Protokół Nr XXV/09

Ad. 1. Otwarcie obrad.

XXV Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 27 sierpnia 2009 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXV Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 9.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni: Leszek Gołowaczyk i Jerzy Sakowski (przybył w trakcie obrad Rady). Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Rozstrzygnięcie konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję zagrodę i wieś.

6.      Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

7.      Informacja z działalności placówek kulturalnych, sportowych i turystyka w gminie, promocja gminy.

8.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;

-        w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew;

-        w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Saki, Koźliki, Puchły i Narew.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Wolne wnioski, informacje.

12.  Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Narew.

 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXIV Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Wójt poinformował między innymi:

„Składaliśmy wnioski w ramach programu „Odnowa wsi”. Trzy z nich otrzymało dofinansowanie: projekt na ułożenie kostki brukowej na parkingu przy kościele, projekt modernizacji świątyni cmentarnej w Łosince i projekt na wykonanie remontu budynku świetlicy w Łosince. Otrzymaliśmy na ten cel 70 tys. zł. Przygotowaliśmy wnioski na dofinansowanie drogi przez Gorędy, Bruszkowszczyznę do Odrynek z tzw. „schetynówki” za kwotę 902 tys. zł z czego 448 tys. zł to dotacja oraz na ulicę Żeromskiego w Narwi za kwotę 614 tys. zł z czego dotacja to 306 tys. zł. Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie zwodociągowania okolic wsi Puchły i Rybaki. Po zrealizowaniu tego wniosku gmina będzie zwodociągowana w stu procentach. Koszt tej inwestycji skalkulowany został przez rzeczoznawców na kwotę 2,472 mln zł. Spodziewamy się dotacji w kwocie 1,520 mln zł. Wniosek, który składaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na modernizację oświetlenia został nam zwrócony z adnotacją, że należy go złożyć po 1 stycznia 2010r.

Pracownicy Gospodarki Komunalnej oraz czterej osadzeni z Zakładu Karnego w Hajnówce ułożyli kostkę chodnikową przed wejściem do Biblioteki w Narwi oraz wykonali remont chodnika przed Urzędem Gminy. Cześć z tych pracowników jest teraz zaangażowana do remontu w Białkach, część w Tyniewiczach Dużych. Wykonali oni dużo prac meblarskich m.in. zrobili ławy i stoły, które wstawiliśmy do świetlic.

Odebraliśmy od wykonawcy ul. Piaski. Wstawiliśmy tam przepust i nie grozi już zalanie podwórek.

Remontowaliśmy drogi rolnicze w okolicach Trześcianki.

Komisja powołana przez Radę odwiedziła i oceniła posesje zgłoszone do konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, czemu będzie poświęcony kolejny punkt w porządku obrad.

Wczoraj podpisałem dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup nożyc hydraulicznych. Otrzymaliśmy dotację 12 647 zł z WFOŚiGW w Białymstoku.

Otrzymaliśmy wykaz inwestycji zatwierdzony przez Ministra Środowiska w ramach Kontraktu dla Puszczy. Gmina Narew zapotrzebowała dotację w kwocie 8 789 291zł, w tym na inwestycje o których wcześniej wspominałem, ponieważ jeżeli otrzymamy dofinansowanie to dopłacą nam różnicę do 85%.

Skarbnik Gminy przedstawi w pkt 6 informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. Zadłużenie na dzień 30 czerwca jest małe i wynosi 8%. Zaczynamy zarabiać na świetlicach.

Na poprzedniej sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Czerni na Białorusi. W dniach 30-31 lipca gościła u nas trzyosobowa delegacja z Gminy Czerni. Pokazaliśmy im budynek Urzędu Gminy, Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi, oczyszczalnię ścieków, stację uzdatniania wody, boisko, miejscowość Narew, kościół rzymskokatolicki, pustelnię w Odrynkach oraz Muzeum Ikon w Supraślu. Zakwaterowaliśmy ich w Narwiańskim Ośrodku Kultury. Szykują się teraz do przyjazdu wraz z zespołem „Czerniczanki” na Dożynki Gminne 13 września. Rozpoczniemy w ten sposób wymianę kulturalną. Jeżeli współpraca będzie dobrze się układać, to chciałbym pokazać Gminę Czerni radnym i sołtysom.”

