Protokół Nr XXIV/09
Ad. 1. Otwarcie obrad.
XXIV Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 29 czerwca 2009 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.
Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 9.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 15 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.
 
Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.
Przewodniczący Rady przeczytał wniosek o zmianę porządku obrad stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.
Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
2.      Ustalenie porządku dziennego.
3.      Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.      Podjęcie uchwał:
-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;
-        w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010;
-        w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości Gorodczyno, Gorodzisko, Gradoczno, Hajdukowszczyzna i Trześcianka;
-        w sprawie podjęcia współpracy z Czerninskim Wiejskim Komitetem Wykonawczym Rejonu Brzeskiego (Republika Białoruś)
-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.
6.      Interpelacje i zapytania radnych.
7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.      Wolne wnioski, informacje.
9.      Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Narew.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.
Uwag do końca Sesji nie wniesiono.
 
Ad. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Wójt poinformował między innymi:
„Do 30 czerwca złożymy wniosek na dofinansowanie wodociągu Soce, Puchły, Cimochy, Rybaki, Hajdukowszczyzna oraz na przydomową oczyszczalnię ścieków w Trześciance na łączną kwotę około 2,5 mln zł. Inwestycje rozpoczniemy nie wcześniej niż w 2010 roku.
Chcemy dofinansować kwotą 15 tys. zł wybudowanie odcinka drogi emulsyjnej w okolicy Podborowiska na drodze powiatowej.
Rozpoczęliśmy remonty świetlic. Wykonany jest już remont świetlicy w Iwankach. Podpisałem już umowy na remont w Doratynce i Janowie. Chcemy robić też w Gradocznie i Gorodzisku i innych miejscowościach na ile wystarczy środków.
Wykonaliśmy remont elewacji budynku Urzędu Gminy.
Odbyły się Dni Narwi. Szkoda, że nie mogliśmy wszystkiego zaprezentować tak jak zostało zaplanowane z powodu ulewnego deszczu.
Razem z Przewodniczącym Rady złożyliśmy życzenia 100-letniej mieszkance Gminy Narew Paraskiewie Kurasz. Otrzymała życzenia od Wojewody i Premiera RP.
Uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu pustelni w Odrynkach. Jego Eminencja Sawa wydał dekret legalizujący powstanie tej pustelni. Ustalono tam święto Antoniego Pieczerskiego na dzień 15 września. Archimandryta Gabriel prosił o utwardzenie drogi dojazdowej przed tym terminem.
19 czerwca mieliśmy spotkanie w Białowieży z Ministrem Środowiska, który zaproponował, aby powiększyć Białowieski Park Narodowy z obecnych 10 tys. ha do 30 tys. ha. Powiększenie będzie obejmowało dwie gminy: Białowieżę i Narewkę. W Białowieży nie będzie nadleśnictwa, ponieważ wszystko będzie objęte ochroną. Natomiast w Narewce pozostanie częściowo Nadleśnictwo Browsk. Na około 60 tys. ha Puszczy Białowieskiej około połowa zostanie objęta ochroną. Prawdopodobnie około 140 leśników straci pracę, około sto osób znalazłoby zatrudnienie w Parku Narodowym, a pozostałe w kraju. Czy sprawa poszerzenia dojdzie do skutku zadecydują Rady Gmin Białowieża i Narewka. Będą tam przeprowadzone konsultacje. W zamian za zgodę na poszerzenie Parku Minister Środowiska proponuje dla całego Powiatu Hajnowskiego 90 mln zł dotacji z NFOŚiGW, 10 mln zł korzystnych pożyczek na udział własny. Można będzie z tego wydatkować środki na infrastrukturę środowiska, czyli np. wodociągi, oczyszczalnie