Protokół Nr XXIII/09

 

XXIII Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 23 kwietnia 2009 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 8.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny – Jarosław Kołnier, Jan Kononiuk (przybył w trakcie obrad). Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Wójt poprosił, aby informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2008r. umieścić przed sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2008 rok – wystąpienie Wójta Gminy.

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym w tym podjęcie przez Radę Gminy decyzji w sprawie przystąpienia do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Dubiażyn.

5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2008r.

6.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2008 rok – wystąpienie Wójta Gminy.

7.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;

-        w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

8.      Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Narew za 2008 rok.

9.      Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Narew.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.  Wolne wnioski, informacje.

13.  Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Wójt poinformował między innymi:

„Rozstrzygnięty został przetarg na budowę ul. Piaski. Wygrała firma „Budomost” za kwotę 139 884,57zł. Można się spodziewać, że w pierwszej połowie roku ul. Piaski będzie już utwardzona.

Trwa nabór wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z Gminy Narew wpłynęło do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 4 wnioski: Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi na utwardzenie parkingu, Parafii Prawosławnej w Łosince na remont kaplicy cmentarnej, Gminnej Biblioteki Publicznej na remont świetlicy w Łosince oraz Gminy Narew na wymianę oświetlenia ulicznego w centrum Narwi i Trześciance. Dofinansowanie mogą otrzymać trzy wnioski. Wniosek Gminy Narew mógłby otrzymać dofinansowanie w wysokości do 40% kosztów, ponieważ koszty podatku VAT nie są kosztami kwalifikowanymi, dlatego wycofaliśmy nasz wniosek. Wniosek ten i tak nie rozwiązuje w całości problemu. W przyszłym roku złożymy wniosek na całość.

Zaktywizowały się jednostki gminne w pozyskiwaniu środków: Zespół Szkolno – Przedszkolny i Publiczne Gimnazjum korzystają ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zajęć. Ze środków zewnętrznych korzystała też Gminna Biblioteka Publiczna oraz Narwiański Ośrodek Kultury.

Rozliczyliśmy dotację przekazaną dla LKS „Iskra” na upowszechnianie sportu na terenie Gminy Narew. W związku z tym, że przedłożone rozliczenia budziły nasze zastrzeżenia i uwagi powołałem komisję, która przeprowadziła kontrolę wydatków i na przyznane 30 tys. zł komisja uznała, że wydatkowano zgodnie z umową 18 256zł, w związku z tym zmuszeni zostaliśmy zażądać zwrotu 11 743zł jako niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami. Pieniądze publiczne podlegają ostrym regułom rozliczenia.

Gospodarka Komunalna naprawia drogi i przepusty. Powiat rozpoczął prace na drodze Chrabostówka – Kutowa, na którą przekazaliśmy dotację.

Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego zleciłem wykonanie podkładów geodezyjnych i projektu na drogę w Ancutach.

Zamierzamy otynkować budynek wiejski w Iwankach, w Gradocznie oraz zmienić pokrycie dachowe w Doratynce i w Janowie. Gdy rozpocznie się nabór wniosków z Leader’a+ to złożymy na przekrycie świetlic w Chrabostówce, Kutowej, Kowele, Gorodzisku i Makówce, które są przykryte eternitem. Na świetlicę w Trześciance jest robiony oddzielny projekt, trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Przy świetlicy w Trześciance wybudujemy przydomową oczyszczalnię ścieków. Pomoże to nam przy ubieganiu się o dofinansowanie na wodociąg.

Urząd Marszałkowski wystąpił o wypełnienie deklaracji do jakiego zakładu zagospodarowania odpadów chciałaby należeć nasza gmina. (Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). Należymy do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, który został stworzony po to, aby to składowisko zbudować, odprowadzamy tam składki. W związku z tym logicznym jest, że należymy do ZZO Dubiażyn. Nasze wysypisko będzie funkcjonować, co najmniej do 2015 roku. Inne gminy mają z tym problemy.”

Wójt powitał na sesji nowopowołanego Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce Arkadiusza Bielawskiego oraz wyraził radość, że Komendantem został Hajnowianin.

