Protokół Nr XXII/09

 

XXII Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 27 marca 2009 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXII Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 8.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny – Jerzy Sakowski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady przeczytał wniosek o zmianę porządku obrad stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;

-        w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew;

-        w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Urzędzie Gminy Narew;

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łosinka na lata 2009-2016;

-        w sprawie ogłoszenia V edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś;

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2009-2016;

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2009-2016.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.      Wolne wnioski, informacje.

9.      Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXI Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Wójt poinformował między innymi:

„Od piątku do niedzieli odbywały się w Białymstoku regionalne targi turystyczne, na których wystawiały się firmy z całej Polski, a przede wszystkim stowarzyszenia. Swoje stoisko miało m.in. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska i Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. Na tę okoliczność własnymi siłami przygotowaliśmy prezentację Gminy Narew, którą za chwilę przedstawimy. Jeżeli się spodoba to zrobimy około tysiąca egzemplarzy do rozpowszechniania.” Wszyscy uczestnicy sesji obejrzeli prezentację.

„Podpisaliśmy umowę z heraldykiem, który przygotowuje różne projekty herbu gminy. Na herbie będzie kozioł. Chcieliśmy, żeby był też element rzeki i puszczy.”

Radny Leszek Gołowaczyk zapytał: „Skąd wziął się kozioł?”

Wójt odpowiedział: „Kozioł to element historyczny herbu, którego pochodzenia nie znamy, ale który jest we wszystkich przekazach.”

Radny Andrzej Ostaszewski powiedział: „W herbie Gminy Narew trzeba, żeby byli flisacy.”

Wójt odpowiedział: „Był herb, na którym na górze widniał żubr, a na dole flisak, ale był to herb carski przypominający czasy zaborów, a więc nie przejdzie on w MSWiA. Herb z kozłem jest od setek lat złączony z Narwią. Nie możemy tylko znaleźć źródła, kiedy został zatwierdzony, dlatego chcemy zatwierdzić ponownie. Zebranym zostały przedstawione dwie wersje herbu. Wójt zaproponował, aby zostać przy wersji Nr 1, cyt.: „dlatego, że złoty kolor przypomina złotą erę Narwi, kiedy „żyłą złota” była rzeka oraz puszcza”.

 

Wersja nr 1

 

Wersja nr 2

Radny Leszek Gołowaczyk powiedział: „W Krakowie jest oryginał herbu Narwi, na którym jest narysowana sarenka ze złotymi rogami i kopytami.”

Wójt odpowiedział, że może przekazać dane kontaktowe do heraldyka, aby z nim tę sprawę przedyskutować.

Radna Walentyna Timofiejuk powiedziała, żeby jeszcze „pogrzebać” w dokumentach w sprawie wyglądu herbu.

Wójt odpowiedział: „Już to robimy od bardzo dawna.”

Wójt powiedział: „Rozstrzygnęliśmy przetarg na elewację budynku UG – wygrała firma „Fagro Dach” spółka jawna z Księżyna za kwotę 53 861,17zł brutto. Mieliśmy przygotowane w budżecie około 70 tys. zł. Startowało 7 firm.

Rozstrzygnęliśmy przetarg na dostawę 1400mp drewna – wygrała firma „Sorbus” z Michałowa za kwotę 140 980zł brutto.

Dzisiaj o godzinie 10.00 jest przetarg na remont ul. Piaski.

Złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW o pożyczkę na oświetlenie. Już wiemy, że nie dostaniemy tej pożyczki z powodu braku środków na ochronę powietrza. Przewidujemy jednak, że w związku z unijną dyrektywą nakazującą oszczędzanie energii będą przyznawane dotacje na modernizację oświetlenia ulicznego. W Narwi była delegacja z Ministerstwa Środowiska, żeby zorientować się jakie projekty inwestycyjne mamy opracowane i które z nich nadawałyby się do dofinansowania. Zgłosiliśmy tam projekty wodociągowe oraz oświetleniowe.

Zgłosiliśmy dzisiaj pod obrady projekt uchwały, która da możliwość pobierania opłat za wynajem świetlic. Dopilnujemy, aby wszystkie środki za wynajem danej świetlicy wróciły do tej świetlicy, aby można je było przeznaczyć na jej doposażenie.

Szykujemy wnioski do PROW na dofinansowanie oświetlenia i na remont świetlicy w Łosince. Na remont cerkwi cmentarnej w Łosince przygotowuje wniosek proboszcz Jerzy Kos, a na remont placu postojowego przy kościele – Ks. Zbigniew Niemyjski.

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” otrzyma środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego, ale na początek od członków żądają następujących składek: składki jednorazowej – 4500zł; składki rocznej – 1zł od mieszkańca w roku 2009 z możliwością obniżenia w latach następnych oraz pożyczki od gmin po 7-8 tys. zł. Trzeba będzie wygospodarować na ten cel około 15-16 tys. zł. Jeżeli chcemy pieniędzy z Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” to musimy zainwestować.