ścieków, na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Nie powinniśmy za bardzo liczyć na te środki, ponieważ będzie się o nie starało Miasto Hajnówka na gospodarkę odpadami za kwotę około 40 mln zł poza tym w pierwszej kolejności środki przeznaczone będą dla gmin na terenie, których powiększono park. Poza tym o środki mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Program jest rozpisany na lata 2009-2014. Nie będą z niego finansowane drogi. Jeżeli kontrakt dojdzie do skutku, to pierwszych pieniędzy można się spodziewać w 2010 roku. Jesteśmy do tego przygotowani, ponieważ mamy gotowe projekty. Minister oferuje ponadto 11,3 mln franków szwajcarskich na wzrost dostępności komunikacyjnej. 1,5 mln zł Unia przeznacza na pomoc w przygotowaniu wniosków. W Starostwie Powiatowym ma powstać komórka organizacyjna, pomagająca gminom wypełniać wnioski, z którymi będą mogły skutecznie ubiegać się o dofinansowanie. Priorytetowo na tym terenie będzie traktowana budowa boisk tzw. „orlików”. Wspomniano też o gazyfikacji. Będzie ona uzależniona od ilości dostaw gazu zza granicy wschodniej. Jeżeli wynegocjowane zostanie zwiększenie ciśnienia wtedy będzie można myśleć o zaopatrzeniu Powiatu Hajnowskiego w gaz. W ciągu dwóch miesięcy od spotkania mają zakończyć się konsultacje, czyli pod koniec sierpnia powinniśmy coś wiedzieć. Prawdopodobnie to rady będą decydować jakimi inwestycjami się zająć. Stoimy przed szansą wymiany oświetlenia na energooszczędne, dokończenia wodociągowania i kanalizacji oraz termomodernizacją.
W dniach 10-11 czerwca br. trzyosobowa delegacja z naszej gminy przebywała w Gminie Czerni na Białorusi celem nawiązania przygranicznej partnerskiej współpracy w dziedzinach przemysłu, rolnictwa i handlu, kultury i sztuki, turystyki i sportu, lokalnego samorządu i ekologii. W poprzedniej linii finansowania INTERREG wymagana była współpraca przygraniczna, w związku z tym chcieliśmy oficjalnie mieć partnera zagranicznego, żeby można było skorzystać z pieniędzy unijnych na finansowanie naszych i ich inwestycji. Podpisaliśmy tam intencyjne porozumienie. Aby to porozumienie doszło do skutku to muszę mieć upoważnienie Rady, dlatego dzisiaj jest ta sprawa na sesji. Potem w języku polskim sporządzimy porozumienie, zaprosimy stronę Białoruską i podpiszemy. Gmina Czerni jest podobna do naszej: około 3 tys. mieszkańców, infrastruktura jest niezła, bardzo ładny budynek szkoły podstawowej, jest szkoła muzyczna. Współpraca może się odbywać m.in. przez wymianę kulturalną dzieci i młodzieży.
            Do 30 czerwca corocznie będziemy musieli zdecydować czy tworzymy fundusze sołeckie, czy nie. Na ten rok proponuję, żebyśmy odstąpili od tworzenia funduszy sołeckich, dlatego, że stojąc przed szansą wykonania wielu dużych inwestycji, gdzie będzie potrzebny nasz wkład własny, to fundusze sołeckie pochłoną około 100 tys. zł. Dzieląc na miejscowość średnio wyszłoby po około 2 tys. zł. Za tyle nic się nie wybuduje. Ten rok będzie okazją do przyjrzenia się jak fundusze funkcjonują, jak je wykorzystać, aby najlepiej spożytkować. Jest tak, że jeżeli jakaś miejscowość podejmuje inicjatywę to my jej nie odrzucamy, staramy się pomóc.
            Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłał do konsultacji wniosek o zmianę nazw miejscowości. Białoruskie Towarzystwo Historyczne wystąpiło do MSWiA z wnioskiem o zmianę nazw z tego powodu, że są one spolszczone, że historycznie nazywały się inaczej. Sprawa dotyczyła następujących miejscowości: Gorodczyno na Horodczyno, Gorodzisko na Horodzisko, Gradoczno na Hradoczna, Hajdukowszczyzna na Hajdakowszczyzna i Trześcianka na Trościanica. Konsultacje społeczne dały wyraz temu, że mieszkańcy nie chcą zmian.”
 