 

Ad. 5.

            Przewodniczący Rady udzielił głosu Arkadiuszowi Bielawskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Hajnówce, który powiedział:

            „W 2008r. na terenie Gminy Narew popełniono 83 czyny przestępcze. 27 czynów popełniono w miejscowości Narew, co stanowi 35,5% stwierdzonych czynów. Największy odsetek czynów przestępczych stanowią przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (50 czynów, co stanowi 62,2% ogółu popełnionych czynów). Odnotowano trzy wypadki drogowe, zatrzymano 47 nietrzeźwych kierujących (26 w Narwi i 21 na terenie gminy). Stwierdzono 2 czyny dotyczące znęcania się nad rodziną, zostały skierowane do sądu akty oskarżenia. Stwierdzono 9 czynów kradzieży mienia (2 w miejscowości Narew, 7 na terenie gminy). Wykryto 4 sprawców tych przestępstw. Stwierdzono 8 przestępstw kradzieży z włamaniem (5 w miejscowości Narew, 3 na terenie gminy). Wykryto 5 sprawców tych czynów. Popełniono 10 czynów dotyczących uszkodzenia mienia. Wykryto 3 sprawców. Wykroczeń zanotowano 118. Było szereg wykroczeń mniejszej kategorii, które zostały rozliczone mandatowo lub pouczeniem sprawców. W 33 przypadkach prowadzone postępowania wyjaśniające dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym, które zakończyły się przesłaniem do sądu grodzkiego z wnioskiem o ukaranie. Przeprowadzono 30 postępowań dotyczących kradzieży mienia, 14 czynów zniszczenia mienia. W 11 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu natomiast w 19 nie zdołano ustalić sprawców wykroczeń. Z pozostałych wykroczeń zostało sporządzonych 16 wniosków o ukaranie za zakłócanie porządku publicznego, 2 wnioski za czyny nieobyczajne, 2 wnioski za nielegalne pozyskanie drewna z lasu, 3 wnioski za bezzasadne wezwanie policji, 2 wnioski z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 3 dotyczące zaśmiecania gruntów leśnych i rolnych niedozwolonego wypasu zwierząt i kilka wniosków dotyczących niedopełnienia obowiązku meldunkowego i działalności gospodarczej bez zgłoszenia. W 2008r. odnotowano 84 interwencje (63 to interwencje domowe, 21 w miejscach publicznych i innych miejscach). 20 interwencji było przeprowadzonych w miejscowości Narew, a 64 na terenie gminy. W związku z tym, że bardzo dużą część stanowią czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji będziemy starali się uświadamiać obywatelom, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym stanowi zagrożenie dla kierujących jak  i innych osób.”

Radny Mirosław Szelengowicz zapytał: „Jakie uprawnienia mają funkcjonariusze  straży granicznej? Jak się zachować podczas zatrzymania w dzień lub w nocy?”

Komendant Powiatowy Policji Arkadiusz Bielawski odpowiedział: „Są to umundurowani funkcjonariusze, których polecenia należy wykonywać.”

Radny Jan Selwestruk zapytał: „Jak zachować się, kiedy jedzie się samemu przez las i zatrzymuje nas policja? Czy osobie pod wpływem alkoholu, która idzie i prowadzi rower grożą takie same sankcje jak kierującemu samochodem?”

Komendant Powiatowy Policji Arkadiusz Bielawski odpowiedział: „Najlepszym wyjściem z sytuacji, które nie rodziłoby żadnych konsekwencji byłoby przejechanie, a następnie zatrzymanie się, zatelefonowanie pod 997 i zapytanie dyżurnego, czy w tym rejonie był patrol. Dyżurny przekaże patrolowi, że kierujący miał obawy i że czeka w miejscowości. Za prowadzenie roweru odpowiedzialność nie grozi, chodzi o jazdę rowerem.”