 

Ad. 5. Rozstrzygnięcie konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję zagrodę i wieś.

            Piotr Ostaszewski omówił założenia konkursu i przedstawił zdjęcia prezentujące posesje zgłoszone do konkursu. Uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody.

            Anna Kupczyńska powiedziała: „Dużo posesji jest opuszczonych, ktoś uprawia ziemię, jak zmusić do zadbania o posesje?”

            Halina Smoktunowicz powiedziała: „Na ul. Młynowej posesje są wykoszone, ale na ulicy nie.”

            Wójt odpowiedział: „Minęły czasy straszenia. Możemy tylko prosić. Wkraczać możemy tylko w wypadku zagrożenia epidemiologicznego. Gmina nie ma możliwości działania. Wpływ może mieć społeczność. Jest uchwała o zachowaniu czystości i porządku w gminie i możemy działać w jej zakresie. Koszenie posesji należy do obowiązków jej właściciela.”

 

Ad. 6. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

Skarbnik powiedziała: „Radni otrzymali zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. Dochody zostały wykonane w 58%, a wydatki w 48%. Dochody od osób prawnych zostały wykonane tylko w 1%, również dochody od osób fizycznych nie są wykonywane tak jak w latach poprzednich. Spadło zainteresowanie zakupem działek komunalnych. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, czy budżet będzie wykonany w 100 %. Mamy około 30 tys. zł nadwyżki z lat ubiegłych.”

 

Ad. 7. Informacja z działalności placówek kulturalnych, sportowych i turystyka w gminie, promocja gminy.

Dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz powiedziała: „Działalnością ośrodka kultury jest upowszechnianie kultury, działalność dla dzieci i młodzieży. Przy ośrodku od 2008r. działają różne grupy, prowadzone są zajęcia przez instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenia oraz przez pracowników ośrodka kultury. Mamy zajęcia taneczne w dwóch grupach, w których uczestniczy około 35 osób, zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Ewę Alimowską, w których uczestniczy około 15 osób oraz zajęcia wokalne prowadzone przez Panią Magdę Włodarczyk, w których uczestniczy około 14 osób. Dwa razy w tygodniu prowadzone są również zajęcia świetlicowe, które prowadzą pracownicy ośrodka kultury. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach, startując w konkursach zajmują jedne z czołowych miejsc. Od lutego 2009r. istnieje nowy zespół instrumentalno-wokalny „Narva”, który w okresie letnim promował naszą gminę na koncertach w powiecie hajnowskim. Aktywnie działa również Klub Seniora. Dobrze układa się współpraca z Gminną Biblioteką oraz ze szkołą – nauczyciele chętnie i aktywnie uczestniczą w imprezach. Otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego na dwa projekty: „Żywie jaszcze tradycja” i „Pamiętamy. Śladami Gminy Narew”. Dziękujemy wszystkim sponsorom. 13 września zapraszamy wszystkich na Dożynki Gminne.”