Ad. 5. Podjęcie uchwał:
-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Skarbnik poprosiła o uwzględnienie zmian do projektu uchwały zgodnie z przekazanym radnym nowym projektem uchwały.
Radny Andrzej Ostaszewski zapytał „Dlaczego jest wzrost wydatków na oświetlenie?”
Skarbnik odpowiedziała: „Był aneks do umowy który podniósł opłaty.”
Wójt powiedział: „Zakład energetyczny jest monopolistą, który narzuca swoje ceny.”
Walentyna Timofiejuk zapytała „Wyprawka szkolna jest dla podstawówki czy gimnazjum?”
Skarbnik odpowiedziała: „Na razie nie mamy wytycznych. Napisane jest dla uczniów.”
Dyrektor Publicznego Gimnazjum powiedziała: „Do tej pory było tylko dla uczniów szkoły podstawowej, od teraz również dla uczniów gimnazjum.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
 
-        w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Radny Mirosław Szelengowicz zapytał: „Jaki procent od podatku stanowi fundusz sołecki?”
Wójt odpowiedział: „Jest specjalny wzór do obliczania wysokości funduszu sołeckiego w zależności od dochodów i ilości mieszkańców, a nie od podatku.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
 
-        w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości Gorodczyno, Gorodzisko, Gradoczno, Hajdukowszczyzna i Trześcianka.
Wójt powiedział: „Przygotowana jest uchwała opiniująca wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rolą Rady jest tylko wydanie opinii. Ostateczną decyzję podejmie Minister.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
 
-        w sprawie podjęcia współpracy z Czerninskim Wiejskim Komitetem Wykonawczym Rejonu Brzeskiego (Republika Białoruś).
Wójt powiedział: „Pokazaliśmy pola, ma których będziemy współpracować.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
 
-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
 
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Jan Kononiuk powiedział: „Czy mieszkańcy Narwi dokładali do kanalizacji? Teraz, gdy przydomowa oczyszczalnia kosztuje około 3 tys. zł, to mieszkańcy będą musieli 2,5 tys. wyłożyć z własnej kieszeni.”
RadnyMirosław Szelengowicz powiedział: „Słyszeliśmy, że teraz nie ma co liczyć na żadne fundusze unijne na budowę dróg. Jak to będzie wyglądało u nas, bo jest to sprawa priorytetowa.”
RadnyJan Selwestruk powiedział: „Do którego miejsca będzie chodnik w Narwi na ul. Bielskiej?”
RadnyLeszek Gołowaczyk powiedział: „W Tyniewiczach trzeba dożwirować drogi, zrobić przegląd oświetlenia, zlikwidować dzikie wysypisko. W Narwi przy rzece trzeba zrobić boisko do siatkówki plażowej.”
RadnyMirosław Szelengowicz powiedział: „Skąd Narewka dostała 1 mln zł na promocję?”
RadnyAndrzej Ostaszewski powiedział: „Trzeba doprowadzić do porządku wszystkie ulice w Narwi: i żwirowe i asfaltowe.”
RadnaWalentyna Timofiejuk powiedziała: „Przystanek na osiedlu jest cały czas zalewany przez wodę, nie można z niego korzystać.”
RadnyJan Selwestruk powiedział: „Trzeba pomalować przystanek w Gorodczynie.”

 

