Protokół Nr XXVI/09

Ad. 1. Otwarcie obrad.

XXVI Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 15 września 2009 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXVI Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 8.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni: Leszek Gołowaczyk i Jarosław Kołnier. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwały:

-        w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Odrynki.

6.      Nieodpłatne przekazanie stacji transformatorowej we wsi Iwanki na stan Zakładu Sieci Bielsk Podlaski.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.      Wolne wnioski, informacje.

10.  Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Narew.

  

Ad. 3. Przyjęcie protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXV Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Wójt poinformował między innymi:

„Dożynki były udane, pogoda dopisała, przyjechała grupa z Białorusi, która występowała w Krzywcu i na Dożynkach. Bardzo im się podobała Gmina Narew. W ten sposób ruszyła wymiana kulturalna. W tej chwili oni zapraszają sześć osób na zlot młodych specjalistów.

Dzisiejsze święto w Skicie Odrynkach jest dużym wydarzeniem, przychodzą i nocują pielgrzymki. O godz. 9.30 odbędzie się przywitanie Metropolity Sawy. To będzie dobry moment, żeby odczytać treść dzisiaj podjętej uchwały.”

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał:

-        w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Odrynki.

Przewodniczący Rady przeczytał prośbę ks. Archimandryty Gabriela (Giby). Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał zgodę Starostwa Powiatowego w Hajnówce na nadanie nazwy drodze. Pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVI/158/09 Rady Gminy Narew z dnia 15 września 2009 roku w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Odrynki stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6. Nieodpłatne przekazanie stacji transformatorowej we wsi Iwanki na stan Zakładu Sieci Bielsk Podlaski.

            Wójt powiedział: „Nie mamy sił ani środków, aby utrzymywać i konserwować tę stację przy hydroforni. Co roku uderzają w nią pioruny. W tym roku spalone zostało całe uzwojenie. Wystąpiliśmy z pismem do Zakładu Energetycznego i otrzymaliśmy odpowiedź, że jest on zainteresowany przejęciem. Jest to w zasadzie kompetencja Wójta, ale nie chciałbym bez wiedzy i akceptacji Rady to przekazywać. Chcę w związku z tym zapytać, czy nie będziecie przeciw, żebym to przekazał?”

            Walentyna Timofiejuk zapytała: „Jaką wartość to przedstawia?”

Skarbnik odpowiedziała: „W tym roku remont był robiony razem z hydrofornią, więc nie jest wyodrębniony. Wydaliśmy około 10-16 tys. zł, żeby to naprawić.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przekazanie stacji.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Andrzej Ostaszewski powiedział: „Co z kosiarką bijakową do poboczy dróg?”

 

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego Wójt odpowiedział: „Jeszcze nie robiliśmy rozeznania.”

 

Ad. 9. Wolne wnioski, informacje.

Nie było.

 

Ad. 10. Zamknięcie obrad.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 8.15.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-09-30

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2009-10-13

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2009-10-13

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2009-10-13