Protokół Nr XXI/09

 

XXI Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 23 lutego 2009 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXI Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 11.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz powitał radnych, Wójta Jakuba Sadowskiego, Z-cę Wójta Mariusza Żukowskiego, Skarbnik Gminy Halinę Niesteruk, przedstawicielkę PT KRUS w Hajnówce Eugenię Malinowską, sołtysów, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny – Jan Kononiuk przybył w trakcie obrad rady. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Dyskusja nad projektem herbu Gminy Narew.

6.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew za 2008 rok.

7.      Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Narew za 2008 rok.

8.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego;

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego;

-        w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2009 rok;

-        w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”;

-        w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2009 rok;

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2009-2015;

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.

9.      Przyjęcie planów pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy na 2009 rok.

10.  Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Narew na 2009 rok.

11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.  Wolne wnioski, informacje.

14.  Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XX Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielce PT KRUS w Hajnówce Eugenii Malinowskiej, która powiedziała, że w ubiegłym roku w Gminie Narew po raz drugi prowadzony był program „Zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”. Na szczeblu powiatowym odbyło się podsumowanie, na którym wręczono podziękowania osobom, które przyczyniły się do realizacji tego programu. Eugenia Malinowska wręczyła Wójtowi podziękowania, które stanowią załącznik Nr 2 do protokołu.

Wójt powiedział, że są to podziękowania zarówno dla Wójta jak i dla Rady Gminy.

 

Ad. 4.

Wójt poinformował między innymi:

Początek roku to podsumowanie roku ubiegłego i planowanie działań na rok bieżący. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku planował zrobienie chodnika od cerkwi w kierunku sklepu „Narmet” po jednej stronie. Uzgodniliśmy, że Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyasygnuje w tym roku kwotę 100 000 zł, a Gmina Narew 70 000zł i dokona rozbiórki chodnika. W ten sposób zrobiony będzie cały chodnik na ul. Bielskiej w Narwi.

Koncentrowaliśmy się na zimowych remontach dróg.

W tym roku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przystępuje do opracowania dokumentacji na chodnik w Trześciance. W przyszłym roku rozpocznie się jego realizacja.

W ramach Planu Odnowy Wsi chcieliśmy odremontować świetlicę w Trześciance. Koszt przygotowania projektu to 7 tys. zł. Projektant wyliczył, że koszt remontu świetlicy wyniósłby około 500-700 tys. zł. Po rozmowach ze strażakami z Trześcianki chcemy jedną część budynku powiększyć o 3,5 metra. Będzie to magazyn dla strażaków i zaplecze dla biblioteki.

Radna Joanna Szafrańska zapytała, czy będzie zrobiona elewacja. Powiedziała, że trzeba też zrobić dach, ponieważ przecieka.

Wójt wyjaśnił, że musi na to być przygotowany odrębny projekt.

Wójt poinformował, że Sąd nakazał Gminie hodowlę zwierząt inwentarskich Wiktora Szyszkiewicza, który przebywa w areszcie. Gmina nie dysponuje pracownikami, których można oddelegować do tego zadania, więc podpisaliśmy umowę z sąsiadem, któremu płacimy 300zł netto miesięcznie, oprócz tego kupujemy paszę. Gmina na drodze sądowej może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

W gminie kwitnie działalność kulturalna. Festyn w Łosince „Żywie jaszcze tradycja” spotkał się z gorącym przyjęciem.

Po sesji, gdy Rada zatwierdzi zmiany w budżecie udamy się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku, ponieważ chcemy zaciągnąć pożyczkę na modernizację oświetlenia. Realizację inwestycji modernizacji oświetlenia w całej gminie rozłożymy na dwa lata.

W tym roku planujemy remonty świetlic w Janowie, w Doratynce, w Iwankach – Rohozach, w Lachach oraz w innych miejscowościach, jeżeli pozwolą na to fundusze.

Zastępca Wójta powiedział, że uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Środowiska, które było poświęcone rozszerzeniu Białowieskiego Parku Narodowego na cały obszar puszczy. Na spotkaniu byli przedstawiciele samorządów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ekofunduszu oraz Lasów Państwowych. Spotkanie było przeprowadzone z inicjatywy Ministerstwa, więc samorządowcy spodziewali się jakichś propozycji z jego strony, które nie padły. Minister powiedział, że należałoby rozszerzyć Park Narodowy na obszar całej puszczy, ponieważ zbliża się 600-lecie istnienia Puszczy Białowieskiej. Minister wyraził chęć spotykania się z samorządowcami. Powiedział, że żadnych pieniędzy z budżetu Ministerstwa na rozszerzenie parku nie będzie. Próbował przekonać samorządy, że będzie wpływał na inne instytucje dysponujące funduszami. Gmina Narew początkowo nie była zaproszona na to spotkanie, więc należało delikatnie przypomnieć, że również na terenie naszej Gminy leży Puszcza Białowieska.