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk Sawicka powiedziała: „Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury. Do zakresu działania biblioteki należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci, młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa, współdziałanie z bibliotekami innych sieci i instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, towarzystwami, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska. Mieszkańców naszej Gminy obsługują trzy biblioteki: Filia Biblioteczna w Łosince, Filia Biblioteczna w Trześciance oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, gdzie znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnia z księgozbiorem podręcznym, kawiarenka internetowa z programu „Ikonk@” oraz „Wioska Internetowa” składająca się z 11 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu. W gminie jest w sumie 346 czytelników, wypożyczyliśmy w I półroczu 2009r. 7 722 woluminy, księgozbiór naszej Biblioteki zawiera 24 759 książek, zakupiliśmy 351 książek na kwotę 7 523zł. Pozostałe wpływy są od Wydawnictwa „Semper” oraz od indywidualnych czytelników. Posiadamy prasę z różnych dziedzin. Na przełomie I i II kwartału odbyła się kontrola trzech bibliotek, która musi mieć miejsce co siedem lat. Trwała ona prawie trzy miesiące. Zorganizowaliśmy imprezy: konkurs walentynkowy na najładniejsze życzenia walentynkowe dla dzieci na samodzielnie wykonanych kartkach, ferie zimowe z biblioteką, gdzie odbyły się spotkania z baśnią, konkursy rysunkowe, plastyczne, malowania na szkle, quizy, zgaduj-zgadule, projekcje filmów, zajęcia kulinarne w bibliotecznym kąciku smakosza oraz wyjazd do kina i na lodowisko. Przy współpracy z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych w Hajnówce odbył się otwarty turniej szachowy i warcabowy. Przy współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i Białowieskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Żubr” odbyły się warsztaty malowania pisanek dla osób dorosłych. W marcu odbył się konkurs ze znajomości lektur dla uczniów gimnazjum. Było spotkanie autorskie z Manulą Kalicką, występ teatrzyku „Pod orzełkiem” ze sztuką „Czarne i białe” dla uczniów klas I-III, której celem było przybliżenie etapów powstawania książki. Było spotkanie autorskie z poetką z naszego regionu Walentyną Jasiuk. Odbyło się „Święto rodziny” z montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów klas I-III i występem zespołu „Przepiórka” z Hajnowskiego Domu Kultury. Raz w miesiącu odbywają się spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki, które prowadzi Pani Ala Siotkowska. Poprzez organizowanie takich dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży wzrasta czytelnictwo i zainteresowanie książką. W ramach programu „Działaj Lokalnie VI” otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 tys. zł na realizację od września do lutego projektu pod hasłem „Stare i nowe spotkania warsztatowe”. Będą to warsztaty dla osób dorosłych ze zdobienia szkła i tworzenia witraży, decoupage, czyli zdobienia różnych przedmiotów, tworzenie tradycyjnych dekoracji i ozdób świątecznych, warsztaty kulinarne, czyli przygotowywanie potraw regionalnych, a także warsztaty stylizacji i makijażu.”

Starszy specjalista w Urzędzie Gminy Narew Andrzej Rusaczyk powiedział: „Przebudowaliśmy stronę internetową gminy, ma nową szatę graficzną, jest zrobiona w nowej technologii, co ułatwia zarządzenie nią. Jest łatwiejszy dostęp do najnowszych informacji oraz do wydarzeń archiwalnych. Są nowe funkcje, nowe galerie zdjęć, nowe gry, własny newsletter, zamieszczony jest tam film promocyjny. Jest dużo nowych funkcji i modułów. Strona jest powiązana z portlami administracji publicznej: BIP, e-PUŁAP, Cyfrowy Urząd oraz z innymi stronami: Oferta Handlowa Gminy Narew, Nasz Region To Gmina Narew, strony chórów Ramonka i Zaranoczka. Przekazujemy informacje na strony internetowe Powiatu Hajnowskiego, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska i na Wrota Podlasia. Na naszej stronie są umieszczone strony gospodarstw agroturystycznych z terenu naszej gminy. Są nowe strony zespołów „Narva” oraz „Be Happy”. Wydaliśmy film promocyjny, powstał nowy folder „Żywie jaszcze tradycja” podsumowujący imprezy z 2008 i 2009 roku. Powstał nowy folder Muzeum Wsi Mariana Święckiego. Mamy też materiały promocyjne wcześniej wydane. Wszystkie te materiały są dostępne w Narwiańskim Ośrodku Kultury, w Bibliotece, w Urzędzie Gminy oraz w Muzeum Wsi. Przekazujemy je na różne imprezy promocyjne organizowane np. przez SGGN. Najważniejsze wydarzenia promocyjne to cykl spotkań „Żywie jaszcze tradycja”, Dni Narwi, działalność Skitu w Odrynkach, I wystawa fabryczna firmy Pronar, sukces uczniów w konkursie wiedzy o Rosji, występ chóru Ramonka na festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej oraz nawiązanie współpracy z Gminą Czerni. Informacje o gminie są zamieszczane w „Wieściach Podlaskich” oraz w TVP Białystok."

