfinansowanie zakupu paliwa. Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Wójt powiedział: „Policja wycofuje z użytkowania samochody, które może nieodpłatnie przekazać samorządom. Interesuje nas jakiś busik. Byłaby to wzajemna pomoc.”

Przewodniczący Rady przeczytał pismo Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku dotyczące przyjmowania odpadów na składowisko. Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. Przewodniczący wyjaśnił, że w Gminie Narew obowiązuje uchwała zakazująca przyjmowania odpadów spoza gminy.

Wójt powiedział: „Rzeczywiście z całego Powiatu zostają tylko składowiska w Narwi i Narewce. Inne są zamykane. Nasze wysypisko jest dopasowane do naszej ilości śmieci i nie możemy nikomu pomóc.”

Przewodniczący Rady przeczytał podziękowania Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości za współpracę przy realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość”. Pismo stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał podziękowania Archimandryty Gabriela Giby za uporządkowanie oraz nadanie nazwy drodze dojazdowej do Pustelni. Pismo stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał informację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dotacji Parafii Prawosławnej w Łosince. Pismo stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał stanowisko Wójtów i Burmistrzów oraz Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie propozycji poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego. Pismo stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał obwieszczenie Wójta Gminy Narew dotyczące wałęsających się psów. Pismo stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Wójt powiedział: „Pamiętają Państwo ile kosztuje złapanie jednego psa. Proszę o przekazanie mieszkańcom, żeby swoje psy trzymali w zagrodach. Będziemy kierować wnioski do sądu o ukaranie właścicieli wałęsających się psów.”

Przewodniczący Rady udzielił głosu starszemu specjaliście Andrzejowi Rusaczykowi, który powiedział: „W materiałach do radnych i sołtysów przesłaliśmy ogłoszenia o szkoleniach. Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska ogłosi od 15 stycznia 2010r. nabory wniosków do trzech działań „Odnowa wsi”, „Małe projekty” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Umowa jest taka, że do działania „Odnowa wsi” każda gmina złoży tylko po jednym wniosku. 10 grudnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbędą się szkolenia z dwóch pozostałych działań. Wnioski będą mogły składać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne związków wyznaniowych, które mają siedzibę lub zameldowanie na terenie działania LGD.”

 

Ad. 10. Zamknięcie obrad.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 12.30.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-01-29

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-01-29

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-01-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-01-29