 

Ad. 5.

Wójt poinformował, że należałoby formalnie ustanowić herb gminy. Wójt przeczytał treść e-maila od białostockiego heraldyka Tadeusza Gajla: „Projektowanie herbów jest moim zawodem i zamiłowaniem jednocześnie. Cieszę się z propozycji współpracy. Gdy opracowywałem w 2003r. książkę o gminach województwa Wasza Gmina przysłała herb z kozłem. Czy coś się zmieniło? Jako miejscowość nie posiadająca praw miejskich do tego kozła zapewne nie mieliście praw, ale nie miałem kompetencji by się w to wtrącać. Teraz przypominam o tym dla jasności sytuacji. Ponieważ przy projektowaniu herbów najważniejsze są trzy sprawy to je na wstępie przedstawię. Koszt projektowania wynosi 1600 zł brutto. Zarząd gminy musi mieć świadomość stanu poparcia przez radę gminy. Herb musi być zatwierdzony przez MSWiA Komisję Heraldyczną i jest to trudność dla wielu nie do pokonania – ja ją biorę na siebie.” Wójt poinformował, że przesłaliśmy do heraldyka różne nasze propozycje, które mieliśmy od Pana Michała Filianowicza. W odpowiedzi Tadeusz Gajl odpisał: „Podstawowym, a przez prawo wymaganym warunkiem zatwierdzenia herbu jest akceptacja projektu przez MSWiA. W ich Komisji Heraldycznej zasiada kilkunastu historyków. Miasto Narew miało herb od prawie 500 lat, to było jedno z ważniejszych miast Podlasia. Nie ma możliwości odejścia od niego. Ale ponieważ mamy zrobić projekt gminy to jest możliwość dodania do elementu podstawowego jakiegoś graficznego komentarza tyczącego całej gminy. Ale to musi być element podporządkowany podstawowemu, dodanie żubra czy łodzi jako ilustracyjnych elementów w grę nie wchodzą (żubr i łódź to są osobne herby, które w tym wypadku nie mają żadnego uzasadnienia). Po podpisaniu umowy prześlę Państwu dwie propozycje, na których zaproponuje takie dodatki. Niemniej np. rzeka to w heraldyce jest wężyk, podobne to do falującej wstęgi, a nie realistyczny widok płynącej wody. Na ogól władze gmin (ale i powiatów czy województw także) nie mają rozeznania w heraldycznych zawiłościach i zasadach bo to bardzo wąska dziedzina i tylko kilkunastu fachowców od heraldyki jest w Polsce. Dlatego tak trudno herb w MSWiA zatwierdzić bez dobrej obsługi projektowej. Ministerstwo słusznie zajmuje takie stanowisko bo herby zostają na setki lat powinny więc także setki lat tradycji heraldycznej ziemi, której dotyczą, wykorzystywać. Odnoszę wrażenie, że na posiedzeniu Rady chcecie zatwierdzić zawartość herbu przed jego projektowaniem. To jest wadliwe podejście. Wstępnie to Rada może zatwierdzić wydatek na projektowanie, realizacje pochodne czyli koszty druku flagi, zrobienia w mennicy pieczęci (największy wydatek) dla Urzędu i Wójta. Następnie Rada może choć nie musi wybrać jedną z proponowanych wersji do dalszej realizacji. Relacje między Urzędem a Radą pozwalają zdecydować, kto wersję wybiera. Demokracja w sprawach niefinansowych jest bardzo kłopotliwa i czasami zbędna. Egzamin zdają konsultacje z najbardziej wpływowymi członkami Rady. Następnie wybrany i zrealizowany projektowo herb zostaje wysiany do MSWiA. Po zatwierdzeniu przez MSWiA Rada musi taki herb zatwierdzić osobną uchwałą. I dopiero wtedy wchodzi on w legalne użytkowanie. Praktycznie Rady zatwierdzają herb przed wysłaniem do MSWiA, ale to powoduje proceduralne kłopoty bo ministerstwo często daje wskazówki do poprawek, znika też bardzo przekonywujący argument, że herb zatwierdziło MSWiA. Procedura zatwierdzania herbu - od umowy z projektantem do zatwierdzenia przez MSWiA trwa od 5 do 12 miesięcy uwzględniając posiedzenia Rady i dyskusje lokalne. To tyle w sprawach formalnych.” Wójt dodał, że Gmina Narew powinna posługiwać się legalnym herbem. W ten sposób przygotujemy grunt dla przyszłych samorządów do nadania Narwi praw miejskich.