 

Ad. 8. Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Skarbnik poprosiła o naniesienie zmian do projektu uchwały polegających na zwiększeniu dochodów z tytułu wpływu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 6 976zł, na zwiększeniu dochodów z tytułu wpływu opłaty produktowej o 1 002zł, na zwiększeniu wydatków na opłacenie komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli o 300zł, na zwiększeniu wydatków na profilaktykę alkoholową o 6 976zł, na zmianach klasyfikacji w Rozdziale 85219 §4040, §4410, §4700, na zmianie kosztów zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu elektronicznego do UG i świetlic” w załączniku nr 4 oraz zmianie kosztów zadania „Przebudowa drogi gminnej Gorędy – Bruszkowszczyzna – Odrynki” w załączniku nr 5.

Przewodniczący Rady powiedział: „Głównym sprawcą komputera do świetlicy w Łosince jest radny powiatowy Stefan Kuczyński, ponieważ współpraca z Fundacją Wspomagania Wsi istnieje od czasu budowy wodociągu i kanalizacji w Łosince. Spotkaliśmy się z prezesem, który dla odnowienia współpracy zaoferował, że sfinansuje zakup komputera. Samorząd wsi Łosinka wystąpił do Fundacji z wnioskiem, ale ponieważ samorząd wsi Łosinka nie ma osobowości prawnej więc musiało to być przeprowadzone za pośrednictwem gminy.”

Walentyna Timofiejuk zapytała „Czy można jeszcze składać wnioski, czy nie?”

Przewodniczący Rady odpowiedział: „Należy rozmawiać z Eugeniuszem Kowalskim, który jest przedstawicielem Fundacji Wspomagania Wsi na naszym terenie.”

Joanna Szafrańska zapytała: „Czy gmina może występować w zastępstwie?”

Wójt powiedział: „To nie jest występowanie w zastępstwie. Komputer został przekazany dla gminy.”

Skarbnik powiedziała: „Faktura będzie wystawiona na gminę, a potem komputer będzie przekazany dla biblioteki.”

Mirosław Szelengowicz powiedział: „W załączniku nr 5 nie widzę dróg powiatowych. Czy w przyszłym roku brane one są pod uwagę?”

Wójt powiedział: „Tak bierzemy je pod uwagę. Załączniki o limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne są nam potrzebne do ubiegania się o dotacje. Współpraca z Powiatem odbywa się na innych zasadach. Pierwszy krok należy do Powiatu, następnie my rozważamy możliwość dofinansowania.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „Droga Iwanki-Białki jest w fazie projektowania, może w następnym roku może będzie wykonany odcinek. Jest ona wykluczona ze „schetynówki” ponieważ jest tam za mały ruch. Jedyna droga, która kwalifikuje się w Gminie Narew na „schetynówkę” to droga Narew-Bielsk Podlaski.”

Wójt powiedział: „Chciałbym podziękować dla Powiatu, ponieważ bez naszego udziału położyli dwie warstwy emulsji na drodze z Narwi do Bielska Podlaskiego na najbardziej zniszczonym odcinku.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXV/155/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

 

-        w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

Architekt Joanna Jasiewicz powiedziała: „Zmiana dotyczy sześciu terenów położonych w miejscowościach: Koźliki – teren jest użytkowany rolniczo, a zostaje przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Puchły – jest użytkowany rolniczo, a będzie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową letniskową, Ancuty – był przeznaczony pod zabudowę zagrodową, a będzie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy produkcyjno-usługowej nieuciążliwej dla środowiska oraz trzy tereny w miejscowości Narew – pierwszy jest to teren położony obok zakładu Pronar, będzie przeznaczony pod zabudowę produkcyjno-usługową, drugi teren jest użytkowany rolniczo, a będzie przeznaczony pod zabudowę usługowo-produkcyjną i teren, który znajduje się na osiedlu domów jednorodzinnych, który był przeznaczony na drogi dojazdowe, a właściciel zwrócił się do gminy z prośbą o zamianę na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.”

Radna Walentyna Timofiejuk zapytała: „Czy zmian dokonujemy na życzenie właścicieli?”

