Sesje Rady Gminy

Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady, jak również sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Razem z zawiadomieniem o zwołaniu sesji radni otrzymują porządek obrad wraz z projektami uchwał. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych, o sesji Rady Gminy. Sołtysi uczestniczą w sesjach bez prawa głosowania. Z przebiegu sesji Rady Gminy sporządza się protokół. Do sporządzonego protokołu radni mogą wnosić poprawki i uzupełnienia. Protokół poprzedniej sesji Rady Gminy jest przyjmowany na następnej sesji.

Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-12-05

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data wprowadzenia: 2003-12-19

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-12-05

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2003-12-19