 

Ad. 6.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła Elżbieta Lewicka sekretarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad. 7.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krystyna Pawluczuk przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji za 2008 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Kononiuk przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za 2008 rok.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2008 rok.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2008 rok. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za przyjęciem sprawozdań głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2008 rok stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2008 rok stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

Ad. 8.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Skarbnik poprosiła o naniesienie w projekcie uchwały zmian. Zmiany w dochodach polegają na zmniejszeniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 300 000zł ze względu na korektę deklaracji firmy „Pronar”, na zmniejszeniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 200 000zł, na zwiększeniu subwencji ogólnej zgodnie z ostatecznym pismem z Ministerstwa Finansów o 498 621zł, na zmniejszeniu dochodów z dotacji na dokształcanie pracowników młodocianych na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o 3 000zł, na zwiększeniu niepotwierdzonej dotacji ze środków UE na wymianę oświetlenia ulicznego o 110 000zł. Zmiany w wydatkach polegają na zwiększeniu wydatków na budowę wodociągu Soce – Puchły o 457 000zł, na zwiększeniu wydatków związanych z opieką nad mieniem wg decyzji sądu o 5 000zł, na zwiększeniu dotacji celowej dla Województwa na przebudowę chodnika o 20 000zł, na zmniejszeniu wydatków na przebudowę drogi gminnej w Narwi o 56 000zł, na zwiększeniu wydatków na opracowanie jednostkowych planów przestrzennego zagospodarowania oraz studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego o 22 000zł, na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe o 30 000zł plus pochodne od wynagrodzeń, na zwiększeniu wydatków na elewację zewnętrzną budynku administracyjnego w Narwi o 55 000zł, na zwiększeniu wydatków na pochodne od wynagrodzeń o 1000zł, na zmianie klasyfikacji wydatków na remonty wiejskich budynków komunalnych, na zwiększeniu wydatków na zakup zestawu do ratownictwa drogowego OSP Narew o 11 000zł, na zwiększeniu wydatków na opłacenie dokumentacji wymiany stolarki okiennej w budynku szkolnym o 3000zł, na zwiększeniu wydatków na profilaktykę alkoholową o 10 114zł, na zwiększeniu wydatków na dotację celową przekazaną dla powiatu na wsparcie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce o 2466zł, na zwiększeniu wydatków na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne poza strefą ochrony konserwatorskiej w Narwi i Trześciance oraz w Łosince, Tyniewiczach Dużych i Małych o 100 676zł, na zwiększeniu wydatków na wymianę oświetlenia ulicznego w strefie ochrony konserwatorskiej w miejscowościach Narew i Trześcianka oraz w Narwi na ulicach Mickiewicza, Białowieska, Bielska o 222 324zł, na zmianie klasyfikacji wydatków wg zobowiązań za zajęty pas drogowy o 10 000zł, na zwiększeniu wydatków na drobne remonty wiejskich klubów, świetlic o 37 000zł, na zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji remontu świetlicy wiejskiej w Łosince o 69 383zł. Ponadto zmieniamy zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w 2009r. wprowadzając dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na remont świetlicy wiejskiej w Łosince i dla Powiatu Hajnowskiego na realizację zajęć rehabilitacyjnych oraz zmieniając kwotę dotacji dla Województwa Podlaskiego. Zmieniamy zadania inwestycyjne w 2009r. wprowadzając wymianę oświetlenia ulicznego. Zmieniamy załącznik przychody i rozchody gminy ze względu na zmianę pożyczki. Zmieniamy załącznik przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą 9 663 212zł po stronie dochodów oraz 11 466 885zł po stronie wydatków.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXI/132/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.

Zastępca Wójta poprosił o naniesienie zamian w projekcie uchwały polegających na wpisaniu kwoty 70 tys. zł oraz na wykreśleniu wyrażenia „(odcinek około 500m)”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXI/133/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.

Walentyna Timofiejuk zapytała, czy nie zmienia się kwota.

Wójt odpowiedział, że nie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXI/134/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2009 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krystyna Pawluczuk przedstawiła plan pracy komisji na 2009 rok.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXI/135/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2009 rok stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

-        w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”.

Zastępca Wójta wyjaśnił, że taką uchwałę podejmujemy corocznie, aby można było ogłosić konkurs na realizację zadań publicznych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXI/136/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok” stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

-        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2009.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXI/137/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2009 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2009-2015.