Wójt odpowiedział: „Tak. Tylko i wyłącznie na życzenie właścicieli. Dokonując zmian nie stwarzamy barier do inwestycji w gminie, nie hamujemy rozwoju, a po drugie każdy z właścicieli, który sprzeda działkę w ciągu 5 lat będzie musiał odprowadzić do gminy opłatę adiacencką w wysokości 30% jej wartości. Zmieniamy plany gdzie jest potrzeba i gdzie nakazuje rozsądek.”

Zastępca powiedział: „Proszę o skreślenie § 5. Poprawimy podstawę prawną poprzez dopisanie brakujących dzienników urzędowych.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXV/156/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Saki, Koźliki, Puchły i Narew.

Architekt Joanna Jasiewicz powiedziała: „W Koźlikach jest to działka położona przy drodze, która zostaje przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren podzielony jest na działki, nie są to linie obowiązujące, właściciel może podzielić to inaczej. Teren zabudowy produkcyjno - usługowej w miejscowości Narew obejmuje trzy działki sąsiadujące z zakładem „Pronar” jest przeznaczony pod składy i magazyn. Był tu fragment lasu, który uzyskał pozytywna zgodę Marszałka na wylesienie. Teren zabudowy mieszkaniowej letniskowej w miejscowości Puchły w dużym oddaleniu od miejscowości przeznaczony jest pod zabudowę rekreacyjno – letniskową. Leży on przy istniejącej drodze dojazdowej. Teren położony w miejscowości Saki leży przy istniejącej drodze i podzielony został na trzy działki. Będzie przekształcony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.”

Zastępca Wójta powiedział: „Chciałbym zgłosić formalne poprawki do uchwały polegające na wykreśleniu w § 24 w pkt b części zdania „w przypadku niemożliwości grawitacyjnego włączenia się do kanału zastosować rozwiązanie pompowe”, na wykreśleniu w § 25 pkt 3, który w sposób autorytatywny wprowadza selektywną zbiórkę odpadów oraz dodać załącznik Nr 7 do uchwały. Poprawimy podstawę prawną poprzez dopisanie brakujących dzienników urzędowych.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXV/157/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Saki, Koźliki, Puchły i Narew stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Jan Selwestruk powiedział: „Zbliża się rok szkolny, będą jeździć autobusy szkolne, a drogi są fatalne. Droga z Gorodczyna do Koźlik jest w złym stanie. Druga sprawa to taka, że patrzyłem jak moja wnuczka wstaje o 6 rano, wychodzi o 6.30 a przychodzi do domu o 16. Zabierają ją do szkoły jako pierwszą i ostatnią odwożą. Czy nie można zrobić tak, że w jedną stronę zabiera ją jako pierwszą i jako pierwszą odwożą, bo dziecko jest zmęczone.”

Radna Walentyna Timofiejuk powiedziała: „Do kiedy z „Wioski Internetowej” mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy gmin?. Czy gmina przystąpiła do projektu dotyczącego szerokopasmowego bezpłatnego Internetu dla osób niepełnosprawnych i osób korzystających z pomocy społecznej?”

Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „Do wypowiedzi radnego Selwestruka dodam, że naprawę dróg należałoby przeprowadzić na terenie całej gminy. Czy ta sama firma będzie dowoziła uczniów, czy trasy zostały takie same, czy zmienione?”

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz powiedział: „Ciągniki firmy „Rolmak” zniszczyły drogę Łosinka – Chrabostówka. Należałoby, żeby powiat wystąpił o obciążenie sprawcy.”

Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „W piśmie do powiatu należałoby też napisać o wycięcie drzew na drodze Ogrodniki – Białki.”

Radny Eugeniusz Gryniewicki powiedział: „Dobrze byłoby kupić kosiarkę do koszenia poboczy dróg.”

 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na interpelację Jana Selwestruk i na interpelację Mirosława Szelengowicza Wójt odpowiedział: „Mamy dwie równiarki, więc drogi gminne przed początkiem roku wyrównamy, do powiatu wyślemy pismo. Sprawę pierwszeństwa wyjazdów dzieci chciałbym pozostawić do załatwienia Pani Dyrektor szkoły, dlatego, że to ona uzgadnia trasy. Umowa z PKS Siemiatycze jest podpisana do 2012 roku. Oprócz dzieci PKS przewozi też pasażerów, więc nie potrafię odpowiedzieć, czy samodzielnie PKS mógłby zmienić trasy. Przyjrzymy się tej sprawie.”