Został ogłoszony konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”, do którego mogą składać wnioski organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne. Kwota dotacji to maksymalnie 6 tys.zł, a wkład własny min. 25%. Wnioski można składać do 5 maja. Projekty z „Działaj Lokalnie” robiła już Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi poprzez Koło Przyjaciół Biblioteki. Na ten temat będzie szkolenie 7 kwietnia br. o godz. 13 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Złożyliśmy zamówienie na zakup równiarki drogowej ciągnikowej za 15 tys.zł. Pieniądze uzyskaliśmy ze sprzedaży długu Pana Stępniewskiego.

Odbyliśmy zebrania strażackie, na których zgłoszono wiele problemów.”

 

Ad. 5.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Skarbnik poprosiła o naniesienie w projekcie uchwały zmian. W załączniku Nr 1 zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z podatku od nieruchomości oraz z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym. W załączniku Nr 2 zmiany polegają na przeniesieniu nadwyżki środków z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg obowiązującej stawki na 2009 rok, na zwiększeniu wydatków na dodatki płacowe pracownikom socjalnym, na zmianie klasyfikacji wydatków na dotację dla powiatu na wsparcie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, na przeniesieniu nadwyżki środków z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg obowiązującej stawki na 2009 rok, na zwiększeniu wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości. Budżet po zmianach zamknie się kwotą po stronie dochodów 9 803 568 zł, a po stronie wydatków 11 607 241 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 1 803 673 zł zostanie pokryty wolnymi środkami 1 018 228 zł i pożyczką 785 445 zł.

Walentyna Timofiejuk zapytała, czy teraz pieniądze na zadania sportowe będą w NOK-u?

Wójt odpowiedział, że są problemy z rozliczeniem dotacji z roku ubiegłego i dlatego zadania sportowe będą teraz realizowane w NOK-u.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/140/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew.

Zastępca Wójta powiedział, że takie regulaminy uchwalaliśmy co roku. Ustawodawca zmienił prawo w ten sposób, że regulamin należy uchwalić raz. Ustawa nałożyła obowiązek, aby regulamin jeszcze raz uchwalić. Przygotowaliśmy taki regulamin jak był do tej pory. Zastępca Wójta zgłosił poprawkę do uchwały polegającą na zmianie w § 4 uchwały wyrażenia „od 1 lutego 2009r.” na „od 1 stycznia 2009r.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXII/141/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Urzędzie Gminy Narew.

Wójt powiedział, że po uchwaleniu uchwały będzie wydane zarządzenie określające wysokość opłat za wynajęcie świetlic wiejskich. Zapytał zebranych jakie miałyby być to kwoty.

Zebrani zaproponowali, żeby za wynajęcie świetlicy na stypę pobierać opłatę w wysokości 50zł, a na inną uroczystość – 100zł. Wójt wyjaśnił, że sprawa nie dotyczy świetlic, którymi opiekują się Gminna Biblioteka Publiczna oraz Narwiański Ośrodek Kultury.

Skarbnik wyjaśniła, że po podjęciu uchwały zostanie założone konto w banku i każdemu sołtysowi przekazany numer tego konta.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/142/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Urzędzie Gminy Narew stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łosinka na lata 2009-2016.

Wójt powiedział: „Po uchwaleniu Planów Odnowy Miejscowości dla Narwi, Łosinki i Trześcianki zostało zorganizowane szkolenie, na którym dowiedzieliśmy się, że niektóre zapisy zawarte w planach są nieprecyzyjne. Dlatego dzisiaj znowu uchwalamy trzy zaktualizowane plany.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/143/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łosinka na lata 2009-2016 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

-        w sprawie ogłoszenia V edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/144/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia V edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2009-2016.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/145/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2009-2016 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2009-2016.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/146/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2009-2016 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad. 6.

            Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „Szczegółowo mówi się o wykonaniu budżetu gminy za 2008 rok. Nie mogłem jednak trafić na infrastrukturę, a dokładnie na drogi. Co będzie się robiło z jakich rozdziałów i działów, z jakich funduszy będziemy korzystać? Przez kilkanaście lat nie było takiej złej sytuacji drogowej, napływają skargi od kierowców dowożących dzieci i kto wie, czy na jesieni nie staniemy przed dylematem kupowania autobusów i zajmowania się dowozem, czy firma nie zrezygnuje. Byłem w Starostwie Powiatowym i zgłosiłem zły stan dróg. Starosta z kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych osobiście przejechali naszymi drogami i następnego dnia kierownik ZDP telefonował, że faktycznie stan dróg jest bardzo zły. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, wybrać sprawy priorytetowe. Wszystko jest potrzebne, ale w tej chwili jakość i stan dróg jest opłakany. Moja propozycja jest taka, że mamy środki wydzielone na oświetlenie rozłożone na lata, oszczędność możemy zrealizować w ten sposób, że oświetlenie można wyłączyć w określonych godzinach, można ograniczyć ilość żarówek we wsi. Zaoszczędzone środki skierować na drogi. Samo kupienie równiarki sprawy nie załatwi. W tym roku potrzeba będzie nawożenia.”