Wójt powiedział: „Podnosiliśmy już temat powrotu posterunku do Narwi. Narew liczy ponad 1500 mieszkańców, są spełnione warunki lokalowe, w firmie „Pronar” zatrudnionych jest około 1000 przyjezdnych osób. Na zebraniu wiejskim w Narwi mieszkańcy zgłosili potrzebę zapobiegania brawurze kierowców dojeżdżających do pracy, prosili o ułożenie progów zwalniających. Są miejsca w Narwi, gdzie starsi mieszkańcy boja się spać, ponieważ młodzież wracająca z dyskoteki łomocze do drzwi. Zapaliliśmy światło uliczne na całą noc. Istnienie posterunku w Narwi znacznie złagodziłoby ten problem. Narew ponadto jest na trasie przelotowej z Białegostoku do Białowieży. Stąd prośba, aby rozważyć kwestię posterunku w Narwi i porównać stopień zagrożenia w Narwi i np. Narewce czy Białowieży.”

Komendant Powiatowy Policji Arkadiusz Bielawski odpowiedział: „W tej kwestii nie mogę zająć jednoznacznego stanowiska ponieważ jestem na tym stanowisku szósty dzień. Szczegółowo przeanalizuję, to o czym powiedział Pan Wójt i wtedy mogą zapaść ewentualne decyzje. Zanim to się stanie, to przynajmniej w części problemy może pomóc rozwiązać wsparcie finansowe dla policji na dodatkowe służby, czy na paliwo. Ten rok jest szczególnie trudny dla policji, są cięcia.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Z tego co mi wiadomo, to na pięciu policjantów, którzy obsługują gminy Hajnówka, Narew i Czyże jest jeden samochód i limit 2 tys. km, podczas gdy w Gminie Zabłudów jest to 5 tys. km na miesiąc. Policjanci są przez to uwiązani.”

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Ludzie zgłaszają, że w Narwi mieszka pani, która, gdy wypije, dzwoni na policję. Policjanci zaraz przyjeżdżają, a mówi się, że policja nie ma paliwa. Żadne konsekwencje wobec tej osoby nie są wyciągane.”

Asp. sztab. Mikołaj Laszkiewicz odpowiedział: „Rzeczywiście kilkakrotnie zdarzyło się, że interwencje były nieuzasadnione. Sporządziliśmy wnioski do Sądu Grodzkiego o ukaranie za bezzasadne interwencje. Sąd Grodzki wymierza grzywnę i może zasądzić nawiązkę na rzecz Komendy Policji. Każde zgłoszenie obywatela przyjmujemy i musimy reagować. Później okazuje się, że osoba była pijana i podstawy interwencji nie było. Korzystając z okazji chciałbym zapytać o oczekiwania wobec dzielnicowych i uwagi do ich pracy. Limity kilometrów wymienione przez radnego rzeczywiście obowiązują, dzielnicowi z Gminy Czyże i Gminy Narew korzystają z jednego radiowozu i limit wynosi wówczas 1 tys. km, a nie ma służby dzielnicowego z Narwi, żeby nie był w terenie. Nie są to limity tzw. twarde, nie ma czegoś takiego, że dzisiaj wykorzystaliśmy więc jutro nie jedziemy.”

Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „Kilka lat temu, gdy były problemy z przybyszami ze wschodu, były one zgłaszane pod nr 997. Nie było żadnego odzewu. Na jedno ze zgłoszeń dzielnicowy przyjechał po kilku dniach. Czy jest prowadzony rejestr, gdzie można sprawdzić, kto odbierał dany telefon, o której godzinie itp. ponieważ mieszkańcy zarzucają, że zgłoszenia nie było.”

Komendant Powiatowy Policji Arkadiusz Bielawski odpowiedział: „Oczywiście jest możliwość sprawdzenia. Wiadomo, kto pełnił służbę danego dnia, kto pełnił obowiązki dyżurnego i jakie czynności powinien podjąć.”

Wójt powiedział: „Chciałbym dodać, że Rada Gminy Narew sponsoruje telefon dla dzielnicowego Mikołaja Laszkiewicza, z którym bardzo dobrze układa się nasza współpraca.”