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

            Wójt udzielił następujących odpowiedzi na interpelacje i zapytania:
Na interpelację Jana Kononiuk odpowiedział: „Zgadza się. Mieszkańcy Narwi nie płacili ponieważ mieliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej, a podłączenia robili na własny koszt. W tej chwili systematycznie wnoszą opłaty za ścieki. Przy przydomowych oczyszczalniach nie ma opłat. Jeżeli z ‘Kontraktu dla Puszczy’ będą jakieś środki na oczyszczalnie, to zrobimy wszystko by trafiły do beneficjenta.”
Na interpelację Mirosława Szelengowicza odpowiedział: „Przyjęliśmy taką strategię, że dofinansowujemy drogi powiatowe. Starać się o dofinansowanie unijne drogi gminnej w wysokości 50% to jest to samo, co dofinansować w połowie drogę powiatową.”
Na interpelację Jana Selwestruk odpowiedział: „Na razie do zakrętu, ponieważ tam sięga droga wojewódzka. Dalej zaczyna się droga powiatowa. Trzeba rozmawiać z powiatem o zmianie nawierzchni drogi i o chodniku.”
Na interpelację Leszka Gołowaczyka odpowiedział: „Gmina utrzymuje drogi gminne, na ile może daje dotacje powiatowi czy województwu. Drogi polne należą do Skarbu Państwa. Nie mamy obowiązku ich utrzymywać. Jeżeli mieszkańcy się zorganizują to gmina może pomóc, ale nie wyręczyć. Stan drogi żwirowej poprawiamy systematycznie. Na oświetlenie zwrócimy uwagę. Jeżeli chodzi o boisko to Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi składa projekt na budowę infrastruktury turystycznej, do którego zgłosiliśmy zapotrzebowanie na ponad 100 tys. zł. Mamy teraz pracowników interwencyjnych więc możemy doprowadzić do porządku piasek przy rzece i wkopać słupy. Takie inwestycje będzie można finansować z Leader’a.”
Na interpelację Mirosława Szelengowicza odpowiedział: „Gmina Narewka ma bardzo dużo terenów nad zalewem Siemianówka do sprzedaży. Nie mieli nabywców. Czekamy na to, aby Narew dojrzała do promocji: turyści pytają gdzie można przenocować i gdzie zjeść.”
Na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego odpowiedział: „Zrobimy tyle, ile damy radę własnymi siłami.”
Na interpelację Walentyny Timofiejuk odpowiedział: „Sprawa przystanku dojrzewa do tego, aby zburzyć stary i postawić nowy. Muszę naradzić się z pracownikami i na najbliższą sesję zaproponuję zmianę w budżecie i kupno wiaty przystankowej.”
Na interpelację Jana Selwestruk odpowiedział: „Gospodarka Komunalna zajmie się tym.”
  
Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.
Przewodniczący Rady przeczytał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informujące o przyznanych dotacjach na remonty zabytków. Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady przeczytał pismo z Nadleśnictwa Żednia w sprawie przebudowy dróg leśnych. Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Wójt dodał, że mieszkańcy zgłaszają potrzebę naprawy drogi przez las z Białek do Sak.
Sołtys Narew – Gnilica Ludmiła Zubrycka powiedziała, żeby zmienić nazwę ul. Poniatowskiego na Cerkiewną, ponieważ cały czas ta nazwa funkcjonuje.
Wójt powiedział, że należałoby przeprowadzić zebranie sołeckie i porozmawiać z mieszkańcami. Rada sołecka powinna złożyć formalny wniosek w tej sprawie, następnie trzeba będzie porozmawiać z mieszkańcami. W grę będzie wchodziła wymiana dowodów i praw jazdy.
Sołtys Ludmiła Zubrycka poprosiła też, aby zalać asfalt do cmentarza.
Sołtys wsi Waniewo powiedział, że potrzebna jest równiarka.
Wójt powiedział: „Każdy w obrębie swojego sołectwa widzi jak wyglądają drogi. Proszę zgłaszajcie do Kierownika GK lub sekretariatu potrzeby na bieżąco nie czekając na sesję.”
Radny Mirosław Szelengowicz powiedział, że na drogę Saki – Ancuty przed wyrównaniem trzeba nawieźć żwiru.
Alicja Sewastianiuk zapytała: „Kiedy wieś Istok czegokolwiek się doczeka. Potrzebna jest przebudowa wjazdu do wsi od strony Tyniewicz i naprawa drogi żwirowej w stronę Śliwowa.
Sołtys wsi Istok powiedział, że rozmawiał o tym z Wójtem i wszystko zostanie zrobione tylko trzeba poczekać.
Wójt powiedział: „Takie same problemy mają inne wsie, szczególnie tam gdzie jest bruk. Jedynym ratunkiem jest zrobienie rowów odwadniających i położenie asfaltu. Chciałoby się zrobić wszędzie, ale nie ma pieniędzy. Zaczynamy robić od największych skupisk ludności i powoli się posuwamy dalej. Jeżeli radni uchwalą, że Istok jest najważniejszy to będziemy tam robić. Nie spodziewam się, że w tej kadencji położymy asfalt w Istoku. Drogi będziemy dożwirowywać stale, tak aby mieszkańcy mogli z drogi stale korzystać.”
 
Ad. 9. Zamknięcie obrad.
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 10.40.
 
Protokolant:
Joanna Majewska
Przewodniczący obrad:
Eugeniusz Dudzicz
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-08-27

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2009-09-14

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2009-09-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2009-09-14