            Radny Andrzej Ostaszewski powiedział: „Do wypowiedzi radnego Szelengowicza chciałbym jeszcze dodać żwirowe narewskie ulice, żeby przed puszczeniem równiarki podsypać je żwirem, albo wcale nie puszczać sprzętu.”

Radny Jan Selwestruk powiedział: „Drogi robione są na miękko. Do żwirówek potrzebne jest przejechanie wałem i ubicie żwiru.”

Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „Mieszkam na pograniczu dwóch gmin. Podstawą jest sposób robienia drogi. Droga musi być wzniesiona pośrodku ze spadkiem po bokach. Na jesieni tak były robione drogi w Gminie Michałowo, a teraz woda obciekła i drogi są suche i czyste.”

 

Ad. 7.

            Wójt udzielił następujących odpowiedzi na interpelacje i zapytania:

Na interpelację Mirosława Szelengowicza odpowiedział: „Całkowicie się zgadzam z wypowiedzią radnego, takiej tragedii na drogach jeszcze nie miałem. Pani Prezes RSP z Trześcianki zgłosiła wczoraj, że nasz bus dowożący dzieci kilkakrotnie ugrzązł w okolicach Sak i trzeba go było ciągnikiem wyciągać. Dzwoniłem do Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych, który powiedział, że jeżeli sypnie się żwiru na to miejsce to zrobi się jeszcze większe jezioro. Nie przypadkowo kupuję doczepianą do ciągnika równiarkę, dlatego że będziemy jak najwięcej dróg równać. Po niedzieli skieruję maszyny na drogi. Będziemy wozić żwir. Trudna sytuacja jest na drodze do Cis i Paszkowszczyzny, w okolicach Sak i na drodze z Przybudek do Podborowiska. W tym roku robimy około 5 km dróg, to nie jest mało, ale jest to kropla w morzu. Dlatego też nie naciskamy na oświetlenie. Wiem jaka jest droga z Iwanek do Ogrodnik. Jeżeli powiat zdecyduje się robić tę drogę, to dołożymy swój wkład, ale jest to droga powiatowa i do nich należy decyzja. Jeżeli chodzi o dotacje unijne to jesteśmy na bieżąco. Sekretarz Mariusz Żukowski jest członkiem Komitetu Monitorującego.”

Sekretarz Mariusz Żukowski powiedział: „Należy głośno i wyraźnie powiedzieć, że w tej kadencji wieś podlaska jest już odcięta od dofinansowania na drogi. Jestem w Komitecie Monitorującym. Jest to ciało, które nadzoruje Urząd Marszałkowski jak wydaje środki, Marszałek Komitetowi składa sprawozdanie. Wbrew temu, co mówi się w mediach środków jest bardzo mało. Na przedostatnim posiedzeniu Komitetu zgłosiłem protest, kiedy kazano nam zatwierdzać strategię promowania funduszy europejskich. Rozsierdziło samorządowców to, że każe się promować środki europejskie, kiedy one są wystarczająco wypromowane przez media. Trzeba jasno i wyraźnie mówić, że tych środków nie ma, że jest ich mało i informować na jakich zasadach i to może je dostać, czyli rzetelnie informować, a nie promować. Są one już wystarczająco wypromowane. W tej kadencji na drogi dla gmin wiejskich był tylko jeden konkurs. Na około 120 gmin Województwa Podlaskiego dostała co trzecia gmina. Jeżeli gminy składają po trzy, cztery wnioski, a dostaną na jeden, to jakie problemy tym rozwiążą: w jednej wsi? W naszej gminie jest 48 miejscowości. Nie ma możliwości zdobycia środków na drogi. Gminy są pozostawione same sobie. Są środki na inne sprawy, ale na rzeczywiste potrzeby nie ma. Do końca marca jest termin na składanie wniosków na tzw. odnowę wsi. Nie są tam przewidziane duże sprawy tylko takie jak naprawa chodnika, czy naprawa świetlicy. Nie ma tam np. konkursów na kanalizację, wodociągi, czy drogi. W tej kadencji na drogi już konkursu nie będzie. W następnej kadencji będzie jeszcze jeden konkurs i to wszystko. Środki są przesunięte na duże inwestycje: na drogi krajowe i wojewódzkie.

Na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego, Jana Selwestruka i Mirosława Szelengowicza Wójt odpowiedział: „Przyjmuję te uwagi i zastosuję się do nich. Jeżeli nie puści się sprzętu, to będzie dziura na dziurze. Przejechanie równiarką trochę pościna wzgórki i wyrówna drogę. Będziemy dożwirowywać, tym bardziej, że żwir przyda się jako podkład pod twardą nawierzchnię. Proszę o kontakt ze mną w tych sprawach także poza sesją.”

 

Ad. 8.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.

 

Ad. 9.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 9.15.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-05-07

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2009-05-07

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2009-05-07