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz podziękował za przybycie na sesję i życzył sukcesów na nowym stanowisku.

 

Ad. 6.

            Wójt powiedział: „Sprawozdanie z wykonania budżetu wszyscy radni otrzymali. Na początku roku planujemy wartości pewne, a przez cały rok budżet poprawiamy, żeby zrobić jak najwięcej i dobrze zakończyć rok. Stosuję zasadę, żeby na „byle co” pieniędzy nie wydawać, żeby zachować gminę w jak najlepszej kondycji. Ma to znaczenie, gdy pojawiają się fundusze unijne, a my mamy zdolność kredytową. Tak było ze stacją uzdatniania wody w Narwi: jeszcze nie skończyliśmy kanalizacji, gdy otrzymaliśmy na nią środki. W 2008 roku na początku planowaliśmy dochody w kwocie 8 mln 24 tys. zł, potem zwiększaliśmy do 9,5 mln zł, a po rozliczeniu okazało się, że osiągnęliśmy dochody 10 173 887zł, czyli 107% w stosunku do planowanych dochodów. Wydatki planowaliśmy w wysokości 8 mln 167 tys. zł, do końca roku zwiększyliśmy do 10 mln, zaś ostatecznie zrealizowaliśmy 9 551 491zł, co stanowi 91% planu. Jeżeli wszystkie zaplanowane zadania są zrealizowane, a wydatków wszystkich nie poniesiono to znaczy, że  zaoszczędziliśmy, że jest korzystnie. Generalnie kwota dochodów przekroczyła kwotę wydatków na koniec roku o 622 tys. zł. Wykonaliśmy następujące inwestycje: droga dojazdowa w Narwi od cmentarza prawosławnego w kierunku drogi do Ancut za kwotę 102 357 zł, w tym otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dotację 50 tys. zł. Opracowaliśmy dokumentację na wodociąg do Puchów oraz dokumentację wodociągowo – kanalizacyjną ulic Polna, Ogrodowa, Gnilica za kwotę 90 tys. zł. Przekazaliśmy dotację celową w kwocie 47 tys. zł na budowę chodnika przy ul. Bielskiej. W tym roku podpisaliśmy porozumienie i możemy się spodziewać, że chodnik zostanie zakończony. Przekazaliśmy dotację celową dla Powiatu Hajnowskiego w kwocie 200 tys. zł na projekt drogi Białki – Iwanki oraz na położenie asfaltu do granicy powiatu na drodze Narew – Planty oraz na drodze Łosinka – Kutowa. W sumie około 4 km dróg. Wykonaliśmy remont ulicy Ogrodowej. Zrobiliśmy dokumentację ulicy Żeromskiego, z którą chcemy ubiegać się o dotację z tzw. „schetynówki”. Zrobiliśmy dokumentację ulicy Piaski i już jesteśmy po przetargu. Wykonaliśmy remonty dróg do cmentarzy w Tyniewiczach i Łosince za łączną kwotę 70 tys. zł. Adaptowaliśmy budynki po straży pożarnej w Gradocznie i Iwankach. Wykonaliśmy remonty świetlic w Tyniewiczach, Gorodczynie, Ogrodnikach i Krzywcu. 56 400zł wydaliśmy na zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania, wydatkowaliśmy środki na prace geodezyjne, na remont budynku urzędu gminy, opłaciliśmy dwie iluminacje cerkwi w Łosince i Puchłach. Gmina może się zadłużyć do 60% budżetu. Zadłużenie nasze to 10,65%. Mamy dobrą kondycję finansową. Zadłużeni jesteśmy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 976 tys. zł z możliwością umorzenia części oraz w Fundacji Wspomagania Wsi na 52 412zł. Gdyby był mocniejszy budżet oczywiście można byłoby zrobić więcej. Budżet utrzymaliśmy w kondycji, a zadania wykonaliśmy wszystkie.”