Na interpelację Walentyny Timofiejuk Dyrektor GBP Anna Andrzejuk Sawicka odpowiedziała: „Bezterminowo.”

Na interpelację Walentyny Timofiejuk Wójt odpowiedział: „Nie, nie przystąpiła.”

Na interpelację Eugeniusza Dudzicza Wójt odpowiedział: „Za 70 m asfaltu na ul. Ogrodowej zapłaciliśmy około 70 tys. zł, podczas gdy za 1 km emulsji płacimy około 60 tys. zł. Nie stać nas na asfalt. Mamy natomiast możliwość ograniczania tonażu. Zgłosiłem na policję, że w Tyniewiczach Dużych łamany jest zakaz ograniczenia tonażu i 1 września mam wezwanie w tej sprawie na rozprawę w sądzie.”

Na interpelację Mirosława Szelengowicza Wójt odpowiedział: „Napiszemy.”

Na interpelację Eugeniusza Gryniewickiego Wójt odpowiedział: „W tym roku już jest późno, ponieważ należy już planować odśnieżanie, ale w przyszłym pomyślimy nad tym.”

 

Ad. 11. Wolne wnioski, informacje.

Sołtys wsi Cimochy Jan Poskrobko powiedział: „Chciałbym prosić radnego powiatowego, żeby zrobić coś z drogą Makówka – Hajdukowszczyzna do lasu, ponieważ topole już się zrastają i wszystko zasłaniają.”

Przewodniczący Rady przeczytał pismo z MSWiA informujące o zakończeniu prac nad analizą zapisu nazw miejscowości z terenu województwa podlaskiego. Pismo stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo radnej Joanny Szafrańskiej w sprawie sterylizacji suk. Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Przewodniczący Rady dodał: „Stanisław Korobkiewicz zebrał dane na temat kosztów sterylizacji i tak sterylizacja suk wynosi 300-500zł, a kotek 150zł. Można to zrobić w Białymstoku i Białowieży.”

Joanna Szafrańska powiedziała: „Nie wiedziałam pisząc to pismo, że nie jest to proste technicznie, ponieważ po zabiegu zwierzę musi być utrzymywane na antybiotykach przez kilka dni. Zwierzę sterylizowane musi mieć właściciela. Trzeba byłoby zmienić, że jeżeli ktoś wziąłby sterylizowane zwierzę i gwarantowałby opiekę, to gmina mogłaby sfinansować sterylizację.”

Wójt powiedział: „W związku z pismem radnej zainteresowaliśmy się nie tylko cennikiem, ale otrzymaliśmy też ofertę ze schroniska bezdomnych zwierząt z Białej Piskiej. Proponują wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymanie ich w schronisku za wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne bez względu na ilość odłowionych psów - cena do uzgodnienia, podpisywanie umowy na drodze bezprzetargowej lub przetargowej, schronisko prowadzi również wyłapywanie jednorazowe. Poprosiliśmy, aby przysłali umowę, w której jest zapis, że za odłowienie jednego psa na zlecenie schronisko pobiera tysiąc złotych. Natomiast proponują ryczałt miesięczny w wysokości 2500 zł brutto, czy złowią psa czy nie. Można byłoby zawrzeć umowę na trzy miesiące, szybko wyłapać psy i wtedy rozwiązać umowę, ale jest zapis w umowie, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zamawiający zobowiązuje się nadal łożyć na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Więc najlepszym rozwiązaniem jest zapłacić około tysiąca złotych za jednego odłowionego psa i nie ponosić więcej kosztów. ”

Przewodniczący Rady przeczytał pismo z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce dotyczące bezpańskiego psa w miejscowości Chrabostówka. Pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał podziękowanie z Parafii Prawosławnej w Łosince dla Rady i Wójta Gminy Narew. Pismo stanowi załącznik Nr 8  do protokołu.

 

Ad. 13. Zamknięcie obrad.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 11.05.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-09-15

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2009-10-13

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2009-10-13

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2009-10-13