Starszy specjalista Andrzej Rusaczyk powiedział, że jest to trzeci plan. Jest on opracowywany po to, aby móc ubiegać się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszą inwestycją, na którą będziemy się ubiegać o dofinansowanie jest wymiana oświetlenia ulicznego. Odbyły się konsultacje z radnymi i sołtysami, zgłoszone zostały uwagi. Plan zawiera charakterystykę miejscowości, analizę zasobów, mocnych i słabych stron, priorytety rozwoju oraz są wymienione zadania do realizacji. W planie odnowy miejscowości Narew zostały ujęte 22 zadania. Na 8 zadań możemy ubiegać się o dofinansowanie z PROW-u, a na pozostałe z innych źródeł. 6 lutego br. odbyło się zebranie wiejskie, które przyjęło plan. Potrzebne jest jeszcze zatwierdzenie planu przez Radę Gminy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXI/138/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2009-2015 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Hajnowskiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXI/139/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Hajnowskiego stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

Ad. 9.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Kononiuk przedstawił plan pracy komisji na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz przeczytał plan pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz poddał pod głosowanie przyjęcie planów pracy komisji. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za przyjęciem planów głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

 

Ad. 10.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz przeczytał plan pracy Rady Gminy na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Rady. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za przyjęciem planu głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Plan pracy Rady Gminy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

 

Ad. 11.

            Radny Andrzej Ostaszewski zaproponował, żeby przed Urzędem Gminy powiększyć parking. Od strony Narwiańskiego Ośrodka Kultury zlikwidować płot i w tym miejscu zrobić parking.

            Radny Leszek Gołowaczyk zaproponował, aby wykorzystać wolne płytki chodnikowe do zrobienia chodnika do stacji paliw. Powiedział, żeby przygotować Plan Odnowy Miejscowości dla Tyniewicz Dużych.

Radny Jan Selwestruk powiedział, aby na wiosnę dożwirować drogi gminne.

Radny Jarosław Kiryłowicz powiedział, że przeczytał w prasie, że Gmina Narewka otrzymała 600 tys. zł na budowę dróg. Zapytał, czy u nas jest szansa na dofinansowanie.

 

Ad. 12.

            Wójt udzielił następujących odpowiedzi na interpelacje i zapytania:

Na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego odpowiedział, że rzeczywiście z miejscami parkingowymi jest kłopot. Propozycję radnego poddamy pod rozważenie.

Na interpelację Leszka Gołowaczyka odpowiedział, że rozmawiał na ten temat z Zarządem Dróg Wojewódzkich, aby to zrobili. Wyjaśnił, że stworzenie Planu Odnowy Miejscowości inicjują mieszkańcy wsi.

Na interpelację Jana Selwestruka odpowiedział, że dożwirowywać i równać drogi gminne będziemy na bieżąco.

Na interpelację Jarosława Kiryłowicza odpowiedział, że składaliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi do Odrynek i nie otrzymaliśmy pieniędzy, a wniosek Gminy Narewka przeszedł, stąd teraz to dofinansowanie. Zarząd Województwa Podlaskiego dofinansowuje 50% inwestycji. Remonty dróg powiatowych dofinansowujemy w 50%, więc wybraliśmy taką opcję remontów dróg powiatowych. Gmina Narewka zajmuje się drogami, ponieważ ma już za sobą problemy wodociągowania. My mamy jeszcze do zwodociągowania Puchły, Rybaki i Cimochy.

 

Ad. 13.

Sołtys wsi Cimochy zapytał, kiedy w Cimochach będzie wodociąg.

Wójt odpowiedział, że najwcześniej w 2010 roku.

Przewodniczący przeczytał prośbę Komitetu Pomocy dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kleszczelach o wsparcie finansowe. Pismo stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Wójt powiedział, że Parafia w Kleszczelach powinna się zwrócić o pomoc do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska ponieważ jest to teren naszego Powiatu. Gminy powinny wspólnie zastanowić się nad pomocą i zasilić konto Stowarzyszenia, z którego środki zostaną przekazane dla Parafii. Będę proponował takie załatwienie sprawy.

Przewodniczący przeczytał pismo Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania kursów autobusów. Pismo stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Wójt powiedział, że PKS co chce to robi i jeszcze chce od samorządu pieniądze.

Sołtys Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział, że skoro nie ma dotacji na remont ul. Piaski, to zostanie „odwalona lipa”, a tam jeździ ciężki sprzęt do firmy „Jan”. Powiedział, że lepiej trochę zaczekać, a może zdobędzie się pieniądze, żeby zrobić to konkretnie.

Wójt odpowiedział, że na wszystkich ulicach w Narwi jest emulsja, m.in. na ul. Ogrodowej, gdzie jeździ ciężki sprzęt.

Sołtys Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział, że jest za tym, aby czekać

Radny Andrzej Ostaszewski powiedział, że już czekaliśmy i wszyscy teraz narzekają że ul. Piaski nie jest zrobiona, a inne ulice są.

Wójt powiedział, że trzeba zrobić tę ulicę, aby jej mieszkańcy nie chodzili już po błocie i bruku. Polepszyć jakość drogi można w każdej chwili poprzez nałożenie jeszcze jednej twardszej warstwy. Droga na Plantę jest w całości bitumiczna, a jakie samochody po niej jeżdżą.

 

Ad. 14.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 12.30.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-03-27

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2009-04-01

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2009-04-01

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2009-04-01