 

Ad. 7.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady przeczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Narew wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2008 rok, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu, Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Narew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu, opinie komisji Rady Gminy Narew w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 rok, które stanowią załączniki Nr 5- 7 do protokołu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, który stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIII/147/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Skarbnik powiedziała, że dochody zwiększamy o 265 319zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 251 429zł, z tytułu zwiększenia dotacji na zadanie zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego o 5 264zł, z tytułu zwiększenia dochodów z usług z gospodarki ściekowej o 8 626zł. Wydatki zwiększamy na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o 251 429zł, na różne opłaty i składki (składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska) o 8 626zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o 5 264zł. Budżet po tak dokonanych zmianach zamknie się po stronie dochodów kwotą 10 068 887zł, a po stronie wydatków 11 872 560zł. Niedobór budżetowy w wysokości 1 803 673 zł zostanie pokryty wolnymi środkami 1 018 228 zł i pożyczką 785 445 zł.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIII/148/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

-        w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Zastępca Wójta powiedział: „Taka uchwała obowiązuje od 2003 roku. Uchwałę należy opublikować w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Pensum nauczycielskie wynika z przepisów i wynosi 18 godzin, natomiast Rada Gminy uchwala pensum dla innych stanowisk takich jak pedagog szkolny oraz w sytuacjach gdy nauczyciel uzupełnia pensum innymi godzinami tzn. łączy etat np. pracą w bibliotece lub w przedszkolu. Kompetencją Rady jest ustalenie jakie miałoby być to pensum. Uchwała jest powtórzeniem poprzedniej, była konsultowana z dyrekcją szkoły.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Z czego wynika 12 godzin dla kierownika świetlicy?”

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Alina Ostaszewska odpowiedziała: „12 godzin dla kierownika świetlicy jest już od lat, od kiedy powstała świetlica. To wynikało z ilości grup, z ilości dzieci i z ilości żywiących się w szkole. W tej chwili zwiększyła się ilość dzieci, dojeżdżających dzieci jest połowa, żywiących się jest więcej, kierownik świetlicy obsługuje nie tylko szkołę podstawową, ale też gimnazjum i przedszkole. Kierownik świetlicy nie może mieć 18 godzin pensum, ponieważ nie mógłby być kierownikiem. Kiedyś było to uregulowane w ustawie Karta Nauczyciela, obecnie ustala to rada gminy.”

Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „Radni nie są kompetentni w tych kwestiach. Powinno to być w gestii dyrektora szkoły.”

Wójt odpowiedział: „Jest wiele takich spraw, w których zgodnie z przepisami prawa musi decydować rada gminy.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIII/149/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad. 8.

Zastępca Wójta powiedział: „Tradycyjnie przy okazji sesji sprawozdawczej omawiamy uchwały. Na dzisiejszej sesji były szeroko omawiane sprawy finansowe. Procent uchwał dotyczących finansów jest bardzo duży. W 2008 roku zostało uchwalonych 67 uchwał z czego 1/3 dotyczy finansów. System wykonania uchwały polega na tym, że po sesji Wójt wydaje zarządzenie, które bardzo szczegółowo określa odpowiedzialność za wykonanie tej uchwały: określony jest z imienia i nazwiska pracownik, ustalony termin wykonania i nadzór. W 2008 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w sprawie lasów ochronnych. Nadleśnictwa przesłały wnioski o rozszerzenie lasów ochronnych o około 400 hektarów. Minister Środowiska podjął decyzję niekorzystną dla nas, tzn. rozszerzył lasy ochronne, co powoduje ograniczenia gospodarki leśnej oraz niekorzystne skutki finansowe dla gminy, ponieważ jest o połowę niższy podatek leśny, co przekłada się na kilkanaście tysięcy złotych mniej wpływów rocznie. W 2008 roku podjęliśmy uchwałę o zwolnieniach podatkowych dla budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Nie możemy informować o kwotach udzielonych ulg, ponieważ jest to objęte tajemnicą podatkową. Możemy jedynie przekazać, że gmina zwolniła ponad 10 tys. m2 budynków z podatku. Dużą grupę uchwał (około 10) stanowią uchwały intencyjne dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W ślad za nimi muszą iść uchwały dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, co powoduje zwiększenie kosztów. Zmiany planu dotyczyły Narwi, Sak, Koźlik, Puchłów, Rybak i Janowa. Zakładamy, że plany będą gotowe na przełomie lipca i sierpnia. Następna grupa uchwał to uchwały dotyczące gospodarowania mieniem. Uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi wprowadziła zasady oraz określiła kompetencje organów. Rada upoważniła w niej Wójta do sprzedaży danego gruntu, do ustalenia ceny, do zawierania kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami (było ich 7), rozłożenia na raty (nie było), do ustalania opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej (naliczono około 14 tys. zł).

Walentyna Timofiejuk zapytała: „Czy były uchwały podjęte przez Radę Gminy, a unieważnione przez Wojewodę?”

Zastępca Wójta odpowiedział: „W stosunku do uchwały w sprawie udzielenia dotacji stwierdzono nieistotne naruszenie prawa, ale jej nie uchylono. Wcześniej były udzielane takie dotacje, ale zmieniają się interpretacje przepisów prawa. Rozstrzygnięcia nadzorcze były też w stosunku do dwóch uchwał budżetowych.”

Wójt powiedział: „Największy sukces odniósł nasz radca prawny Pani Eugenia Ostapczuk, która wygrała sprawę w Sądzie Najwyższym dotyczącą utrzymania w mocy uchwały w sprawie planu miejscowego we wsi Iwanki. Świadczy to o tym, że merytorycznie uchwały są dobrze przygotowywane.”

 

Ad. 9.

            Przewodniczący Rady poinformował, że radnym zostało przesłane „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Narew w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r.”

            Wójt powiedział: „Jest to wymóg prawny, aby co parę lat sporządzać takie sprawozdania. Czy są pytania odnośnie sprawozdania?”

            Pytań nie było.

 

Ad. 10.

Radny Andrzej Ostaszewski powiedział: „Rów odwadniający ul. Mickiewicza zaczyna zarastać krzakami.”

Radny Jan Selwestruk powiedział: „Do świetlicy w Gorodczynie trzeba doprowadzić wodę, a w Lachach przekryć dach.”

Radny Mirosław Szelengowicz powiedział: „Świetlica w Ogrodnikach też wymaga remontu. Potrzebna jest wywrotka żwiru na wyrwę przy skręcaniu na prawo na drogę wojewódzką jadąc z Odrynek przy cmentarzu. Instytucje kultury prowadzą przygotowania do obchodów 3 Maja, stąd prośba, aby „przyłożyć rękę” do estetyki i uczcić te godne święta, których nie mamy za wiele w roku przynajmniej flagami. Zobaczmy na Zabłudów i inne miasta, na każdym słupie są flagi. My chociaż na co czwartym powieśmy flagę, ale nie zostawajmy w tyle. Naszym „motorem” jest ks. Niemyjski, który nie tylko zajmuje się sprawami parafialnymi, ale również przywiązuje wagę do organizacji rocznic państwowych. My wizualnie przygotujmy np. pomalujmy krawężniki w rynku. Mieszkańcy zwracają mi na to uwagę którąś kadencję z kolei, że to zanika.”

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz powiedział: „Powinna to być również inicjatywa mieszkańców, a nie tylko Rady.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Jakie są plany odnośnie świetlicy w Białkach? Ludzie mówią, że ma być ona do sprzedaży.”

Radna Joanna Krystyna Szafrańska powiedziała: „W związku z tym, że sołtysi otrzymali informację z Biura Poselskiego Józefa Piotra Klima odnośnie ustawy o funduszu sołeckim proszę o kilka słów na ten temat. Rada do końca czerwca ma podjąć uchwałę o funduszu sołeckim w związku z tym na omówienie tego zostało nam mało czasu. Na szkoleniu z pozyskiwania funduszy z „Działaj Lokalnie” dowiedziałam się, że często jest wymagane, aby wieś wniosła własny wkład i może fundusz byłby rozwiązaniem.”

Radny Jarosław Kiryłowicz powiedział: „Odbyły się spotkania z mieszkańcami gminy, plany odnowy zostały stworzone, gmina zasiała ziarenko nadziei, więc czy aby nie za szybko rezygnujemy z tych pieniędzy i mówimy „niech parafie korzystają”, ludzie żyją nadzieją, była to inicjatywa gminy.”

Radna Walentyna Timofiejuk powiedziała: „Wczoraj 20 samorządowców podpisało umowy w Urzędzie Marszałkowskim. Czy Narew nie składała żadnego projektu? Kiedy był nabór tych projektów?”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Droga z Soc do Puchłów bardzo zarosła. Czy jest planowane, żeby coś tam zrobić?”

Radna Joanna Krystyna Szafrańska powiedziała: „Proszę o powiadomienie elektryków w Hajnówce, że modernizacja oświetlenia jest przełożona, ponieważ, gdy zgłaszałam konieczność wymiany zepsutej żarówki, to powiedziano mi, że gmina przystępuje do wymiany oświetlenia. Po zimie zebrałam trzy wiadra odłamów z chodnika, czy Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie to sprzątał, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne.”

 

Ad. 11.

            Wójt udzielił następujących odpowiedzi na interpelacje i zapytania:

Na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego odpowiedział: „Jeżeli są krzaki, to wyrąbiemy.”

Na interpelację Jana Selwestruka odpowiedział: „Trzeba to zrobić. W sprawie doprowadzenia wody porozumiemy się z Gospodarstwem Pomocniczym przy WZMiUW w Bielsku Podlaskim. Przekrycie dachu planujemy wykonać ze środków Programu Leader.”

Na interpelację Mirosława Szelengowicza odpowiedział: „Głęboko biorę do serca, to o czym Pan powiedział. Konstytucja 3 Maja była ze wszech miar demokratyczna. Przypomnijmy jednak, że u nas jest 70% prawosławnych, a wpisane w Konstytucji było, że jedyną wiarą jest wiara katolicka, inne zaś należało traktować tolerancyjnie. Chcecie, żeby tu ludzie świętowali najwięcej z całego terenu. Ludzie są tolerancyjni, ale świętują z umiarem. Jest normalnie, jest spokojnie, jest dobrze. Cieszę się, że nie ma demonstracji, tylko jest normalnie. Oczywiście i 1 maja i 3 maja sztandary trzeba wywiesić. Instytucje kultury przygotują wystąpienia, aby można było godnie uczcić te rocznice.”

Na interpelację Jerzego Sakowskiego odpowiedział: „Mieszkańcy poprosili, aby dostarczyć materiały i oni własnymi siłami zrobią. Świetlicę przekryliśmy, wynieśliśmy akcesoria straży pożarnej do pomieszczenia obok i czekamy na inicjatywę wiejską, ponieważ materiały w każdej chwili mogę dostarczyć. Jeżeli sami mieszkańcy nie będą w stanie, to niech zaczekają, aż gminę będzie stać, aby tam więcej zrobić. Świetlica na razie nie moknie i nie gnije, natomiast wygląd wewnętrzny na pewno pozostawia coś do życzenia. Nie sprzedajemy jej. Staramy się, aby w każdej miejscowości był chociaż jeden budynek, gdzie można zorganizować zebranie wiejskie, natomiast jeżeli jest więcej, a my z nich nie korzystamy, to wystawiamy na sprzedaż. Brakuje świetlicy np. w Koźlikach i Waśkach.”

Na interpelację Joanny Krystyny Szafrańskiej odpowiedział: „Jeszcze nic nam na ten temat nie wiadomo. Przygotujemy się na następną sesję. Jeżeli do każdej naszej złotówki będzie dołożona złotówka zewnątrz, to będzie dla nas ułatwiało rozwiązywanie naszych problemów. Sołectwa będą mogły się zaktywizować. Trzeba będzie starannie wybierać sołtysa i radę sołecką, żeby mogli zaktywizować wieś i przejąć odpowiedzialność za niektóre sprawy.”

Na interpelację Jarosława Kiryłowicza odpowiedział: „Zebrania były przeprowadzone, inicjatywę do złożenia wniosku miała rada sołecka, gmina jak i parafia. Bez zebrania wiejskiego parafia nie mogłaby złożyć wniosku. Wniosek na oświetlenie rozwiązywał sprawę w około 50%, ale nie całkowicie. Tamte wnioski załatwiają sprawy całkowicie. Wybierając, z którego się wycofać, można byłoby „iść na noże”, ale do niczego to by nie doprowadziło. Tym sposobem chciałbym zaktywizować społeczności. Projekty te powstały przy pomocy i udziale gminy. Nawet dla jednego z tych projektów warto było zorganizować zebranie. Wnioski parafii i gminy są naszymi wspólnymi i nie należy wprowadzać wewnętrznej konkurencji. Widzę sposób rozwiązania sprawy oświetlenia, dlatego jestem za tym, aby z tym wnioskiem się wycofać. Ponowimy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na początku nowego roku. Jest szansa na otrzymanie pomocy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Miniprojekty finansowane są w kwocie do 500 tys. zł. Oświetlenie opiewa na kwotę 1,2mln. zł. Miniprojekty sprawy oświetlenia nie rozwiązują. Od wymiany oświetlenia nie odstępujemy.”

Na interpelację Walentyny Timofiejuk odpowiedział: „Narew składała wniosek o „schetynówkę” do Odrynek i nie otrzymała, dlatego że finansowane są tylko drogi asfaltowe, a nie emulsyjne. Wszyscy Wójtowie o to walczą, ponieważ na bocznych drogach na asfalty nas nie stać. Emulsje położymy dużo taniej. Mamy nadzieję, że „schetynówka” będzie sfinansowana i na ul. Żeromskiego położymy asfalt. Mamy gotowy projekt i czekamy na nabór. Ze „schetynówek” środki dostała co czwarta lub piąta gmina. Nabór był w grudniu 2008 roku. Złożyliśmy wówczas wniosek. Dopiero teraz są podpisywane umowy.”

Na interpelację Jerzego Sakowskiego odpowiedział: „W tym roku planujemy robić tam wodociąg, więc drogę oczyścimy. Jedynie emulsja lub asfalt ratowałby tam sytuację, ale przy finansach jakie są, to są spawy pilniejsze. Są miejscowości, w których nie ma asfaltu, a to jest droga przez las.”

Na interpelację Joanny Krystyny Szafrańskiej odpowiedział: „Na etapie uzgodnień wysłaliśmy dokumenty do Zakładu Energetycznego, żeby zezwolili na prace, ponieważ to są ich słupy. Otrzymaliśmy od nich umowę na wykupienie starego oświetlenia. W większości ono się zamortyzowało, ale wycenione zostało na 17 tys. zł. Mam zamiar tę umowę odesłać z informacją, że ją podpiszę w momencie rzeczywistej wymiany, a nie na etapie projektu. Między Zakładem Energetycznym a Gminą Czyże toczy się spór o koszty konserwacji oświetlenia, które osiągają około 40 tys. zł rocznie. Wykonawca zapewnił trzyletnią gwarancję, wobec czego Gmina Czyże chce zrezygnować z konserwacji prowadzonej przez Zakład Energetyczny. Wymienić oświetlenie na energooszczędne trzeba, wszyscy którzy wymienili bardzo to chwalą. Wymiana żarówek to obowiązek Zakładu Energetycznego, wobec czego wystąpimy do nich o to. Po Narwi Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza zająć się chodnikiem w Trześciance. W okresie letnim zaoszczędzilibyśmy wyłączając wieczorem oświetlenie. Czy sołtysi mają coś przeciwko?”

Sołtysi nie zgłosili sprzeciwów.

 

Ad. 12.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo Placówki Terenowej KRUS w Hajnówce w sprawie współorganizacji VI edycji programu prewencyjnego oraz konkursu. Zapytał, czy Rada wyraża zgodę na współorganizację konkursu. Radni nie wyrazili sprzeciwów. Pismo stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

Ad. 13.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 10.00.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-06-29

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2009-07-13

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2009-07-13

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2009-07-13